Співвідношення норм міжнародного і національного права

Show simple item record

dc.contributor.advisor Завальнюк Володимир Васильович
dc.contributor.author Іванченко, Ольга Миколаївна
dc.contributor.author Иванченко, Ольга Николаевна
dc.contributor.author Ivanchenkо, Olga M.
dc.date.accessioned 2015-08-19T07:45:27Z
dc.date.available 2015-08-19T07:45:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Іванченко О. М. Співвідношення норм міжнародного і національного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Іванченко; кер. роботи В. В.Завальнюк; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 23 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1818
dc.description Іванченко О. М. Співвідношення норм міжнародного і національного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Іванченко; кер. роботи В. В.Завальнюк; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 23 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. На основі комплексного і системного аналізу на засадах плюралізму та багаггорівневості методологічного інструментарію вперше у вітчизняному правознавстві на загальнотеоретичному рівні досліджено проблеми співвідношення норм міжнародного та національного права на сучасному етапі їхнього розвитку. Надано визначення взаємодії національного і міжнародного права, виокремлено нормативно-правові й організаційно-правові механізми взаємодії, які реалізуються як на національному, так і на міжнародному рівні. Співвідношення норм міжнародного і національного права розглянуто у двох аспектах: як співвідношення сили міжнародно-правових та національних норм і як взаємодію міжнародного та національного права в процесі створення й реалізації норм міжнародного права і норм національного законодавства. Розглянуто моделі співвідношення норм міжнародного і національного права в національній правовій системі. Розглянуто основні способи взаємодії норм міжнародного і національного права на стадії нормотворчості - відсилку та інкорпорацію. Основними напрямами трансформації національної правової системи визначено універсалізацію національного права та зростання впливу міжнародного права на національне право. Визначено шляхи впливу національного права на міжнародне право: 1) використовування суверенних прав держави для надання впливу на створення норм міжнародного права; 2) участь у створенні структур і організацій, діючих у міжнародному праві; 3) вплив на створення інститутів і галузей, у чомусь відповідних нормам національного права; 4) свої стійкі правові потреби. У разі, якщо більшість учасників міжнародних відносин є схожими, виникає загальний інтерес, в результаті відбувається міжнародне укрупнення предметів національного регулювання Шляхи впливу міжнародного права на національне право визначено через механізми узгодження й імплементації. Сформулювало пропозиції щодо удосконалення механізму впровадження норм міжнародного права у правову систему України. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2011. На основе комплексного и системного анализа с использованием плюрализма и многоуровневое методологического инструментария впервые в отечественном правоведении на общетеоретическом уровне исследованы проблемы соотношения норм международного и национального права на современном этапе их развития. Научно-теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных правоведов в сфере общей теории права и теории международного права. Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют действующее законодательство Украины, международно-правовые акты и зарубежное законодательство, отражающие соотношение норм международного и национального права, а также данные официальной статистики, материалы прессы и юридической практики. Дано определение взаимодействия национального и международного права, рассмотрены нормативно-правовые и организационно-правовые механизмы взаимодействия, которые реализуются на национальном и международном уровнях. Соотношение норм международного и норм национального права рассмотрено в двух аспектах: как соотношение силы международно- правовых и национальных норм и как взаимодействие международного и национального права в процессе создания и реализации норм международного и национального законодательства. Рассмотрены модели соотношения норм международного и национального права в национальной правовой системе. Так, согласно первой модели в конституциях государств определен общий порядок соотношения норм международного и национального права, при этом общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью национальной правовой системы; согласно второй модели, в конституциях государств, наряду с общей формулировкой, конкретизируется соотношение норм международного и национального права по юридической силе; согласно третьей модели, в качестве элемента национальной правовой системы в конституциях государств признаются только нормы ратифицированных международных договоров, при этом не принимаются во внимание так называемые общепризнанные принципы и нормы международного права. Рассмотрены основные способы взаимодействия норм международного и национального права на стадии нормотворчества - отсылки и инкорпорации. Основными направлениями трансформации национальной правовой системы определены универсализация национального права и рост влияния международного права на национальное право. Определены пути влияния национального права на международное право: 1) использование суверенных прав государства для оказания влияния на создание норм международного права; 2) участие в создании структур и организаций, действующих в международном праве; 3) влияние на создание институтов и отраслей, в определенной степени соответствующих нормам национального права; 4) свои правовые потребности. В случае, если у большинства участников международных отношений они схожи, возникает общий интерес, в результате происходит международное укрупнение предметов национального регулирования. Пути влияния международного права на национальное право определены через механизмы согласования и имплементации. Сформулированы предложения по совершенствованию механизма внедрения норм международного права в правовую систему Украины.
dc.description.abstract Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - Theory and History of Law, History of Political and legal doctrines. - National University of «Odessa Law Academy». - Odessa, 2011. Based on a comprehensive and systematic analysis on the basis of pluralism and methodological tools multilevel first time in our jurisprudence on the level of general investigated the relationship of international and national law at the present stage of their development. Provided definition of national and international law, highlighted legal and organizational and legal arrangements,. which are sold nationally and internationally. Value of international and domestic law considered in two aspects: as the ratio of force of international law and national standards and how the interaction of international and national law in the creation and implementation of international law and national law. The model ratio of international and national law in national legal system. The main methods of interaction with international and national law on the stage of rule-making - a clear reference and incorporation. The main directions of transformation of the national legal system defined universalization of domestic law and the growing influence of international law in domestic law. The ways the impact of national law to international law: 1) use of the sovereign rights of states to influence the creation of international law, 2) participation in the creation of institutions and organizations operating in international law, 3) impact on the establishment of institutions and sectors, in some appropriate national law, and 4) its persistent legal needs. If a near majority of participants in international relations are similar, there is general interest, as a result of international integration is the subject of national regulation Paths of influence of international law in domestic law determined by the coordination and implementation mechanisms. Formulated proposals for the improvement of the implementation of international law in the legal system of Ukraine.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject національна правова система ru_RU
dc.subject міжнародна правова система ru_RU
dc.subject норми міжнародного права ru_RU
dc.subject норми національного права ru_RU
dc.subject принципи міжнародного права ru_RU
dc.subject принципи національного права ru_RU
dc.subject співвідношення ru_RU
dc.subject взаємовплив ru_RU
dc.subject інтеракція ru_RU
dc.subject национальная правовая система ru_RU
dc.subject международная правовая система ru_RU
dc.subject нормы международного права ru_RU
dc.subject нормы национального права ru_RU
dc.subject принципы международного права ru_RU
dc.subject принципы национального права ru_RU
dc.subject соотношение ru_RU
dc.subject взаимовлияние ru_RU
dc.subject интеракция ru_RU
dc.subject national legal system ru_RU
dc.subject international legal system ru_RU
dc.subject international law ru_RU
dc.subject national law ru_RU
dc.subject principles of international law ru_RU
dc.subject principles of national law ru_RU
dc.subject relationship ru_RU
dc.subject intercoupling ru_RU
dc.subject interaction ru_RU
dc.title Співвідношення норм міжнародного і національного права ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Іванченко Ольга Миколаївна
    доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, кандидат юридичних наук

Show simple item record