Упровадження інформаційних технологій і забезпечення принципів цивільного судочинства

Show simple item record

dc.contributor.author Каламайко, Андрій Юрійович
dc.contributor.author Каламайко, А. Ю.
dc.contributor.author Kalamaiko, Andrii
dc.date.accessioned 2022-06-03T06:37:48Z
dc.date.available 2022-06-03T06:37:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Каламайко А. Ю. Упровадження інформаційних технологій і забезпечення принципів цивільного судочинства / А. Ю. Каламайко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 58-65. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17844
dc.description Каламайко А. Ю. Упровадження інформаційних технологій і забезпечення принципів цивільного судочинства / А. Ю. Каламайко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 58-65. en_US
dc.description.abstract Розвиток інформаційних технологій є одним з аспектів глобальної трансформації, зокрема й органів державної влади. Зважаючи на сучасні інформаційні потреби суспільства, зрозуміло, що без упровадження інформаційних технологій і автоматизації окремих процесів у суді подальший розвиток системи правосуддя неможливий. «Електронне правосуддя» забезпечує використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації процесуального права. Новинки судової влади мають бути спрямовані на розширення доступності правосуддя, прискорення й оптимізацію судового розгляду, підвищення його якості й ефективності, досягнення прозорості та відкритості судової системи. Метою статті є розкриття особливостей використання інформаційних технологій у цивільному судочинстві в розрізі дотримання основних його засад, адже цифровізація судової системи шляхом упровадження сучасних IT-технологій в Україні є одним із найбільш ефективних способів підвищення рівня та якості здійснення правосуддя, виконання його завдань. Справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ неможливі без дотримання його принципів, які є ключовими орієнтирами у формуванні процесуального права. У результаті проведеного аналізу чинного та перспективного законодавства, доктринальних підходів, передового досвіду зарубіжних країн автор розкриває переваги впровадження інформаційних технологій у цивільне судочинство, їхній вплив на реалізацію таких принципів, як: верховенство права, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, гласність і відкритість судового процесу, розумність строків розгляду справи судом, змагальність сторін. Перехід на електронне правосуддя, безумовно, замінить паперову рутину та полегшить доступ до правосуддя, а також зробить правосуддя більш прозорим та доступним. Міжнародний досвід свідчить, що використання електронних технологій у судовій системі сприяє більш ефективній судовій діяльності, спрощує обмін інформацією між судами, учасниками процесу, а також іншими органами влади. На основі проведеного дослідження зроблені узагальнення та висновки щодо стану та перспектив застосування інформаційних технологій у цивільному судочинстві крізь призму його принципів. en_US
dc.description.abstract The development of information technology is one of the aspects of global transformation, including public authorities. Given the current information needs of society, it becomes clear that without the introduction of information technology and automation of individual processes in court, further development of the justice system is impossible. “Electronic justice” ensures the use of information and communication technologies in the implementation of procedural law. The innovations of the judiciary should be aimed at expanding the availability of justice, speeding up and optimizing the trial, improving its quality and efficiency, achieving transparency and openness of the judiciary. The aim of the article is to reveal the peculiarities of the use of information technology in civil proceedings in terms of compliance with its basic principles, because the digitalization of the judiciary through the introduction of modern IT technologies in Ukraine is one of the most effective ways to improve the level and quality of justice. Fair, impartial and timely consideration and resolution of civil cases is impossible without adherence to its principles, which are key guidelines in the formation of procedural law. After analyzing current and future legislation, doctrinal approaches, best practices of foreign countries, the authors reveal the benefits of introducing information technology in civil proceedings and their impact on the implementation of such principles as: rule of law, equality of all participants before the law and court, publicity and openness, reasonableness of terms of consideration of case by court, adversarial proceedings of the parties. The transition to e-justice will certainly replace the paper routine and facilitate access to justice, as well as make justice more transparent and accessible. International experience shows that the use of electronic technologies in the judiciary contributes to more efficient judicial activities, simplifies the exchange of information between courts, participants in the process, as well as other authorities. On the basis of the conducted research the generalizations and conclusions concerning a condition and prospects of application of information technologies in civil proceedings through a prism of its principles are made.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject електронне судочинство en_US
dc.subject цивільний процес en_US
dc.subject Електронний суд en_US
dc.subject інформаційні технології en_US
dc.subject принципи цивільного судочинства en_US
dc.subject electronic litigation en_US
dc.subject civil process en_US
dc.subject electronic court en_US
dc.subject information technologies en_US
dc.subject principles of civil litigation en_US
dc.title Упровадження інформаційних технологій і забезпечення принципів цивільного судочинства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record