Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення

Show simple item record

dc.contributor.author Хатнюк, Юрій Анатолійович
dc.contributor.author Хатнюк, Ю. А.
dc.contributor.author Khatniuk, Yurii
dc.contributor.author Гурковська, Катерина Андріївна
dc.contributor.author Гурковська, К. А.
dc.contributor.author Hurkovska, Kateryna
dc.date.accessioned 2022-06-03T09:53:00Z
dc.date.available 2022-06-03T09:53:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Хатнюк Ю. А. Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення / Ю. А. Хатнюк, К. А. Гурковська // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 89-93. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17860
dc.description Хатнюк Ю. А. Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення / Ю. А. Хатнюк, К. А. Гурковська // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 89-93. en_US
dc.description.abstract У статті систематизовано сучасні наукові погляди на загальноправові засади взаємодії Національної поліції України і населення, зокрема зазначено, що ефективність організації та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки неможливі без допомоги й участі в цій справі громадськості. Важливі заходи, спрямовані на запобігання правопорушенням, не призведуть до суттєвого покращення ситуації доти, доки діяльність підрозділів національної поліції не отримає широку підтримку від населення. У дослідженні визначено взаємодію поліції з населенням як соціально обумовлену, спільно погоджену діяльність, виражену в тісній співпраці між суб’єктами взаємодії із застосуванням певних форм і методів для досягнення єдиної мети. Така співпраця заснована на законі, має спільну мету – підтримання належного стану публічного порядку, зниження рівня злочинності, залучення до спільних заходів дедалі більшої кількості громадськості та підвищення ефективності роботи поліцейських підрозділів. Зазначено, що повага у відносинах взаємодії і партнерства є умовою ефективної співпраці, а поліція в особі окремих працівників має її заслужити серед громадськості добросовісною працею, гідними вчинками, поведінкою; крім того, у професійній діяльності, а також поза нею кожен поліцейський зобов’язаний з повагою ставитися до будь-якої особи, незалежно від ситуації та інших чинників. Проаналізовано й узагальнено основні форми взаємодії національної поліції та населення, серед яких: спільна розробка заходів, планування діяльності з протидії правопорушень; спільна організація і здійснення заходів із охорони публічного порядку та безпеки і запобігання правопорушенням; взаємний обмін оперативною інформацією й якісне реагування на отриману інформацію; допомога населенню поліцейськими у здійсненні заходів із охорони публічного порядку і безпеки та боротьби з правопорушеннями; здійснення населенням правоохоронних заходів за ініціативою національної поліції; спільна діяльність громадських формувань з охорони публічного порядку і поліцейських; організація правової та спеціальної підготовки громадян, які мають бажання виконувати завдання з охорони публічного порядку і безпеки та боротьби з правопорушеннями; індивідуальні форми залучення громадськості (зокрема, співпраця під час провадження у справах про адміністративні правопорушення або під час кримінального провадження як понятих, свідків, перекладачів, фахівців, експертів); діяльність громадських помічників поліції (наприклад, волонтерів поліції чи позаштатних працівників) тощо. en_US
dc.description.abstract The article systematizes modern scientific views on the general legal basis of interaction between the National Police of Ukraine and the population, in particular, considers that the effectiveness of organization and protection of public order and security is impossible without the help and participation of the public. Important crime prevention measures will not significantly improve the situation until the activities of the National Police receive widespread public support. This study identifies the interaction of the police with the population as a socially determined, jointly agreed activity, expressed in close cooperation between the subjects of interaction using certain forms and methods to achieve a common goal. Such cooperation is based on the law and has a common goal – to maintain the proper state of public order, reduce crime, involve a growing number of the public in joint activities and increase the efficiency of police units. It is noted that respect in the relationship of interaction and partnership is a condition for effective cooperation, and the police in the person of individual employees should deserve it among the public for conscientious work, decent deeds, behavior, in addition to professional activities, as well as outside it. to treat any person with respect, regardless of the situation and other factors. The main forms of interaction between the National Police and the population are analyzed and generalized, including: joint development of measures, planning of activities to combat offenses; joint organization and implementation of measures for the protection of public order and security and crime prevention; mutual exchange of operational information and high-quality response to the received information; assistance to the population by the police in the implementation of measures to protect public order and security and the fight against crime; implementation of law enforcement measures by the population at the initiative of the National Police; joint activities of public formations for the protection of public order and the police; organization of legal and special training of citizens who wish to perform tasks on protection of public order and safety and fight against offenses; individual forms of public involvement, in particular: cooperation during proceedings in cases of administrative offenses or criminal proceedings as witnesses, witnesses, translators, specialists, experts; activities of public police assistants (for example, police volunteers or freelancers), etc.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject взаємодія en_US
dc.subject поліція en_US
dc.subject населення en_US
dc.subject партнерство en_US
dc.subject комунікація en_US
dc.subject interaction en_US
dc.subject police en_US
dc.subject population en_US
dc.subject partnership en_US
dc.subject communication en_US
dc.title Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record