Особливості суб’єктного складу першої черги спадкоємців при спадкуванні за законом в Україні, Литві та Польщі

Show simple item record

dc.contributor.author Маньковський, Володимир Валерійович
dc.contributor.author Маньковський, В. В.
dc.contributor.author Mankovskyi, Volodymyr
dc.date.accessioned 2022-06-03T06:52:02Z
dc.date.available 2022-06-03T06:52:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Маньковський В. В.Особливості суб’єктного складу першої черги спадкоємців при спадкуванні за законом в Україні, Литві та Польщі / В. В. Маньковський / // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 52-57. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17845
dc.description Маньковський В. В.Особливості суб’єктного складу першої черги спадкоємців при спадкуванні за законом в Україні, Литві та Польщі / В. В. Маньковський / // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 52-57. en_US
dc.description.abstract Дослідження присвячене суб’єктному складу першої черги спадкування за законом згідно з законодавством України, Литви та Польщі. Особливу увагу приділено першій черзі спадкування, оскільки вона є вихідною точкою для визначення подальшого порядку спадкування, розподілу спадщини тощо. Здійснено порівняльний аналіз суб’єктів, які законодавствами вищевказаних держав віднесені до першої черги спадкування, на підставі чого виокремлено спільні та відмінні особливості бачення законодавців щодо необхідності включення відповідних осіб до переліку першочергових спадкоємців. Здійснено детальне дослідження положень законодавства України, Литви та Польщі в межах встановлення першої черги спадкування за законом. Досліджено мотиви законодавців порівнюваних держав щодо віднесення відповідних суб’єктів до першої черги спадкування за законом у контексті розуміння припустимої волі спадкодавця. Виявлено недоліки суб’єктного складу першої черги спадкування за законом в Україні, Литві та Польщі. Визначено вектори удосконалення суб’єктного складу першої черги спадкування за законом відповідно до законодавства України. Запропоновано шляхи врегулювання відносин спадкування в Україні в межах спадкування спадкоємцями першої черги з урахуванням максимального забезпечення їхніх спадкових прав та інтересів. Визначено, що відмінною рисою суб’єктного складу першої черги спадкування у законодавствах України, Литви та Польщі є також різне ставлення до можливості спадкування батьками померлого. Український законодавець батьків спадкодавця, що є живими на момент його смерті, відносить до першої черги спадкування, прирівнюючи їх у спадкових правах до дітей та подружжя спадкодавця. Натомість Цивільний кодекс Литви та Цивільний кодекс Польщі наділяють батьків спадкодавця, які є живими на момент смерті останнього, правом спадкувати тільки у випадку відсутності попередньої (першої) черги спадкоємців. Автор зазначає, що Україна, Литва та Польща мають схоже бачення суб’єктного складу першої черги спадкування, відносячи до неї тих осіб, які є найбільш близькими спадкодавцю в розумінні кровного та соціального споріднення. Водночас відзначає, що визнати досконалим таке бачення не можна, оскільки як Україна, так і Литва та Польща мають незначні прогалини в регулюванні спадкових відносин у межах закликання до спадкування першої черги спадкоємців за законом. en_US
dc.description.abstract The study is devoted to the subject composition of the first stage of inheritance under the law of Ukraine, Lithuania and Poland. Particular attention is paid to the first stage of inheritance, as it is the starting point for determining the further order of inheritance, distribution of inheritance, and so on. A comparative analysis of the subjects, which by the laws of the above states are referred to the first stage of inheritance, based on which common and different features of the legislators’ view of the need to include relevant persons in the list of primary heirs, has been conducted. A detailed study of the provisions of the legislation of Ukraine, Lithuania and Poland within the establishment of the first stage of inheritance by law was made. The motives of the legislators of the compared states to refer the relevant subjects to the first stage of inheritance by law in terms of understanding the permissible will of the testator were studied. The shortcomings of the subject composition of the first stage of legal inheritance in Ukraine, Lithuania and Poland have been revealed. The vectors of improvement of the subject composition of the first stage of inheritance according to the law under the legislation of Ukraine are determined. The ways of improvement of settlement of inheritance relations in Ukraine within the limits of inheritance by heirs of the first turn taking into account the maximum maintenance of their hereditary rights and interests are offered. It is determined that a distinctive feature of the subject composition of the first stage of inheritance under the laws of Ukraine, Lithuania and Poland is also different attitudes to the possibility of inheritance by the parents of the deceased. The Ukrainian legislator refers the parents of the testator, who are alive at the time of his inheritance, to the first priority of inheritance, equating them in inheritance rights to the children and spouses of the testator. Instead, the Civil Code of Lithuania and the Civil Code of Poland give the testator’s parents, who are alive at the time of the latter’s death, the right to inherit only in the absence of the previous (first) line of heirs. The author notes that Ukraine, Lithuania and Poland have a similar vision of the subject composition of the first stage of inheritance, including those who are closest to the testator in terms of blood and social kinship. At the same time, it should be noted that such a vision cannot be considered perfect, as both Ukraine, Lithuania and Poland have some minor omissions in the regulation of inheritance relations within the call to inherit the first priority of heirs at law. Key words: transfer of rights and obligations, inheritance by law, first stage of inheritance, blood and social kinship, postum, civil law, Civil Code of Ukraine, Civil Code of Poland, Civil Code of Lithuania, inheritan.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject перехід прав та обов’язків en_US
dc.subject спадкування за законом en_US
dc.subject перша черга спадкування en_US
dc.subject кровне та соціальне споріднення en_US
dc.subject постум en_US
dc.subject цивільне право en_US
dc.subject Цивільний кодекс України en_US
dc.subject Цивільний кодекс Польщі en_US
dc.subject Цивільний кодекс Литви en_US
dc.subject спадкування en_US
dc.subject transfer of rights and obligations en_US
dc.subject inheritance by law en_US
dc.subject first stage of inheritance en_US
dc.subject blood and social kinship en_US
dc.subject postum en_US
dc.subject civil law en_US
dc.subject Civil Code of Ukraine en_US
dc.subject Civil Code of Poland en_US
dc.subject Civil Code of Lithuania en_US
dc.subject inheritance en_US
dc.title Особливості суб’єктного складу першої черги спадкоємців при спадкуванні за законом в Україні, Литві та Польщі en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record