Особливості цивільно-правової відповідальності пасажирів за договором перевезення повітряним транспортом в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Приленський, Ігор Генрихович
dc.contributor.author Приленський, І. Г.
dc.contributor.author Prilensky, Ihor
dc.date.accessioned 2022-06-03T07:08:34Z
dc.date.available 2022-06-03T07:08:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Приленський І. Г. Особливості цивільно-правової відповідальності пасажирів за договором перевезення повітряним транспортом в Україні / І. Г. Приленський // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 46-51. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17847
dc.description Приленський І. Г. Особливості цивільно-правової відповідальності пасажирів за договором перевезення повітряним транспортом в Україні / І. Г. Приленський // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 46-51. en_US
dc.description.abstract У статті надано загальну характеристику цивільно-правової відповідальності пасажирів за договором перевезення повітряним транспортом в Україні. Визначено, що цивільно-правова відповідальність настає за порушення зобов’язання, а воно проявляється через вчинення боржником протиправних дiй, або, як ще говорять, протиправну поведiнку боржника. Протиправною визнається така поведінка, яка порушує норму права, незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про неправомірність своєї поведiнки. Цивільно-правова відповідальність застосовується за порушення зобов’язань сторонами договору повітряного перевезення. Підстави і випадки застосування цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов’язань регламентуються ЦК України, Законом України «Про транспорт» та іншими законами, транспортними кодексами і статутами, а також відомчими актами Міністерства інфраструктури України. Розглянуто особливості відповідальності пасажира за порушення правил перевезення. Відповідальність за порушення зобов’язань із перевезення має специфіку, що відрізняє її від звичайної відповідальності за порушення зобов’язань. Пасажир також несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану авіаперевізнику або особам, перед якими авіаперевізник несе відповідальність. Встановлено, що в разі порушення зобов’язання, яке виникає з договору, протиправною визнається поведінка боржника, який порушує умови договору. Наголошується, що пасажир самостійно несе відповідальність за отримання всіх потрібних документів: віз, дозволів тощо. Відповідальність пасажира за порушення правил перевезення має зазначатися у договорі перевезення пасажирів та багажу. Договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка або багажної квитанції, дія договору завершується, коли пасажир прибув у місце призначення та залишив транспортний засіб. Із метою забезпечення належного виконання договору повітряного перевезення необхідно здійснювати послідовні і взаємопов’язані дії, що обумовлені у договорі перевезення. Встановлено, що немає єдиного підходу до визначення цивільно-правової відповідальності, а також відсутній основний підхід до розуміння її сутності. en_US
dc.description.abstract The presented article provides a general description of the civil liability of passengers under the contract of carriage by air in Ukraine. It is determined that civil liability arises for breach of obligation, and it is manifested through the commission of the debtor’s illegal actions, or, as it is said, the debtor’s illegal behavior. Such conduct that violates the rule of law is considered illegal, regardless of whether the offender knew or did not know about the illegality of his behavior. Civil liability is applied for breach of obligations by the parties to the contract of carriage by air. The grounds and cases of application of civil liability for violation of transport obligations are regulated by the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Transport” and other laws, transport codes and statutes, as well as departmental acts of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. Features of responsibility of the passenger for violation of rules of transportation are considered. Liability in transportation obligations has a specificity that distinguishes it from the usual liability for breach of obligations. The passenger is also liable for any damage caused to the air carrier or persons to whom the air carrier is liable. It is established that the obligation arising from the contract, the behavior of the debtor that violates the terms of the contract is considered illegal. It is emphasized that the passenger is responsible for obtaining all necessary documents: visas, permits, etc. The passenger’s liability for violation of the rules of carriage must be specified in the contract of carriage of passengers and luggage. The contract is considered concluded from the moment the passenger purchases a ticket or luggage receipt, the contract expires when the passenger arrives at the destination and leaves the vehicle. In order to ensure the proper performance of the contract of carriage by air, it is necessary to carry out consistent and interrelated actions stipulated in the contract of carriage. It is established that there is no single approach to the definition of civil liability, and there is no basic approach to understanding its essence.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject договір перевезення пасажира en_US
dc.subject договір en_US
dc.subject пасажир en_US
dc.subject зміст договору en_US
dc.subject зміст договору перевезення en_US
dc.subject права та обов’язки пасажира en_US
dc.subject відповідальність сторін en_US
dc.subject passenger transportation agreement en_US
dc.subject agreement en_US
dc.subject passenger en_US
dc.subject content of the agreement en_US
dc.subject content of the transportation agreement en_US
dc.subject rights and obligations of the passenger en_US
dc.subject responsibility of the parties en_US
dc.title Особливості цивільно-правової відповідальності пасажирів за договором перевезення повітряним транспортом в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record