Концептуальна ознака WITCHCRAFT як складник англомовного концепту CHARM

Show simple item record

dc.contributor.author Томчаковська, Юлія Олегівна
dc.contributor.author Томчаковська, Ю. О.
dc.contributor.author Томчаковская, Юлия Олеговна
dc.contributor.author Tomchakovska, Yuliia О.
dc.date.accessioned 2022-06-07T12:10:58Z
dc.date.available 2022-06-07T12:10:58Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Томчаковська Ю. О. Концептуальна ознака WITCHCRAFT як складник англомовного концепту CHARM / Ю. О. Томчаковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Філологія. - №49 - 2021. - т. 2 - С. 21-23. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17892
dc.description Томчаковська Ю. О. Концептуальна ознака WITCHCRAFT як складник англомовного концепту CHARM / Ю. О. Томчаковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Філологія. - №49 - 2021. - т. 2 - С. 21-23. en_US
dc.description.abstract Мета статті полягає у виявленні ролі понятійної ознаки witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM. Матеріалом аналізу виступали тлумачні та етимологічні словники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. У цьому дослідженні зроблено спробу врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема лінгвокультурного концепту. При цьому важливою є наступна теза: в структурі концепту неодмінно повинно відображатися вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на понятійному рівні, а також інші уявлення про нього, що виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Ми вважаємо, що мотиваційні і понятійні ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними і можуть варіюватись у кількості і способах номінації. Проведений дефініційний аналіз показав, що понятійна ознака witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM представлена такими лексичними одиницями: ENCHANTMENT, SPELL, WITCHCRAFT, WITCHERY, BEWITCHMENT, BEWITCHERY, які можна трактувати як назви відповідних субконцептів. Таким чином, понятійними конституентами англомовного концепту CHARM як незрозумілої магічної чаклунської властивості є субконцепти ENCHANTMENT, SPELL, WITCHCRAFT. В англійській мові поняття «чаклунські чари» являє собою щось відчутне, сприймається як матеріальні об’єкти. На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що в зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ’ЄКТ (ФЕНОМЕН) – state, situation, ability to control, (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – spell, (3) Об’єкт – people, (4) АТРИБУТ – magical. Перспективним продовженням цього дослідження є аналіз вербалізації концепту CHARM на матеріалі англомовного дискурсу та його контрастивні характеристики. en_US
dc.description.abstract The purpose of the article is to identify the role of the conceptual feature witchcraft in the structure of the English concept CHARM. The analysis was based on the material of explanatory and etymological dictionaries of the English language. The following research methods are used in the work: etymological analysis, definition analysis, conceptual analysis contextual-interpretative method. In this study, an attempt is made to take into account different approaches to structuring the concept, in particular, the linguocultural concept. The following thesis is important: the structure of the concept must reflect the initial perception of the people of the phenomenon, its understanding at the conceptual level, as well as other ideas about it that arise as a result of continuous human interaction with the outside world. We believe that motivational and conceptual features are primary or basic, other features are secondary and may vary in their number and methods of nomination. The definition analysis showed that the conceptual feature witchcraft in the structure of the English concept CHARM is represented by the following lexical units: ENCHANTMENT, SPELL, WITCHCRAFT, WITCHERY, BEWITCHMENT, BEWITCHERY, which can be interpreted as names of the corresponding subconcepts. Thus, the conceptual constituents of the English concept CHARM as an incomprehensible magical sorcery property are the subconcepts ENCHANT-MENT, SPELL, WITCHCRAFT. In English, the understanding of “sorcery” is something tangible, perceived as material objects. Based on the definition analysis, we conclude that definitions of these lexemes contain the following significant components: (1) SUBJECT (PHENOMENON) – state, situation, ability to control, (2) PROPERTY OF THE SUBJECT (PHENOMENON) – spell, (3) Object – people, (4) ATTRIBUTE – magical. A promising continuation of this study is the analysis of the verbalization of the concept CHARM on the material of English discourse and its contrasting characteristics.
dc.language.iso other en_US
dc.subject концепт en_US
dc.subject мотиваційна ознака en_US
dc.subject понятійна ознака en_US
dc.subject charm en_US
dc.subject witchcraft en_US
dc.subject concept en_US
dc.subject motivational feature en_US
dc.subject notional feature en_US
dc.title Концептуальна ознака WITCHCRAFT як складник англомовного концепту CHARM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record