Гносеологічна інтерпретація правової допомоги як соціального феномену

Show simple item record

dc.contributor.author Заяць, Ольга Степанівна
dc.contributor.author Заяць, О. С.
dc.contributor.author Заяць, Ольга
dc.contributor.author Zaiats, Olha
dc.date.accessioned 2022-06-03T09:34:14Z
dc.date.available 2022-06-03T09:34:14Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Заяць О. С. Гносеологічна інтерпретація правової допомоги як соціального феномену / О. С. Заяць // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 83-88. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17859
dc.description Заяць О. С. Гносеологічна інтерпретація правової допомоги як соціального феномену / О. С. Заяць // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 83-88. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню світоглядних засад інтерпретації правової допомоги як соціального феномену. Обґрунтовано, що правова допомога є соціальним феноменом, хоча вона й санкціонована державою, однак є незалежною від неї. Це дозволяє спеціалістам, які надають правову допомогу, діяти незалежно, об’єктивно, в інтересах клієнта, за допомогою суто законних та морально виправданих методів. Особливо актуальне це тоді, коли розглядаються правові суперечки в системі взаємин «людина – держава», де держава має більше шансів обстояти власну позицію. Фахова правова допомога вирівнює можливості сторін, а суд, який керується вимогами неухильного дотримання законності, сприяє досягненню справедливості. З’ясовано, що для того, щоб мати змогу надавати якісну правову допомогу, яка сприятиме досягненню справедливості, адвокат, окрім бездоганного знання закону, має володіти і філософсько-правовими знаннями. Найперше це допоможе зрозуміти причини певних явищ у праві, окреслити для себе чіткі позиції праворозуміння та правосприйняття. Це можна зробити, якщо визначити концепти правової допомоги, що містять основи, з яких надалі розвиваються інноваційні ідеї. У цьому контексті обумовлено, що до світоглядних концептів правової допомоги можна віднести ті твердження, які допомагають: 1) зрозуміти її цінність для людини і держави; 2) усвідомити, що вона є невідчужуваним правом кожної людини незалежно від будь-яких обставин (соціальне походження, рівень освіти, віросповідання, стать, вік тощо); 3) сприйняти пересічній людині право не тільки як систему заборон і обов’язків, установлених державою, а й як систему гарантій її гідного життя та можливостей для повноцінного розвитку особистості; 4) як єдино можливий спосіб досягнення справедливості на основі законних та морально виправданих методів. Це дало можливість констатувати, що стрімкі темпи розвитку суспільства загалом зумовлюють необхідність відповідного розвитку всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства та держави, які стають щоразу більш реґламентованими з метою встановлення певних правил, що допоможуть гармонізувати життя, сприяти досягненню загального блага. Власне держава за таких умов повинна виступити гарантом захисту людини, її прав та свобод, які мають залишатися недоторканими. Однією з таких гарантій є інститут правової допомоги, основна мета функціонування якого полягає в захисті прав та свобод людини від протиправних посягань. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the study of worldview principles of interpretation of legal aid as a social phenomenon. It is substantiated that legal aid is a social phenomenon, although it is sanctioned by the state, but it is independent of it. This allows legal aid professionals to act independently, objectively, in the interests of the client, using only legal and morally justified methods. This is especially true when considering legal disputes in the system of relations “man – state”, where the state has a better chance to defend its position. Professional legal assistance equalizes the possibilities of the parties, and the court, guided by the requirements of strict observance of the rule of law, contributes to the achievement of justice. It was found that in order to be able to provide quality legal assistance that will contribute to the achievement of justice, a lawyer must have not only impeccable knowledge of the law but also philosophical and legal knowledge. First of all, it will help to understand the causes of certain phenomena in law, to outline for yourself clear positions of legal understanding and perception. This can be done by defining the concepts of legal aid, which contain the foundations from which innovative ideas are further developed. In this context, it is stipulated that the worldview concepts of legal aid include those statements that help: 1) understand its value for man and the state; 2) realize that it is an inalienable right of every person, regardless of any circumstances (social origin, level of education, religion, gender, age, etc.); 3) to perceive the average person’s right not only as a system of prohibitions and obligations established by the state, but also as a system of guarantees of his dignified life and opportunities for the full development of the individual; 4) as the only possible way to achieve justice on the basis of legal and morally justified methods. This made it possible to state that the rapid pace of development of society in general necessitates the appropriate development of all spheres of human life, society and the state, which are becoming more regulated in order to establish certain rules that will help harmonize life, contribute to the common good. In fact, under such conditions, the state must act as a guarantor of the protection of man, his rights and freedoms, which must remain intact. One of such guarantees is the institution of legal aid, the main purpose of which is to protect human rights and freedoms from unlawful encroachments.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject адвокат en_US
dc.subject адвокатська діяльність en_US
dc.subject правова допомога en_US
dc.subject світогляд en_US
dc.subject особистість en_US
dc.subject громадянин en_US
dc.subject суспільство en_US
dc.subject держава en_US
dc.subject соціальний феномен en_US
dc.subject право en_US
dc.subject lawyer en_US
dc.subject advocacy activity en_US
dc.subject legal aid en_US
dc.subject worldview en_US
dc.subject personality en_US
dc.subject citizen en_US
dc.subject society en_US
dc.subject state en_US
dc.subject social phenomenon en_US
dc.subject law en_US
dc.title Гносеологічна інтерпретація правової допомоги як соціального феномену en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record