Кафедра теорії держави і права

Кафедра теорії держави і права

 

Коллекции данного раздела

Последние добавления

 • Горобець, Костянтин (Юрайт, 2016-05-16)
  Якою мірою толерантність може вважатися правовою цінністю? Чи існують засоби її юридизації та включення у класичну юридичну логіку?
 • Lodzhuk, Maksym; Лоджук, Максим Тарасович (Odesa : Feniks, 2016)
  This monograph deals with functioning of legal clinics in Ukraine, their place in the training process of lawyers and their role in the national system of free legal aid. This is a book for scholars and students ...
 • Горобець, Костянтин (Філософія права і загальна теорія права, 2015)
  У статті здійснено спробу логічного аналізу концепту права як основи для системного уявлення про нього. Обґрунтовано науковий статус праворозуміння як науково-дослідної програми. Три основні типи праворозуміння базуються ...
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Богуцький, Павло Петрович; Джураєва, Олена Олексіївна; Кравченко, Сергій Петрович; Колесніченко, Вадим Васильович; Кормич, Анатолій Іванович; Мельничук, Ольга Степанівна; Оборотов, Ігор Гариславович; Тароєва, Влада Володимирівна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Юдін, Зореслав Михайлович; Галицький, Ігор Володимирович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Андрюшко, Ірина Ярославівна; Антошина, Ірина Володимирівнана; Арнаутова, Людмила Петрівна; Горобець, Костянтин Валерійович; Ковбасюк, Степан Валерійович; Кубинець, Василь Васильович; Личко, Валерія Сергіївна; Новікова, Наталія Анатоліївна; Осадча, Оксана Геннадіївна; Рязанов, Михайло Юрійович; Федоров, Валентин Андрійовичич (Фенікс, 2012)
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Цофнас, Арнольд Юрійович; Мельничук, Ольга Степанівна; Кормич, Анатолій Іванович; Хижняк, Юлія В'ячеславівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Богуцький, Павло Петрович; Юдін, Зореслав Михайлович; Рязанов, Михайло Юрійович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Оборотов, Ігор Гариславович; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Ковбасюк, Степан Валерійович; Арнаутова, Людмила Петрівна; Антошина, Ірина Володимирівна; Тароєва, Влада Володимирівна; Лоджук, Максим Тарасович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Личко, Валерія Сергіївна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Джураєва, Олена Олексіївна; Федоров, Валентин Андрійович (Фенікс, 2015-10-20)
  У книзі, яка представлена авторським колективом кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» під керівництвом професора Ю. М. Оборотова, в рамках комплексної науково-дослідної ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2015-11-06)
  Короткий аналіз методологічних проблем, пов'язаних з феноменом міжнародного верховенства права. Здійснено спробу екстраполяції концепту верховенства права на міжнародно-правову систему.
 • Оборотов, Юрий Николаевич; Оборотов, Юрій Миколайович; Oborotov, Jurij (2012)
  The article describes the characteristics of the methodological function of general theoretical jurisprudence. Author shows the connection of the general theoretical jurisprudence and legal philosophy in the ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012-09-28)
  Дисертацію присвячено філософсько-правовим аспектам аксіосфери права, що постає як система цінностей правової сфери. У роботі запропоновано розглядати аксіосферу права як компонент структури права, що діє на рівні з догмою ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  У статті з позицій критики традиційних підходів до розуміння структури права запропоновано постструктуралістське її бачення як єдності догми права, суб’єкта, цінностей правової сфери та правової ситуації. Доведено, що ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  В статье предпринята попытка методологического анализа идеи ценностно-плюралистической юриспруденции, основой которой выступает учение о правовых ценностях. Обнаружено, что выделение правовых ценностей является необходимым ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  У статті з позицій системного підходу розглянуто аксіосферу та нормосферу права – дві ключові системи, що утворюють право в його ідейному та нормативному різноманітті. Продемонстровано, що аксіосфера та нормосфера права ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  В статье предпринята попытка классификации основных подходов к построению иерархии ценностей права. Выделены и проанализированы гуманистический, нормативный и телеологический подходы к иерархизации ценностей права.
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (Право України, 2013-08-01)
  У статті запропоновано розглядати феномен верховенства права з позицій концепції ціннісно-нормативного праворозуміння. Доводиться, що верховенство права є феноменом, що покликаний забезпечувати цілісність та гармонізацію ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (Ліга Прес, 2015-05-21)
  Запропоновано застосовувати системну інтерпретацію принципу плюралізму як елементу методології порівняльного правознавства. Показано, що існує два види плюралізму: пропозиційний та концептуальний. Пропозиційний плюралізм ...
 • Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V.; Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2013-06-20)
  Монография посвящена философско-правовым аспектам аксиосферы права, которая предстает в качестве структурного компонента права и выражается в виде центрированной системы правовых ценностей и иерархизированной системы ...
 • Лоджук, Максим Тарасович; Lodzhuk, Maksym T. (Одеса : Фенікс, 2015)
  Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються ...
 • Лоджук, Максим Тарасович (Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності, 2011)
  У статті здійснено аналіз положень цивільного та адміністративного процесуального законодавства України, які регулюють інститут представництва, з позиції його відповідності сучасним викликам правової реальності в контексті ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Оборотов, Юрій Миколайович; Пашковський, Микола Іванович; Лоджук, Максим Тарасович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників ...
 • Лоджук, Максим Тарасович (Юридичний вісник, 2011)
  У статті здійснено порівняльний аналіз сучасного стану функціонування та організації діяльності юридичних клінік України із основними ідеями німецького професора та доктора Георга Фроммгольда, викладеними у його статті ...
 • Лоджук, Максим Тарасович (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Національний університет «Одеська юридична ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS