Fiduciary management and fiduciary ownership in the post-Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation

Show simple item record

dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Некіт, К. Г.
dc.contributor.author Некит, Екатерина Георгиевна
dc.contributor.author Nekit, Kateryna H.
dc.contributor.author Зубар, Володимир Михайлович
dc.contributor.author Зубар, В. М.
dc.contributor.author Зубар, Владимир Михайлович
dc.contributor.author Zubar, Volodymyr M.
dc.date.accessioned 2022-06-04T06:54:03Z
dc.date.available 2022-06-04T06:54:03Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Nekit K. Fiduciary management and fiduciary ownership in the post-Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation / K. Nekit, V. Zubar // Trusts & Trustees. - Vol. 26. – Iss. 8-9. - Oxford University Press, 2020. – P. 841-858. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17873
dc.description Nekit K. Fiduciary management and fiduciary ownership in the post-Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation / K. Nekit, V. Zubar // Trusts & Trustees. - Vol. 26. – Iss. 8-9. - Oxford University Press, 2020. – P. 841-858. en_US
dc.description.abstract The focus of this research is to define the common and distinctive features of the approaches used by lawmakers in the post-Soviet states (Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation) for the purpose of implementing fiduciary management and fiduciary ownership institutes into their respective national laws. It has been established that over the course of the fiduciary management and fiduciary ownership institutes development in the countries referenced above, similar solutions were initially applied. Thus, an effort was made to implement the institute of trust inherent in the common-law countries into the systems of civil law. However, the effort did not come to fruition and that resulted in the fiduciary management institute being implemented. However, notwithstanding the similarities in the general approaches to determining the content of the fiduciary management provisions in all post-Soviet countries, the situation in Ukraine came out to be different from that in other countries. Following the adoption of the Civil Code (CC) of Ukraine with the fiduciary management institute enshrined therein, the Code was amended by adding the provisions on fiduciary ownership, but typical for the Civil Law countries. Over a long period of time, the Ukrainian legislation was the only one that referred to the institute of fiduciary ownership (fiducia), but due to recent dramatic overhaul, the CC of the Republic of Moldova was amended by the provisions on fiducia as well. This research represents a review of modern statutory provisions of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation covering fiduciary management and fiduciary ownership, including identification of common and distinguishing features thereof. It is found that as of today, the laws of the Russian Federation and Republic of Belarus do not go beyond fiduciary management, whereas those existing in the Republic of Moldova and Ukraine refer to both fiduciary management and fiducia institutes. Outlined in the research are differences between fiduciary management, trust and fiducia. The research also offers an insight into the degree of influence the Draft Common Frame of Reference and provisions of the CC of Romania and CC of France, those related to trust and fiducia, had on the formation of fiduciary ownership concept in the legislation of the Republic of Moldova. Also included in the research is the analysis of the latest changes in the legislation of Ukraine, related to the introduction of fiduciary ownership as a means to secure the performance of obligations. en_US
dc.description.abstract Фокус цього дослідження полягає у визначенні спільних та відмінних рис підходів, які використовуються законодавцями пострадянських держав (Україна, Республіка Молдова, Республіка Білорусь та Російська Федерація) для впровадження інститутів довірчого управління та довірчої власності у відповідні національні закони. Встановлено, що в ході розвитку фідуціарного управління та інститутів довірчої власності у зазначених вище країнах спочатку застосовувалися подібні рішення. Таким чином, намагалися впровадити інститут довіри в системи цивільного права, притаманні країнам загального права. Однак ці зусилля не принесли результатів, і це призвело до впровадження інституту фідуціарного управління. Проте, незважаючи на схожість загальних підходів до визначення змісту положень про фідуціарне (довірче) управління в усіх пострадянських країнах, ситуація в Україні виявилася відмінною від ситуації в інших країнах. Після прийняття Цивільного кодексу (ЦК) України із закріпленим у ньому інститутом фідуціарного управління до Кодексу було внесено зміни, було додано норми щодо довірчої власності, але характерні для країн цивільного права. Протягом тривалого періоду українське законодавство було єдиним, де йшлося про інститут фідуціарної власності (fiducia), але через недавню кардинальну перебудову до ЦК Республіки Молдова було внесено зміни і положення про фідуцію. Це дослідження являє собою огляд сучасних законодавчих положень України, Республіки Молдова, Республіки Білорусь та Російської Федерації, що стосуються довірчого управління та довірчої власності, включаючи визначення їх спільних та відмінних ознак. Встановлено, що на сьогодні закони Російської Федерації та Республіки Білорусь не виходять за межі довірчого управління, тоді як у Республіці Молдова та Україні діють як довірче управління, так і інститути фідуціарності. У дослідженні висвітлюються відмінності між фідуціарним управлінням, трастом і фідуцією. Дослідження також пропонує уявлення про ступінь впливу Проекту загальної системи відліку та положень ЦК Румунії та ЦК Франції, що стосуються трасту та фідуції, на формування концепції фідуціарної власності в законодавстві Республіки Молдова. Дослідження також включає аналіз останніх змін у законодавстві України, пов’язаних із запровадженням довірчої власності як засобу забезпечення виконання зобов’язань.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Oxford University Press en_US
dc.subject fiduciary management en_US
dc.subject fiduciary ownership en_US
dc.subject post-Soviet states en_US
dc.subject fiduciary management institute en_US
dc.subject fiducia en_US
dc.subject trust en_US
dc.subject performance of obligations en_US
dc.subject фідуціарне управління en_US
dc.subject довірча власність en_US
dc.subject пострадянські держави en_US
dc.subject інститут довірчого управління en_US
dc.subject фідуція en_US
dc.subject траст en_US
dc.subject виконання зобов'язань en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Fiduciary management and fiduciary ownership in the post-Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record