Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції

Show simple item record

dc.contributor.advisor Розова Тамара Вікторівна
dc.contributor.author Фальковський, Андрій Олександрович
dc.contributor.author Фальковский, Андрей Александрович
dc.contributor.author Falkovskiy, Andrey O.
dc.date.accessioned 2015-08-17T09:18:45Z
dc.date.available 2015-08-17T09:18:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Фальковський А. О. Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А. О. Фальковський; кер. роботи Т. В. Розова; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 17 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1788
dc.description Фальковський А. О. Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А. О. Фальковський; кер. роботи Т. В. Розова; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 17 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У роботі аналізується процес зміни парадигм юриспруденції як передумова становлення підходів до осягнення правової реальності. З введенням нових засобів пізнання та докорінним оновленням існуючих і починається наступний етап розвитку методології юриспруденції, що формується як альтернатива світоглядно-методологічним орієнтирам попередньої епохи. Основою кожного з етапів є певний тип раціональності, що був домінуючим в певний період розвитку світоглядної реальності. Досліджено філософські витоки аксіопогічного підходу в філософській думці минулого та сучасності, визначено роль, місце, становлення та розвиток аксіології права в системі правового знання, змістовне розкриття понять аксіологічного підходу та аксіологічної парадигми в методології сучасної юриспруденції, розробці класифікацій аксіологічного підходу та розкриття особливостей його різновидів. Розкрито особливості системи категорій аксіологічного підходу в методології юриспруденції. Зазначено, що поняття та категорії, котрі складають категоріальний апарат аксіологічного підходу, визначають спрямованість розуміння фундаментальних проблем юриспруденції. Показано значення аксіологічного підходу для методології філософсько- правових і порівняльно-правових досліджень, визначається його евристичний потенціал в аспекті розкриття сутності права крізь призму цінностей, котрі безпосередньо впливають на образ правової реальності та втілюються в соціальне життя. Визначено, що уявлення як про природне право, так і позитивне право (система законодавства) завжди ґрунтується на певних цінностях, виявлення, філософське осмислення та порівняння яких є можливим шляхом застосування аксіологічного підходу. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. - философия права. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2011. В работе анализируется процесс смены парадигм методологии юриспруденции как предпосылка становления подходов к постижению правовой реальности. С введением новых средств познания и моренным обновлением существующих и начинается следующий этап развития методологии юриспруденции, который формируется как альтернатива мировозренчески-методологическим ориентирам предыдущей эпохи. Основой каждого из этапов является тип рациональности, который был доминирующим в определенный период развитая мировоззренческой реальности. Исследованы философские истоки аксиологического подхода в философской мысли прошлого и современности, определены роль, место, становление и развитие аксиологии права в системе правового знания, содержательно раскрыты понятия аксиологического подхода и аксиологической парадигмы в методологии современной юриспруденции, разработаны классификаций аксиологического подхода и определены особенностей его разновидностей. Содержательно раскрывается сущность аксиологической парадигмы в методологии современной юриспруденции и формулируется дефиниция аксиологической парадигмы как наиболее общей мировозренческо-теоретической модели, которая в своей основе имеет широкий спектр ценностных подходов и определяется широким признанием в современном правовом дискурсе. Обосновывается, что понятие аксиологической парадигмы в методологии современной юриспруденции имеет и другое значение, аксиологической парадигмой считается также тип правопонимания, а именно - нормативно-ценностный. Раскрыты особенности системы категорий аксиологического подхода в методологии юриспруденции. Определено, что категории, которые составляют категориальный аппарат аксиологического подхода, раскрывают направленность понимания фундаментальных проблем юриспруденции. На основе базовых категорий аксиологического подхода происходит постижение права сквозь призму мировоззренческой идеи о ценностной основе права и возможности права закреплять ценности, формируются фундаментальные методологические обобщения относительно сущности правовой реальности с точки зрения ценностного подхода. Категориями аксиологического подхода в методологии юриспруденции являются: ценность, оценка, ценностные ориентации, правовые ценности, ценности права. Всесторонне показано значение аксиологического подхода для методологии философско-правовых и сравнительно-правовых исследований, определяется его потенциал в аспекте раскрытия сущности права через призму ценностей, которые непосредственно влияют на образ правовой реальности и воплощаются в социальную жизнь. Определено, что представление как о естественном праве, так и о позитивном праве (система законодательства) всегда основывается на определенных ценностях, выявление, философское осмысление и сравнение которых возможно путем применения аксиологического подхода.
dc.description.abstract The thesis for Candidate of Law Degree by speciality 12.00.12 - Legal Philosophy. - National University "Odessa Law Academy", Odessa, 2011. The author analyses the process of change of jurisprudence paradigms as the basis of formation of various approaches to the legal reality understanding. The next stage of the development of jurisprudence methodology which is formed as an alternative to the methodological reference-points of the previous epoch, begins with the introduction of new methods of cognition and the fundamental updating of the existing ones. The basis of each stage is a type of rationality which prevailed in a certain period of the world-view reality development. The thesis contains the investigation of philosophical sources of axiological approach in the philosophical thought of the past and the present; the role, the place, the formation and the development of axiology, of law in the system of legal knowledge are determined; the concepts of axiological approach and axiological paradigm in contemporary jurisprudence methodology are exposed; the classifications of axiological approach are developed and the peculiarities of its varieties are revealed. The peculiarities of the system of axiological approach categories in jurisprudence methodology have been exposed. It is marked that the concepts and the categories forming the category vehicle of axiological approach, determine the orientation of jurisprudence fundamental problems understanding. The significance of axiological approach for philosophically-legal and comparatively-legal researches is shown; its cognitive potential is determined in the aspect of exposing the essence of law through the prism of values influencing the legal reality character and realizing in social life. It is defined that the idea about both natural law and positive law (system of legislation) is always based on curtain values and their exposure, understanding and comparison is the possible way of axiological approach application.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject методологія юриспруденції ru_RU
dc.subject підхід ru_RU
dc.subject аксіологія права ru_RU
dc.subject аксіологічна парадигма ru_RU
dc.subject аксіологічний підхід ru_RU
dc.subject класифікація аксіологічних підходів ru_RU
dc.subject категорії аксіологічного підходу ru_RU
dc.subject методология юриспруденции ru_RU
dc.subject подход ru_RU
dc.subject аксиология права ru_RU
dc.subject аксиологическая парадигма ru_RU
dc.subject аксиологический подход ru_RU
dc.subject классификация аксиологических подходов ru_RU
dc.subject категории аксиологического подхода ru_RU
dc.subject methodology of jurisprudence ru_RU
dc.subject approach ru_RU
dc.subject axiology of law ru_RU
dc.subject axiological paradigm ru_RU
dc.subject axiological approach ru_RU
dc.subject classification of axiological approaches ru_RU
dc.subject categories of axiological approach ru_RU
dc.title Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record