Щодо питання про правову природу корпоративного договору

Show simple item record

dc.contributor.author Войчишин, Олексій Валентинович
dc.contributor.author Войчишин, О. В.
dc.contributor.author Voichyshyn, Oleksii
dc.date.accessioned 2022-06-03T07:31:03Z
dc.date.available 2022-06-03T07:31:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Войчишин О. В. Щодо питання про правову природу корпоративного договору / О. В. Войчишин // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 27-35. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17850
dc.description Войчишин О. В. Щодо питання про правову природу корпоративного договору / О. В. Войчишин // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 27-35. en_US
dc.description.abstract Оскільки корпоративний договір лише нещодавно був закріплений у законодавстві України, у статті зроблена спроба розкриття правової природи цього договору. Визначено стан дослідження проблематики, проаналізовано останні праці та дослідження науковців із даного питання. Для розкриття правової природи договору необхідно надати його вичерпну характеристику, розкрити його специфічні риси, з’ясувати місце в системі договорів. З’ясування правової природи договору має велике практичне значення, оскільки дозволяє встановити галузеву приналежність договору, розкрити його загальні та специфічні ознаки і функції, здійснити класифікацію договору. Розкриття правової природи договору здатне спростити його застосування на практиці та сприяти послідовній правозастосовній практиці. Спираючись на попередні дослідження науковців та враховуючи новели законодавчого регулювання, установлено ознаки корпоративного договору. Обґрунтовано, що поряд із загальними ознаками, що притаманні корпоративному договору як договірній конструкцій, він має і специфічні, як-от особливий предмет договору і акцесорність його зобов’язань щодо статутних документів товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю й акціонерних товариств. Саме наявність спеціальних ознак є ключовим критерієм для відмежування корпоративного договору від суміжних за своєю природою договорів, наприклад його розмежування із засновницьким договором. Окрім цього, запропоновано похідні специфічні ознаки. У статті також досліджено функції корпоративного договору. До загальних функцій цього договору можна віднести гарантійну, регулятивну й охоронну функції. Запропоновано й обґрунтовано специфічні функції корпоративного договору (напрями його впливу на суспільні відносини), а саме: майнову функцію, управлінську функцію, прогностичну функцію та функцію контролю. Також здійснена спроба класифікувати корпоративний договір за дихотомічними критеріями. Установлено, що корпоративний договір є вільним, поіменованим, здебільшого взаємопогодженим та двостороннім, консенсуальним, безоплатним, організаційним договором, що вчиняється в обов’язковій письмовій формі. Окрім того, у статті аргументується, чому за своєю правовою природою корпоративний договір більше тяжіє до групи цивільно-правових договорів, ніж до господарсько-правових договорів. en_US
dc.description.abstract Since the shareholders’ agreement was not so long ago enshrined in the legislation of Ukraine, the article attempts to disclose the legal nature of this agreement. The current state of research on the problem is determined and the latest works and research of scientists on this issue are analyzed. The disclosure of the legal nature of the agreement requires the necessity to provide a comprehensive description of the agreement, disclose its specific features and establish a place in the system of contracts. Clarification of the legal nature of the agreement has a great practical importance, as it allows to establish the sectoral affiliation of the agreement, disclose its general and specific features and functions, and classify the agreement. Disclosure of the legal nature of the shareholders` agreement can simplify its application in practice and promote consistent law practice. Based on scientists’ previous research and considering the novelties of legislative regulation, the characteristic features of shareholders’ agreements have been established. In particular, it is substantiated that along with the general features that belong to shareholders agreements as a contractual structure. It also has specific features such as the special subject of the agreement and the accessory nature of its obligations to statutory documents of limited liability companies, additional liability companies and joint-stock companies. Special features are key to distinguishing a shareholders’ agreement from related agreements, such as its separation from the memorandum of association. In addition, specific derivative features are proposed. The article also explores the functions of shareholders’ agreements. The general functions of this agreement include warranty, regulatory and security functions. The specific functions of shareholders’ agreements (directions of its influence on public relations) are offered and substantiated, namely: property function, managerial function, prognostic function, and control function. Also, it was made an attempt to classify shareholders’ agreements according to dichotomous criteria. It is established that a shareholders’ agreements are a free, named, mostly mutually agreed and bilateral, consensual, free of charge, organizational agreement, which is made in a mandatory written form. In addition, the article argues why, by its legal nature, a corporate agreement tends more to a group of civil law agreements than to economic law agreements.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject корпоративне право en_US
dc.subject корпоративний договір en_US
dc.subject правова природа en_US
dc.subject акціонерні товариства en_US
dc.subject товариства з обмеженою відповідальністю en_US
dc.subject shareholders’ agreement en_US
dc.subject limited liability company en_US
dc.subject corporate rights en_US
dc.subject charter en_US
dc.subject essential terms of the agreement en_US
dc.subject corporate law en_US
dc.title Щодо питання про правову природу корпоративного договору en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record