Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах

Show simple item record

dc.contributor.author Наумкіна, С. М.
dc.contributor.author Naumkina, S. M.
dc.contributor.author Гайдаєнко, П. Л.
dc.contributor.author Gaidaenko, P. L.
dc.date.accessioned 2022-06-24T19:20:59Z
dc.date.available 2022-06-24T19:20:59Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Наумкіна С. М. Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах / С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 48-54. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1301 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18032
dc.description Наумкіна С. М. Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах / С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 48-54. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1301 en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються особливості використання соціальних мереж для транслювання вербальних та невербальних маркерів харизматичного лідерства. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування впливу харизматичної сигналізації в соціальних мережах на формування образу харизматичного лідера в очах послідовників. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: визначити головні поняття дослідження; здійснити теоретико-концептуальне обґрунтування ролі харизматичної сигналізації; розглянути основні риси вербальних та невербальних сигналів; проаналізувати це явище в політичній сфері. Було застосовано такі методи дослідження, як метод аналізу, синтезу, контент-аналізу, теоретичного узагальнення, компаративного аналізу у контексті політологічного дослідження та структурно-функціональний метод. Постійне розширення медіасфери сприяє появі нових жанрів, зокрема блогів. Деякі представники владної еліти підлаштовуються під плин часу та актуальні течії, внаслідок чого стає необхідним ведення свого блогу, своєї сторінки в Інтернеті, створення комунікаційного поля і «вдячної» аудиторії для просування своїх ідей, позицій, для самореклами. Розглянуто приклади політичного впливу поширення великої кількості інформації в соціальних мережах у контексті кризи COVID-19, та загострення воєнно-політичного конфлікту в Україні. Відтак, медіа одночасно стає і чинником, і наслідком політичної діяльності, метою і засобом політики, невід’ємною складовою частиною політичного процесу. Проаналізовано деякі перспективи харизматичних сигналів у контексті інформаційних мереж та розглянуто набір вербальних і невербальних сигналів, які, як передбачається, викликають харизматичний вплив. Акцентовано увагу на тому, що сигналізація через інформаційні мережі диференційна. Сигнали для успішного впливу через вербальні форми комунікації у соціальних медіа включають не тільки риторику та частоту використання метафор, а й особливості самого лідера: сила голосу, жести, які тим або іншим чином впливають на сприйняття виступу тощо. Підсумовано, що кожен з прийомів харизматичної сигналізації та здібностей лідера дозволяє послідовникам розуміти те, що він транслює. З точки зору впливу через мережі де превалює текстовий формат, лідери-харизмати активно використовують семіотично збагачений текст, де задля акцентування на специфічному повідомленні використовуються візуальні прийоми. Визначено, що ця тематика відкриває можливості для наукових досліджень політичної, соціальної чи психологічної тематики. en_US
dc.description.abstract The article examines the features of the use of social networks to broadcast verbal and nonverbal markers of charismatic leadership. The aim of the article is a theoretical and methodological justification of the influence of charismatic signaling in social networks on the formation of the image of a charismatic leader in the eyes of followers. To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to define the main concepts of the study; to carry out theoretical and conceptual substantiation of the role of charismatic signaling; consider the main features of verbal and nonverbal signals; analyze this phenomenon in the political sphere. Research methods such as analysis, synthesis, content analysis, theoretical generalization, comparative analysis in the context of political science research and structural-functional method were used. The constant expansion of the media sphere constant expansion of the contributes to the emergence of new genres, including blogs. Some members of the ruling elite are adapting to the passage of time and current trends, as a result of which it becomes necessary to maintain their blog, their website, create a communication field and "grateful" audience to promote their ideas, positions, self-promotion.Examples of the political impact of disseminating large amounts of information on social networks in the context of the COVID-19 crisis and the escalation of the military-political conflict in Ukraine are considered. Thus, the media becomes both a factor and a consequence of political activity, a goal and a means of politics, an integral part of the political process. Some perspectives of charismatic signals in the context of information networks are analyzed and a set of verbal and nonverbal signals that are expected to cause charismatic influence is considered. Emphasis is placed on the fact that signaling through information networks is differential. Signals for successful influence through verbal forms of communication on social media include not only rhetoric and frequency of metaphors, but also the characteristics of the leader: the strength of the voice, gestures that in one way or another affect the perception of speech and more. It is concluded that each of the techniques of charismatic signaling and abilities of the leader allows followers to understand what he is broadcasting. In terms of influence through text-dominated networks, charismatic leaders actively use semiotically enriched text, where visual techniques are used to emphasize a specific message. It is determined that this topic opens opportunities for scientific research on political, social or psychological topics.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.subject харизма en_US
dc.subject фреймінг en_US
dc.subject неформальне лідерство en_US
dc.subject організаційні межі впливу en_US
dc.subject соціальні мережі en_US
dc.subject відносини лідер-послідовник en_US
dc.subject вербальні та невербальні маркери en_US
dc.subject харизматичні сигнали en_US
dc.subject сharisma en_US
dc.subject framing en_US
dc.subject informal leadership en_US
dc.subject organizational boundaries en_US
dc.subject social networks en_US
dc.subject leaderfollower relationships en_US
dc.subject verbal and nonverbal markers en_US
dc.subject charismatic signals en_US
dc.title Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record