Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав-членів Європейського Союзу

Show simple item record

dc.contributor.author Шелевер, Н. В.
dc.contributor.author Shelever, N. V.
dc.date.accessioned 2022-07-01T07:43:18Z
dc.date.available 2022-07-01T07:43:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Шелевер Н. В. Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав-членів Європейського Союзу / Н. В. Шелевер // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 149-152. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1316 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18193
dc.description Шелевер Н. В. Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав-членів Європейського Союзу / Н. В. Шелевер // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 149-152. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1316 en_US
dc.description.abstract У статті автор досліджує реалізацію принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення під час пандемії коронавірусу COVID-19. Соціальна підтримка є організаційно-правовою формою соціального забезпечення. Через відсутність досліджень щодо реалізації принципу справедливості у відносинах із соціальної підтримки українців під час пандемії коронавірусу COVID-19 автор поставив собі за мету дослідити національний досвід з даного питання та досвід провідних європейських держав з метою імплементації його у вітчизняне законодавство. У статті автор звертає увагу на те, що підтримка держави має ґрунтуватися на принципі справедливості, а в нашій державі такий принцип дуже часто порушується. Не є винятком і сфера соціальної підтримки. Наразі наслідком такого порушення є правовий нігілізм, міграція до держав-членів Європейського Союзу. При аналізі чинного законодавства констатується, що соціальна підтримка, як не парадоксально, не є обов’язком держави, а лише її правом. Система соціального забезпечення в Україні є недосконалою, а наслідком пандемії коронавірусу COVID-19 стало ще більше безробіття та «працюючі бідні». Під час карантину Україна підписала кредитну угоду та отримала кошти для підтримки вразливих верств населення. Проте CEDOS визнає житлову політику України соціально несправедливою, оскільки держава надає субсидії людям, які не є бідними. Дана організація виділяє такі соціально вразливі категорії осіб: внутрішньо переміщені особи, молоді люди, мігранти. В Австралії надається підтримка для бізнес-інвестицій; підтримуються грошові потоки для роботодавців; проводиться виплата домогосподарствам для підтримки їх росту. На думку автора, в Україні порушенням принципу соціальної справедливості є дистанційне навчання школярів. Пропонується підвищити соціальний захист окремих верств населення. Автор акцентує увагу на те, що у нашій державі реалізувати принцип соціальної справедливості вкрай складно через високий рівень корумпованості українських чиновників та імітацію проведення реформ. en_US
dc.description.abstract In the article the author investigates the implementation of the principle of social justice in the relationship of social support during the pandemic of the coronavirus COVID-19. Social support is an organizational and legal form of social security. Due to the lack of research on the implementation of the principle of justice in relations with social support of Ukrainians during the COVID-19 coronavirus pandemic, the author aims to study the national experience on this issue and the experience of leading European countries to implement it into domestic legislation. In the article the author draws attention to the fact that the support of the state should be based on the principle of justice, and in our state such a principle is very often violated. The sphere of social support is no exception. Currently, the consequence of such a violation is legal nihilism, mass migration of Ukrainians to the member states of the European Union.An analysis of the current legislation states that social support of the population, paradoxically, is not the duty of the state, but only its right. Ukraine’s social security system is imperfect, and the COVID-19 coronavirus pandemic has resulted in even higher unemployment and «working poor». During the quarantine, Ukraine signed a loan agreement and received funds to support vulnerable groups. However, CEDOS recognizes Ukraine’s housing policy as socially unfair, as the state provides subsidies to people who are not poor. This organization identifies the following socially vulnerable categories of persons: internally displaced persons, young people, migrants. In Australia, business investment support is provided; supported cash flows for employers; payments are made to households to support their growth. According to the author, in Ukraine the violation of the principle of social justice is distance learning of schoolchildren. It is proposed to increase the social protection of certain segments of the population. The author emphasizes that in our country it is extremely difficult to implement the principle of social justice due to the high level of corruption of Ukrainian officials and the imitation of reforms.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject соціальна підтримка en_US
dc.subject соціальне забезпечення en_US
dc.subject держава en_US
dc.subject принцип соціальної справедливості en_US
dc.subject пандемія коронавірусу COVID-19 en_US
dc.subject громадяни en_US
dc.subject social support en_US
dc.subject social security en_US
dc.subject the state en_US
dc.subject the principle of social justice en_US
dc.subject the COVID-19 coronavirus pandemic en_US
dc.subject citizens en_US
dc.title Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав-членів Європейського Союзу en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record