Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Орзіх Марко Пилипович
dc.contributor.author Гараджаєв, Джейхун Ясин огли
dc.contributor.author Гараджаев, Джейхун Ясин оглы
dc.contributor.author Garadjaev, Jeyhun Yasin oglu
dc.date.accessioned 2015-08-18T07:50:24Z
dc.date.available 2015-08-18T07:50:24Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Гараджаєв Д. Я. Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. Я. Гараджаєв; кер. роботи М. П. Орзіх; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 17 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1798
dc.description Гараджаєв Д. Я. Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. Я. Гараджаєв; кер. роботи М. П. Орзіх; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 17 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація в формі рукопису на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук за спец- іальністю 12,00.02 - конституційне право; Одеська Державна Юридична Академія, Одеса, 1997. В дисертації сформульовано концепцію розвитку прав людини та громадянина в сучасному конституційному праві країн СНД. Досліджено на основі конституційного законодавства (в основному, на матеріалах України, Росії, Азербайджана, що мають по темі дослідження типологічні особливості) роль та місце прав та свобод людини і громадянина в конституційному ладі держави та суспільства. Представлено класифікацію прав та свобод в Конституціях країн СНД, механізм забезпечення правового статусу особистості. Аналіз дії міжнародних стандартів прав людини в конституційних системах країн СНД здійснений з урахуванням теорії та практики співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация в форме рукописи на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - конституционное право; Одесская Государственная Юридическая Академия, Одесса, 1997. В диссертации сформулирована концепция развития прав человека и гражданина в современном конституционном праве стран СНГ. Исследованы на основе конституционного законодательства (в основном, на материалах Украины, России, Азербайджана, имеющих по теме исследования типологические особенности) роль и место прав и свобод человека и гражданина в конституционном строе государства и общества. Представлена классификация прав и свобод в Конституциях стран СНГ, механизм обеспечения правового статуса личности. Анализ действия международных стандартов прав человека в конституционных системах стран СНГ осуществлен с учетом теории и практики соотношения международного и внутригосударственного права.
dc.description.abstract This thesis is in a manuscript form, for a Master of Laws, specialized in the constitutional law. 12.00.0" Odessa State Law Academy, Odessa, 1998, In this thesis a conception of the development of a person's and-a citizen's rights in the modem constitutional law of C.I.S is formulated.Based upon the constitutional legislation (mostly upon the materials of Ukraine, Azerbaijan and Russia, which have some peculiarities in the investigation of the subject) the role and the place of the rights and the freedom of a person and a citizen in the constitutional system of the country and the society are investigated. The classification of the rights and the freedom in the Constitutions of C.I.S. and the mechanism of the ensuring of the legal status of a person are presented. The analysis of the effect of the international standards of a person s rights in the constitutional system of C.I.S was carried out, considering the thory and the practice of the correlations between the international and internal Laws.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject конституція ru_RU
dc.subject права та свободи людини і громадянина ru_RU
dc.subject міжнародні стандарти прав людини ru_RU
dc.subject імплементація ru_RU
dc.subject конституция ru_RU
dc.subject права и свободы человека и гражданина ru_RU
dc.subject международные стандарты прав человека ru_RU
dc.subject имплементация ru_RU
dc.subject constitution ru_RU
dc.subject rights and freedom of a person and a citizen ru_RU
dc.subject international standards of г person's rights ru_RU
dc.subject implementation ru_RU
dc.title Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.02
    конституційне право; муніципальне право

Show simple item record