Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Некіт, К. Г.
dc.contributor.author Nekit, Kateryna
dc.date.accessioned 2022-06-03T11:35:55Z
dc.date.available 2022-06-03T11:35:55Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Некіт К. Г. Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (наук. ред.; заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 44. – С. 45-50. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17865
dc.description Некіт К. Г. Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (наук. ред.; заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 44. – С. 45-50. en_US
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню змін у підходах до визначення поняття та правової природи криптовалют в Україні й аналіз сучасного стану правового регулювання обігу криптовалют (які нині вводяться у цивільний обіг як категорія віртуальних активів). Необхідність такого дослідження пояснюється тим, що підходи до правового регулювання відносин, що виникають із приводу криптовалют, постійно змінюються. У статті досліджено законопроекти, у яких приймалися спроби врегулювати обіг криптовалют у період з 2017 по 2020 роки. Зокрема, аналізуються підходи до визначення поняття криптовалют у Проектах Законів «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183 від 6 жовтня 2017 р, «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» № 7183-1 від 10 жовтня 2017 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)» № 7246 від 30 жовтня 2017 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» № 2461 від 15 листопада 2019 р., «Про віртуальні активи» № 3637 від 11 червня 2020 р., «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05 листопада 2020 р. Особлива увага звертається на термінологію, що використовувалась у різних законопроектах, спрямованих на врегулювання обігу криптовалют. Адже питання термінології є важливим з точки зору розуміння того, що саме є предметом правового регулювання. З цієї точки зору позитивно оцінюється відхід від використання терміну «криптовалюта», однак і перехід до поняття «віртуальні активи» видається не дуже вдалим. Аналіз світової практики приводить до висновку, що категорія «віртуальні активи» може бути занадто широкою для правового регулювання обігу криптовалют, оскільки складається практика охоплення категорією «віртуальні активи» різноманітних видів цифрового майна, а не лише криптовалют. З урахуванням зазначеного, доцільніше використовувати термін «криптоактиви» та врахувати існування різних видів таких акти- вів і передбачити спеціальний правовий режим для кожного з них. З метою визначення специфіки правового регулювання, пропонується розрізняти такі види криптоактивів, як криптовалюти як такі (загальна категорія криптовалют типу біткоїн, лайткоїн та інші), що не посвідчують прав вимоги та токени, які посвідчують певні права вимоги та за своєю сутністю є своєрідним аналогом цінних паперів. Окремо слід розглянути можливість та особливості правового регулювання інших віртуальних активів, які є відмінними від криптовалют за своєю природою. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the study of changes in approaches to defining the concept and legal nature of cryptocurrencies in Ukraine and analysis of the current state of legal regulation of cryptocurrencies (which are currently being implemented into civil circulation as a category of virtual assets). The need for such a study is explained by the fact that approaches to the legal regulation of relations arising from cryptocurrencies are constantly changing. The article examines the bills in which attempts to regulate the circulation of cryptocurrencies in the period from 2017 to 2020 were made. In particular, approaches to defining the concept of cryptocurrencies in the Draft Laws “On the circulation of cryptocurrency in Ukraine” № 7183 of October 6, 2017, “On stimulating the market of cryptocurrencies and their derivatives in Ukraine” № 7183-1 of October 10, 2017, “On Amendments to the Tax Code of Ukraine (to stimulate the market of cryptocurrencies and their derivatives in Ukraine)” № 7246 of October 30, 2017, “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other laws of Ukraine on taxation of cryptocurrency transactions” № 2461 of November 15, 2019, “On Virtual Assets” № 3637 of June 11, 2020, “On Tokenized Assets and Crypto Assets” № 4328 of November 5, 2020. Special attention is paid to the terminology used in various bills aimed at regulating circulation of cryptocurrency. After all, the question of terminology is important in terms of understanding what exactly is the subject of legal regulation. From this point of view, the departure from the use of the term “cryptocurrency” is positively assessed, however, the use of the concept “virtual assets” cannot be estimated positively. Analysis of world practice leads to the conclusion that the category of “virtual assets” may be too broad for the legal regulation of cryptocurrencies, as there is a practice of using the category of “virtual assets” for various types of digital property, not just cryptocurrencies. In view of the above, it is more appropriate to use the term “cryptocurrencies”, taking into account the existence of different types of such assets and provide a special legal regime for each of them. In order to determine the specifics of legal regulation, it is proposed to distinguish such types of cryptoassets as cryptocurrencies as such (general category of cryptocurrencies such as bitcoin, litecoin and others), which do not certify claims and tokens that certify certain rights and, in their essence, could be considered as the analogue of securities. Consideration should be given to the possibility and features of legal regulation of other virtual assets that are different from cryptocurrencies in nature.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject криптовалюта en_US
dc.subject криптоактиви en_US
dc.subject віртуальні активи en_US
dc.subject цифрове майно en_US
dc.subject цифрова річ en_US
dc.subject токен en_US
dc.subject cryptocurrency en_US
dc.subject cryptoassets en_US
dc.subject virtual assets en_US
dc.subject digital property en_US
dc.subject digital thing en_US
dc.subject token en_US
dc.title Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record