Окремі аспекти диференціації функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій

Show simple item record

dc.contributor.author Матійко, Микола Володимирович
dc.contributor.author Матійко, М. В.
dc.contributor.author Matiiko, Mykola
dc.date.accessioned 2022-06-03T08:20:05Z
dc.date.available 2022-06-03T08:20:05Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Матійко М. В. Окремі аспекти диференціації функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 15-20. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17853
dc.description Матійко М. В. Окремі аспекти диференціації функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 15-20. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. За допомогою аналізу практики дії норм приватного та цивільного права досліджено напрями впливу засобів регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини. Розглянуто погляди вчених щодо напрямів впливу приватноправового регулювання на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Охарактеризовано прояви функціоналізму в сфері приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини. Проаналізовано думки вчених з приводу диференціації функцій права, функцій приватного права, функцій цивільного права, функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Визначена можливість застосування теоретичних розробок щодо поняття та структури функцій права і функцій галузей до приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Підкреслено, що взаємозв’язок категорій «функції права» і «функції правового регулювання» не дозволяє конструювати останню правову категорію як самостійну. Водночас зроблено припущення, що функції права та функції правового регулювання повинні збігатися за результатом регулювання. Виокремлено та охарактеризовано регулятивну, охоронну, інформаційну, виховну, уповноважувальну функції приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Також зроблене припущення, що оскільки приватне право як наднаціональне утворення без умови опосередкування правом цивільним та міжнародним приватним правом також виконує певні функції (цивілізаційну, основоутворювальну, інтеграційну, ціннісну, системоутворювальну), то зазначені функції теж певною мірою можуть бути властиві й окремим приватноправовим інститутам, зокрема приватно-правовому регулюванню запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень функцій цивільного права, функцій приватного права, функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the study of the functions of private law regulation of prevention of the emergence and spread of infectious human diseases, localization and elimination of their outbreaks and epidemics. By analyzing the practice of private and civil law, the directions of influence of regulatory means to prevent the emergence and spread of infectious human diseases have been studied. The views of scholars on the areas of influence of private law regulation on public relations, its role and social significance are considered. Manifestations of functionalism in the field of private-law regulation of prevention of occurrence and spread of infectious human diseases are characterized. The views of scientists on the differentiation of legal functions, private law functions, civil law functions, functions of private law regulation of prevention and spread of infectious human diseases, localization and elimination of their outbreaks and epidemics are considered. The possibility of application of theoretical developments concerning the concept and structure of functions of law and functions of branches to private-legal regulation of prevention of emergence and distribution of infectious diseases of the person, localization and liquidation of their outbreaks and epidemics is defined. It is emphasized that the relationship between the categories of “functions of law” and “functions of legal regulation” is such that does not allow to construct the last legal category as an independent one. In addition, it is assumed that the functions of law and the functions of legal regulation should coincide with the result of regulation. The regulatory, protective, informational, educational, authorizing functions of private-legal regulation of prevention of the occurrence and spread of human infectious diseases, localization and elimination of their outbreaks and epidemics are singled out and characterized. Along with the above, it is suggested that since private law as a supranational entity without the mediation of civil and international private law also performs certain functions (civilizational, fundamental, integration, value, system-forming), these functions may also to some extent be separate legal institutions, including private law regulation of prevention of the emergence and spread of infectious human diseases, localization and elimination of their outbreaks and epidemics. Proposals for further development of research on the functions of civil law, the functions of private law, the functions of private law regulation to prevent the emergence and spread of infectious human diseases.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject цивільне право en_US
dc.subject приватне право en_US
dc.subject функції цивільного права en_US
dc.subject функції приватного права en_US
dc.subject функції права en_US
dc.subject функції приватноправового регулювання en_US
dc.subject функції правового регулювання en_US
dc.subject civil law en_US
dc.subject private law en_US
dc.subject functions of civil law en_US
dc.subject functions of private law en_US
dc.subject functions of law en_US
dc.subject functions of private law regulation en_US
dc.subject functions of legal regulation en_US
dc.title Окремі аспекти диференціації функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record