E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Пережняк, Борис Аркадійович
dc.contributor.author Пережняк, Б. А.
dc.contributor.author Пережняк, Борис Аркадиевич
dc.contributor.author Perezhniak, Borys A.
dc.contributor.author Perezhniak, Boris
dc.contributor.author Пирога, Ігор Степанович
dc.contributor.author Пирога, І. С.
dc.contributor.author Пирога, Игорь Степанович
dc.contributor.author Pyroha, Ihor S.
dc.contributor.author Токарчук, Людмила Михайлівна
dc.contributor.author Токарчук, Л. М.
dc.contributor.author Токарчук, Людмила Михайловна
dc.contributor.author Tokarchuk, Liudmyla M.
dc.contributor.author Нікітенко, Лілія Олександрівна
dc.contributor.author Нікітенко, Л. О.
dc.contributor.author Никитенко, Лилия Александровна
dc.contributor.author Nikitenko, Liliia O.
dc.contributor.author Берч, Вероніка Вікторівна
dc.contributor.author Берч, В. В.
dc.contributor.author Берч, Вероника Викторовна
dc.contributor.author Berch, Veronika V.
dc.date.accessioned 2022-06-09T10:29:35Z
dc.date.available 2022-06-09T10:29:35Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Pyroha I. E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis / I. Pyroha, L. Tokarchuk, B. Perezhniak, L. Nikitenko, V. Berch // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 51. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 240-249. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17913
dc.description Pyroha I. E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis / I. Pyroha, L. Tokarchuk, B. Perezhniak, L. Nikitenko, V. Berch // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 51. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 240-249. en_US
dc.description.abstract The development of the information society and the strengthening of e-democracy have already become an important priority for many countries around the world at the present stage of development. The implementation of this priority implies open and transparent public administration, and thus the transformation of political institutions and processes and the introduction of new forms of government. It is meaningful to analyze the concept of “e-democracy” and to understand the importance of ensuring this in the mechanism for the democracy of each individual state. The object of research is the legal analysis of e-democracy in view of the legal realities of foreign countries. The aim of the article is a legal analysis of the concept of "electronic democracy", including problematic issues of implementation of this mechanism, in order to understand whether this mechanism is an urgent need, or is a tribute to fashion and trends in the world practice. During the study, the following methods were used: systemic, systemic-functional, comparative, sociological, analysis, synthesis, analogy, observation, classification, statistical analysis. The article analyzes the phenomenon of e-democracy, identifies the main approaches to understanding it. On the example of international experience the mechanisms of e-democracy and the peculiarities of e-government are identified. There are propositions to improve the domestic legal mechanism for e-government in the article. en_US
dc.description.abstract Розвиток інформаційного суспільства і посилення електронної демократії вже стали важливим пріоритетом діяльності багатьох держав світу на сучасному етапі розвитку. Впровадження даного пріоритету передбачає відкрите та прозоре державне управління, а отже трансформацію політичних інститутів та процесів та запровадження новітніх форм урядування. Важливо проаналізувати поняття “електронна демократія” та зрозуміти ступінь важливості забезпечення даного в механізму для демократії кожної окремої держави. Об'єктомдослідження є правовий аналіз електронної демократії з огляду на правові реалії зарубіжних країн. Метою статті є правовий аналіз поняття “електронна демократія”, в тому числі проблемних питань реалізації даного механізму, з метою розуміння чи є даний механізм нагальною потребою, чи виступає даниною моді та тенденціям світової практики. Під час дослідження було використано такі методи як: системний, системно-функціональний, порівняльний, соціологічний, аналізу, синтезу, аналогії, спостереження, класифікації, статистичного аналізу. У статті проаналізовано феномен електронної демократії, визначено основні підходи до її розуміння. На прикладі міжнародного досвіду визначено механізми забезпечення електронної демократії та особливостей електронного урядування. У статті містяться пропозиції з удосконалення вітчизняного правового механізму забезпечення електронного урядування.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject e-democracy en_US
dc.subject e-technologies en_US
dc.subject e-government en_US
dc.subject electronic court en_US
dc.subject justice en_US
dc.subject державне управління en_US
dc.subject електронна демократія en_US
dc.subject електронні технології en_US
dc.subject електронне врядування en_US
dc.subject електронний суд en_US
dc.subject правосуддя en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record