Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration

Show simple item record

dc.contributor.author Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна
dc.contributor.author Цуркан-Сайфуліна, Ю. В.
dc.contributor.author Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна
dc.contributor.author Tsurkan-Saifulina, Yuliia V.
dc.contributor.author Бортник, Надія Петрівна
dc.contributor.author Бортник, Н. П.
dc.contributor.author Бортник, Надежда Петровна
dc.contributor.author Bortnyk, Nadiia P.
dc.contributor.author Bortnyk, Nadiya
dc.contributor.author Tsurcan-Saifulina, Julia
dc.contributor.author Котуха, Олександр Степанович
dc.contributor.author Котуха, О. С.
dc.contributor.author Котуха, Александр Степанович
dc.contributor.author Kotukha, Oleksandr S.
dc.date.accessioned 2022-06-21T12:33:02Z
dc.date.available 2022-06-21T12:33:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Bortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17997
dc.description Bortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39. en_US
dc.description.abstract The article carries out analysis of essence and content of financial investigations as one of the main countermeasures to shadowing the economy and, in particular, anti-money laundering. Features of the implementation of the FATF Recommendations and other international organizations regarding the legal and institutional support of conducting financial investigations in Ukraine and other European Union countries are determined. Systematization of scientific views on the definition of “financial investigation” and the practice of carrying out the relevant activities both in foreign countries and in Ukraine allowed formulating approaches to the unification of the term “financial investigation” in the national scientific format. The methodological basis of the research consists of general scientific and special methods and techniques of scientific knowledge, which are used as a single set, namely, the logical-semantic method, the method of convergence, and also the formal-logical method are chosen to define the concepts of “financial investigation”, “analytical research”, “anti-money laundering”, “interaction of subjects of the national system of anti-money laundering”, etc. The comparative legal method is used to study the positive foreign and domestic experience of institutional and legal provision of financial investigations in the fight against money laundering, as well as to analyse and characterize the requirements of international organizations regarding the implementation of European Union legislation in the domestic legislation on issues of the legal framework for anti-money laundering. Practical implications of the paper are to reveal and systematize problems to be solved by improving the domestic legal and regulatory framework for organizing financial investigations in the system of anti-money laundering measures, while the new principles of its formation proposed by the authors can be implemented in practical terms and result in improving the information and spatial format and enhancing the interaction of the subjects of ensuring national economic security. en_US
dc.description.abstract У статті проведено аналіз сутності та змісту фінансових розслідувань як одного з основних засобів протидії тінізації економіки та, зокрема, протидії відмиванню грошей. Визначено особливості виконання Рекомендацій FATF та інших міжнародних організацій щодо правового та інституційного забезпечення проведення фінансових розслідувань в Україні та інших країнах Європейського Союзу. Систематизація наукових поглядів на визначення поняття «фінансове розслідування» та практики здійснення відповідної діяльності як в зарубіжних країнах, так і в Україні дозволила сформулювати підходи до уніфікації терміна «фінансове розслідування» у національному науковому форматі. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми наукового пізнання, які використовуються як єдиний комплекс, а саме: логіко-семантичний метод, метод конвергенції, а також формально-логічний метод обрано для визначення поняття «фінансове розслідування», «аналітичне дослідження», «боротьба з відмиванням грошей», «взаємодія суб’єктів національної системи протидії легалізації злочинних доходів» тощо. Порівняльно-правовий метод використано для вивчення позитивного іноземного та вітчизняного досвіду інституційно-правового забезпечення фінансових розслідувань у боротьбі з відмиванням грошей, а також щоб проаналізувати та охарактеризувати вимоги міжнародних організацій щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у вітчизняне законодавство з питань правової бази протидії відмиванню злочинних доходів. Практичний зміст роботи полягає у розкритті та систематизації проблем, які вирішуються шляхом удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази організації фінансових розслідувань у системі протидії легалізації злочинних доходів, при цьому нові принципи її формування, запропоновані авторами, можуть бути реалізовані у практичному плані та привести до вдосконалення інформаційно-просторового формату та активізації взаємодії суб'єктів забезпечення національної економічної безпеки.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Baltija Publishing en_US
dc.subject economic security en_US
dc.subject financial security en_US
dc.subject state security en_US
dc.subject legal regulation en_US
dc.subject shadowing of economy en_US
dc.subject fight against corruption en_US
dc.subject legalization (laundering) of illegally obtained income en_US
dc.subject економічна безпека en_US
dc.subject фінансова безпека en_US
dc.subject державна безпека en_US
dc.subject правове регулювання en_US
dc.subject тінізація економіки en_US
dc.subject боротьба з корупцією en_US
dc.subject легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконно en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
    завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор

Show simple item record