Дослідження англомовного окультного дискурсу

Show simple item record

dc.contributor.author Томчаковська, Юлія Олегівна
dc.contributor.author Томчаковська, Ю. О.
dc.contributor.author Томчаковская, Юлия Олеговна
dc.contributor.author Tomchakovska, Yuliia О.
dc.date.accessioned 2022-06-07T11:34:09Z
dc.date.available 2022-06-07T11:34:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Томчаковська Ю. О. Дослідження англомовного окультного дискурсу (огляд літератури) / Ю. О. Томчаковська // Записки з романо-германської філології. - Вип. 2 (47) - 2021. - С. 123-129. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17889
dc.description Томчаковська Ю. О. Дослідження англомовного окультного дискурсу (огляд літератури) / Ю. О. Томчаковська // Записки з романо-германської філології. - Вип. 2 (47) - 2021. - С. 123-129. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики на прикладі англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд існуючих досліджень окультного дискурсу та окреслити перспективи його вивчення на матеріалі англійської мови. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. У статті пропонується термін «окультний дискурс», який містить такі основні жанрові різновиди як астрологічний, магічний, алхімічний. Перші два різновиди є об’єктом багатьох досліджень, а останній майже не знаходить висвітлення у лінгвістичних роботах. Астрологічний дискурс, представлений гороскопами, вивчається переважно з психологічної, соціологічної, антропологічної та культурологічної точки зору. Гороскоп був розроблений як медіажанр, що сприяло його статусу однієї з визначальних рис сучасної масової культури. Магічний дискурс має яскраво виражений сугестивний потенціал, символічно насичений та реалізує базові стратегії застереження, корекції та протекції. Ключовими проблемами вивчення окультного дискурсу залишаються структура та стратифікація, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур його аналізу. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the consideration of the main directions and tasks of modern discourse as a branch of linguistics on the material of English occult discourse. The term "discourse" is used in different meanings and is the subject of study in different scientific areas. The purpose of the article is to provide a brief overview of existing studies of occult discourse and to outline the prospects for its study on the basis of the English language. The opposition of personality-oriented and status- oriented discourse is relevant. In the first case, communicators who know each other well take part in communication, in the second case, communication is reduced to a dialogue between representatives of one or another social group. Among its varieties are political, administrative, legal, military, pedagogical, religious, mystical, medical, business, advertising, sports, scientific, stage and media types of institutional discourse. The researchers note that the list may be supplemented or modified. The article proposes the term "occult discourse", which contains such basic genre varieties as astrological, magical, alchemical. The first two varieties are the subject of many researches, and the latter is hardly covered in linguistic works. Astrological discourse, represented by horoscopes, is studied mainly from psychological, sociological, anthropological and cultural points of view. The horoscope was developed as a media genre, which contributed to its status as one of the defining features of modern mass culture. Magical discourse has a pronounced suggestive potential, is symbolically rich and implements basic strategies of warning, correction and protection. The key problems of occult discourse analysis remain the structure and stratification of discourse, the establishment of its features, units, categories, types; elucidation of ways of organizing various discursive invariants, development of methods and procedures of analysis and description of discourses.
dc.language.iso other en_US
dc.subject дискурс en_US
dc.subject дискурсологія en_US
dc.subject інституційний дискурс en_US
dc.subject окультний дискурс en_US
dc.subject типологія en_US
dc.subject discourse en_US
dc.subject discourse studies en_US
dc.subject institutional discourse en_US
dc.subject occult discourse en_US
dc.subject typology en_US
dc.title Дослідження англомовного окультного дискурсу en_US
dc.title.alternative Огляд літератури en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record