Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів

Show simple item record

dc.contributor.author Томчаковська, Юлія Олегівна
dc.contributor.author Томчаковська, Ю. О.
dc.contributor.author Томчаковская, Юлия Олеговна
dc.contributor.author Tomchakovska, Yuliia О.
dc.date.accessioned 2022-06-07T12:40:12Z
dc.date.available 2022-06-07T12:40:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Томчаковська Ю. О. Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів / Ю. О. Томчаковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Філологія. - №52 - 2021. - т. 2. - С. 4-6. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17894
dc.description Томчаковська Ю. О. Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів / Ю. О. Томчаковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Філологія. - №52 - 2021. - т. 2. - С. 4-6. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена висвітленню лінгвальних (структурних, семантичних і прагматичних) особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували тематичні вебсторінки, представлені у мережі Інтернет. Астрологічний дискурс є невід’ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Його зростаюча популярність зумовлює актуальність подібних досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний окультний дискурс містить такі основні жанрові різновиди, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначені дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності та відмінності можуть бути об’єднані таким типом ментальної установки, як ірраціональність. Зараз існує велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їх значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їх структурної, змістовної, прагматичної та ін. характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопу є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Проведене дослідження лінгвальних особливостей астрологічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які виконують гороскопи в медійному просторі: інформативна, апелятивна, персуазивна та емотивна. Астрологічний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербальні та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні знаки та набірні засоби. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного астрологічного дискурсу. en_US
dc.description.abstract The given article is devoted to the coverage of lingual (structural, semantic and pragmatic) features of English astrological discourse as a kind of occult discourse. The study was based on the material of English horoscopes presented on the Internet. Astrological discourse is an integral part of the modern media space. Its growing popularity determines the relevance of such studies aimed at identifying the features of this type of discourse. The term discourse is understood as the communication of people from the standpoint of their belonging to a particular social group or in relation to a typical speech situation. The English occult discourse contains such basic genre varieties as astrological, magical, and alchemical. These discursive formations, for all their diversity and differences, can be combined with such type of mental attitude as irrationality. There is now a great variety of texts that have an astrological character in the cultural English-speaking space. A significant proportion of them are texts containing various horoscopes. Study of the typology of horoscope texts in English, their structural, pragmatic, etc. characteristics, obviously, is an important stage in the study of astrological discourse in general. The main function of the horoscope is prediction (description of the future). A typical astrological horoscope, placed in the media space, declares knowledge about the influence of celestial bodies on the fate of people and their earthly events, according to which they can be predicted by the relative position of celestial bodies. The main characteristics of horoscopes are their lexical content, compositional structure and pragmatics. The study of the linguistic features of astrological predictions allowed us to identify the main functions performed by horoscopes in the media space: informative, appealing, persuasive and emotional. A horoscope is a polycode text that contains verbal and nonverbal signs. The latter include iconic signs and typesetting means. We see the prospect of further research in the study of the linguistic features of other genres of English astrological discourse.
dc.language.iso other en_US
dc.subject астрологія en_US
dc.subject дискурс en_US
dc.subject композиційна структура en_US
dc.subject окультизм en_US
dc.subject прагматика en_US
dc.subject astrology en_US
dc.subject discourse en_US
dc.subject compositional structure en_US
dc.subject occultism en_US
dc.subject pragmatics en_US
dc.title Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record