Social policy in Ukraine during the Covid-19 pandemic and its impact on public financeFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Демчук Тетяна Ігорівна
    доктор філософії, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Латковський Павло Павлович
    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чeрнiвeцькoгo юридичнoгo iнституту Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя»