Project management as a development tool for greening of enterprises of the national economy

Show simple item record

dc.contributor.author Шматько, Наталія Михайлівна
dc.contributor.author Шматько, Н. М.
dc.contributor.author Шматько, Наталия Михайловна
dc.contributor.author Shmatko, Nataliia M.
dc.contributor.author Бондар, Юлія Анатоліївна
dc.contributor.author Бондар, Ю. А.
dc.contributor.author Бондарь, Юлия Анатольевна
dc.contributor.author Bondar, Yuliia A.
dc.contributor.author Bondar, Iuliia
dc.contributor.author Токарева, Валентина Іванівна
dc.contributor.author Токарева, В. І.
dc.contributor.author Токарева, Валентина Ивановна
dc.contributor.author Tokareva, Valentyna I.
dc.contributor.author Коваленко, Надія Олегівна
dc.contributor.author Коваленко, Н. О.
dc.contributor.author Коваленко, Надежда Олеговна
dc.contributor.author Kovalenko, Nadiia O.
dc.contributor.author Кленін, Олег Володимирович
dc.contributor.author Кленін, О. В.
dc.contributor.author Кленин, Олег Владимирович
dc.contributor.author Klenin, Oleh V.
dc.contributor.author Котлубай, Вячеслав Олексійович
dc.contributor.author Котлубай, В. О.
dc.contributor.author Котлубай, Вячеслав Алексеевич
dc.contributor.author Kotlubai, Viacheslav O.
dc.date.accessioned 2022-06-16T11:38:05Z
dc.date.available 2022-06-16T11:38:05Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Shmatko N. Project management as a development tool for greening of enterprises of the national economy / N. Shmatko, I. Bondar, V. Tokareva, N. Kovalenko, O. Klenin, V. Kotlubai // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (15-16 October 2021, Odesa, Ukraine). - Vol. 915.- 012037. - IOP Publishing, 2021. – 12 р. DOI: 10.1088/1755-1315/915/1/012037 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17949
dc.description Shmatko N. Project management as a development tool for greening of enterprises of the national economy / N. Shmatko, I. Bondar, V. Tokareva, N. Kovalenko, O. Klenin, V. Kotlubai // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (15-16 October 2021, Odesa, Ukraine). - Vol. 915.- 012037. - IOP Publishing, 2021. – 12 р. DOI: 10.1088/1755-1315/915/1/012037 en_US
dc.description.abstract The article reveals the essence of project management, the feature of which is the implementation of multifaceted technological characteristics and subject area of design solutions. It is proved that the methods of project management allow to analyze the issues and determine the objectives of the project, justify the project and develop an appropriate set of documents; determine the necessary amounts and sources of funding; identify the structure of the project and schedule its implementation; calculate the necessary resources, estimates and project budget. The peculiarities of project management as a tool for greening the development of enterprises of the national economy in the conditions of constant complication of doing business and finding ways to improve it in the context of improving the efficiency of economic activity are studied. The project activity is covered, covering all spheres of enterprise functioning, such as production, marketing and innovation activity, social sphere. It is substantiated that the wide application of the project approach to economic development has led to the efficiency and versatility of project tools that allow the company to adapt to the business environment, reduce uncertainty and ensure sustainable development in modern business conditions. en_US
dc.description.abstract У статті розкрито сутність проектного менеджменту, особливістю якого є реалізація багатогранних технологічних характеристик та предметної сфери проектних рішень. Доведено, що методи проектного менеджменту дозволяють проаналізувати проблеми та визначити цілі проекту, обґрунтувати проект та розробити відповідний набір документів; визначити необхідні обсяги та джерела фінансування; визначити структуру проекту та запланувати його виконання; розрахувати необхідні ресурси, кошторис і бюджет проекту. Досліджено особливості управління проектами як інструменту екологізації розвитку підприємств національної економіки в умовах постійного ускладнення ведення бізнесу та пошуку шляхів його вдосконалення в контексті підвищення ефективності господарської діяльності. Охоплено проектну діяльність, яка охоплює всі сфери функціонування підприємства, такі як виробнича, маркетингова та інноваційна діяльність, соціальна сфера. Обґрунтовано, що широке застосування проектного підходу до економічного розвитку призвело до ефективності та універсальності проектних інструментів, які дозволяють компанії адаптуватися до бізнес-середовища, зменшити невизначеність та забезпечити сталий розвиток в сучасних умовах ведення бізнесу.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher IOP Publishing en_US
dc.subject project management en_US
dc.subject design solutions en_US
dc.subject national economy en_US
dc.subject project activity en_US
dc.subject проектний менеджмент en_US
dc.subject проектні рішення en_US
dc.subject національна економіка en_US
dc.subject проектна діяльність en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics en_US
dc.title Project management as a development tool for greening of enterprises of the national economy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record