Human rights violations and genocide: Lessons of Rwanda

Show simple item record

dc.contributor.author Волощук, Оксана Троянівна
dc.contributor.author Волощук, О. Т.
dc.contributor.author Волощук, Оксана Трояновна
dc.contributor.author Voloshchuk, Oksana T.
dc.contributor.author Колесник, Вікторія Юріївна
dc.contributor.author Колесник, В. Ю.
dc.contributor.author Колесник, Виктория Юрьевна
dc.contributor.author Kolesnyk, Viktoriia Yu.
dc.contributor.author Гетманцев, Максим Олександрович
dc.contributor.author Гетманцев, М. О.
dc.contributor.author Гетманцев, Максим Александрович
dc.contributor.author Hetmantsev, Maksym O.
dc.contributor.author Hetmantsev, Maxim
dc.date.accessioned 2022-06-23T12:18:30Z
dc.date.available 2022-06-23T12:18:30Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Voloshchuk O. Human rights violations and genocide: Lessons of Rwanda / O. Voloshchuk, V. Kolesnyk, M. Hetmantsev // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 40. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 123-131. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18013
dc.description Voloshchuk O. Human rights violations and genocide: Lessons of Rwanda / O. Voloshchuk, V. Kolesnyk, M. Hetmantsev // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 40. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 123-131. en_US
dc.description.abstract The purpose of the article is a comprehensive analysis of the Rwandan genocide through the prism of human rights violations. To achieve this goal, such methods as historical-legal, comparative, formal-dogmatic, logical-semantic and analysis were used. The article argues that the acts of genocide clearly provide for the guilty intent and use of a state mechanism that has all the required human and material resources to implement such a plan. This feature is one of the key in terms of revealing the essence of genocide, so it can differentiate these actions from the general murder under criminal law and shows, depending on the object of distribution - life, health of a certain group of people - and motives - national, ethnic , racial or religious intolerance, hostility - its increased social danger. It is concluded that the inclusion of such a feature as one of the basic to the universal definition is urgent. This will allow to more fully implement the principle of inevitability of punishment for all perpetrators, to recognize the state as a subject of responsibility and thus will contribute to a more effective implementation of the preventive function in the international arena. The combined efforts of all nations and peoples are needed to fight, combat and prevent the crime of genocide. The positive results would be achieved only by joint efforts by using a set of various means of combating genocide. en_US
dc.description.abstract Метою статті є комплексний аналіз руандійського геноциду через призму порушення прав людини. Для досягнення цієї мети використовувались такі методи, як історико-правовий, порівняльний, формально-догматичний, логіко-семантичний та аналізу. У статті аргументується підхід, згідно з яким акти геноциду чітко передбачають винний намір і використання державного механізму, який має усі необхідні як людські, так і матеріальні ресурси для реалізації такого плану. Ця ознака є однією з ключових в плані розкриття сутності геноциду, адже вона дозволяє відмежувати це діяння від звичайного загального кримінального вбивства і показує, з огляду на об’єкт посягання – життя, здоров’я певної групи осіб -, та мотиви – національна, етнічна, расова чи релігійна нетерпимість, ворожнеча - його підвищену суспільну небезпечність. Зроблено висновок, що введення такої ознаки як однієї з базових до універсальної дефініції є нагальним. Це дозволить більш повно реалізувати принцип невідворотності покарання щодо усіх винних, визнати у якості суб’єкта відповідальності державу і цим самим буде сприяти більш ефективній реалізації превентивної функції на міжнародній арені. У плані боротьби, протидії та попередження злочину геноциду потрібні об’єднані зусилля усіх націй та народів. Тільки спільними зусиллями з використанням у комплексі різноманітних засобів протидії геноциду можна очікувати позитивні результати.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject genocide in Rwanda en_US
dc.subject human rights violations en_US
dc.subject the nature of the crime of genocide en_US
dc.subject international crime en_US
dc.subject prevention and counteraction to the crime of genocide en_US
dc.subject геноцид у Руанді en_US
dc.subject порушення прав людини en_US
dc.subject природа злочину геноцид en_US
dc.subject міжнародний злочин en_US
dc.subject попередження і протидія злочину геноциду en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Human rights violations and genocide: Lessons of Rwanda en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Волощук Оксана Троянівна
    кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
  • Колесник Вікторія Юріївна
    кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"

Show simple item record