Врахування психологічних особливостей ставлення законних представників дітей-творців у нормотворчій та правореалізаційній діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Бааджи, Наталія Пилипівна
dc.contributor.author Бааджи, Н. П.
dc.contributor.author Baadzhi, Nataliia
dc.contributor.author Апалькова, Інна Сергіївна
dc.contributor.author Апалькова, І. С.
dc.contributor.author Apalkova, Inna
dc.contributor.author Яніцька, Інна Анатоліївна
dc.contributor.author Яніцька, І. А.
dc.contributor.author Yanitska, Inna
dc.date.accessioned 2022-06-03T09:19:57Z
dc.date.available 2022-06-03T09:19:57Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бааджи Н. П. Врахування психологічних особливостей ставлення законних представників дітей-творців у нормотворчій та правореалізаційній діяльності / Н. П. Бааджи, І. С. Апалькова, І. А. Яніцька // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 77-82. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17857
dc.description Бааджи Н. П. Врахування психологічних особливостей ставлення законних представників дітей-творців у нормотворчій та правореалізаційній діяльності / Н. П. Бааджи, І. С. Апалькова, І. А. Яніцька // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 77-82. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню психологічних аспектів ставлення представників дітей-творців до їх правової грамотності. У роботі аналізується інтелектуальна власність, яка являє собою деякий продукт розумової діяльності та дій особистості, що має нематеріальний характер, тобто є творінням людського інтелекту. Серед об’єктів права інтелектуальної власності виокремлюють літературні та мистецькі твори, наукові винаходи, відкриття та інші результати інтелектуальної діяльності. Створенням таких об’єктів можуть займатися малолітні та неповнолітні діти-творці. Водночас має бути враховано, що дитяча творчість, навіть якщо вона підтримується батьками або іншими законними представниками дитини, потребує правової охорони та захисту в сучасному мінливому та непередбачуваному світі. Саме батьки та інші законні представники повинні відігравати значну роль у процесі створення такими дітьми об’єктів інтелектуальної власності. З’ясовано, що розвиток творчих здібностей неповнолітніх залежить від індивідуального розвитку, стилю дитячо-батьківських стосунків, складу сім’ї та стосунків між її членами, ставлення сім’ї до розвитку здібностей дитини, найближчого соціального середовища. Обґрунтовується, що в умовах активної комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених, зокрема, дітьми, набувають актуальності дослідження особливостей психології дитячої творчості, ролі батьків (інших законних представників) у процесі створення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених малолітніми і неповнолітніми дітьми, та врахування можливих моделей сімейних відносин у процесі вдосконалення правових норм й юридичної практики, спрямованих на охорону та захист прав дітей-творців. Має бути враховано також, що від стилю сімейного виховання залежить рівень розвитку творчих здібностей та правової грамотності неповнолітніх. Найсприятливішим серед стилів виховання є «кооперація», за якої відбувається повноцінний розвиток особистості неповнолітньої дитини та захист її прав на інтелектуальну власність. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the study of psychological aspects of the attitude of representatives of children-creators in relation to their legal literacy. The article analyzes intellectual property, which is a product of mental activity and actions of the individual, which has an intangible nature, ie is a creation of human intellect. Among the objects of intellectual property rights are literary and artistic works, scientific inventions, discoveries and other results of intellectual activity. Such objects can be created by minors and minor children-creators. However, it should be borne in mind that children’s creativity, even if supported by parents or other legal representatives of the child, needs legal protection and protection in today’s changing and unpredictable world. It is the parents and other legal representatives who have a significant role to play in the creation of intellectual property by such children. It was found that the development of creative abilities of minors depends on individual development, styles of child-parent relations, family composition and relations between its members, the family’s attitude to the development of the child’s abilities, the immediate social environment. It is substantiated that in the conditions of active commercialization of objects of intellectual property created, in particular by children, research of features of psychology of children’s creativity, a role of parents (other legal representatives) in the course of creation and commercialization of the objects of intellectual property created by minors and taking into account possible models of family relationships in the process of improving legal norms and legal practices aimed at protecting and defending the rights of children-creators. It should also be taken into account that the level of development of creative abilities and legal literacy of minors depends on the style of family upbringing. The most favorable among the styles of education is “cooperation”, in which there is a full development of the personality of a minor child and the protection of his intellectual property rights.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject діти en_US
dc.subject батьки en_US
dc.subject інтелектуальна власність en_US
dc.subject особисті немайнові права en_US
dc.subject майнові права en_US
dc.subject дитяча творчість en_US
dc.subject сім’я en_US
dc.subject опікуни en_US
dc.subject піклувальники en_US
dc.subject усиновителі en_US
dc.subject об’єкти en_US
dc.subject сімейне виховання en_US
dc.subject законні представники en_US
dc.subject діти-творці en_US
dc.subject «авторитарна гіперсоціалізація» en_US
dc.subject «симбіоз» en_US
dc.subject children en_US
dc.subject parents en_US
dc.subject intellectual property en_US
dc.subject personal non-property rights en_US
dc.subject property rights en_US
dc.subject children’s creativity en_US
dc.subject family en_US
dc.subject guardians en_US
dc.subject trustees en_US
dc.subject adoptive parents en_US
dc.subject objects en_US
dc.subject family upbringing en_US
dc.subject legal representatives en_US
dc.subject childrencreators en_US
dc.subject “authoritarian hypersocialization” en_US
dc.subject “symbiosis” en_US
dc.title Врахування психологічних особливостей ставлення законних представників дітей-творців у нормотворчій та правореалізаційній діяльності en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record