Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні

Show simple item record

dc.contributor.advisor Дамірлі Мехман Аліших огли
dc.contributor.author Чистякова, Юлія Володимирівна
dc.contributor.author Чистякова, Юлия Владимировна
dc.contributor.author Chistkikova, Yulia V.
dc.date.accessioned 2015-08-27T06:36:56Z
dc.date.available 2015-08-27T06:36:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Чистякова Ю. В. Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. В. Чистякова; кер. роботи М. А. Дамірлі; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 24 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1881
dc.description Чистякова Ю. В. Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. В. Чистякова; кер. роботи М. А. Дамірлі; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 24 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації уперше у вітчизняному правознавстві досліджено проблеми застосування семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні, розроблено концептуальні основи такого застосування. Розглянуто мовленнєву форму втілення права, яка є підставою для застосування семіотичних ідей У правовому пізнанні. Визначено основні компоненти семіотичного аналізу права, і при дослідженні правових знаків та їх конструкцій запропоновано впроваджувати концепцію структурної семіотики. Визначено необхідність першочерговості семіотичного аналізу предмета порівняльно-правового дослідження та можливості його застосування у поєднанні з іншими методологічними підходами. Порівняльне вивчення правової реальності через знакові системи передбачає як внутрішнє дослідження правових систем, так і визначення їх зв'язків з іншими знаковими системами, що, безумовно, дозволяє надати всебічну характеристику правовим явищам. Визначено ряд напрямів порівняльно-правових досліджень, використання в яких семіотичного підходу є найбільш важливим та нагальним. До таких належать: визначення загального та особливого у сприйнятті правових знакових конструкцій у різних правових системах, питання уніфікації та гармонізації норм права, здійснення класифікації правових явищ у порівняльному правознавстві, переклад правових текстів, порівняльний діахронний аналіз тощо. Здійснено апробацію застосування семіотичного підходу на прикладі конкретних порівняльно-правових досліджень, яка продемонструвала, що застосування цього методологічного підходу сприяло уникненню помилок, неправильних ототожнень, синонімії та омонімії, чіткому розмежуванню різниці у функціонуванні правових знаків різних правових систем, можливості та мірі їх зближення і взаємодії. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2013. В диссертации впервые в отечественном правоведении исследуются проблемы применения семиотического подхода в сравнительно-правовом познании, разрабатываются концептуальные основы такого применения. Рассмотрена языковая форма воплощения права, которая служит основанием для применения семиотических идей в правовом познании. Определены основные компоненты семиотического анализа права и при исследовании правовых знаков и их конструкций предложено применение концепции структурной семиотики. Следуя этой концепции, правовой знак, который является первичным элементом семиотического анализа, рассматривается как единство обозначаемой и обозначающей частей. Утверждается, что для полной характеристики правовых знаков необходимо учитывать категорию «ценность» правового знака, которая определяется соотношением конкретного знака с другими знаками в пределах одной системы. Важным аспектом семиотического анализа права признается наличие у правовых знаков предметного (предмет, который обозначается этим знаком) и смыслового (содержание знака, которое усваивается в процессе его понимания) значений. Подчеркивается необходимость различия понятий «правовой знак» и «правовой символ», исходя из того, что объект, имеющий одно прямое значение, является знаком, а объект, имеющий несколько дополнительных значений, является символом. Предлагается определение кода правовой системы, как неотъемлемой составляющей конкретной правовой системы, в полной мере включающей в себя все ее специфические черты. Код правовой системы является важным элементом при реализации семиотического подхода в сравнительном правоведении, поскольку задает конкретное соотношение означающей и означаемой частей правовых знаков, функционирующих в рамках правовых систем, и позволяет в полной мере понять особенности функционирующего права. Определены необходимость первоочередности семиотического анализа предмета сравнительно-правового исследования и возможности его включения в методологию сравнительного правоведения. Использование семиотического подхода никоим образом не противоречит внедрению других методологических подходов, а, наоборот, позволяет на основе их синтеза более эффективно осуществлять исследования. Сравнительное изучение правовой реальности через знаковые системы предусматривает внутреннее исследование правовых систем и определение их связей с другими знаковыми системами, что, безусловно, позволяет дать всестороннюю характеристику правовым явлениям. Особой ценностью семиотического подхода является то, что он позволяет не только сосредоточиваться на праве, но и изучать его общекультурное окружение. Именно это позволяет осуществить всесторонний анализ правовых знаков. Определен ряд направлений сравнительно-правовых исследований, использование в которых семиотического подхода является наиболее важным и неотложным. К таковым относятся определение общего и особенного в восприятии правовых знаковых конструкций в различных правовых системах, унификация и гармонизация норм права, осуществление классификации правовых явлений в сравнительном правоведении, перевод правовых текстов, сравнительный диахронный анализ и др. Осуществлена апробация применения семиотического подхода на примере конкретных сравнительно-правовых исследований, которая показала, что применение этого методологического подхода способствует избеганию ошибок, неправильных отождествлений, синонимий и омонимий, четкому определению различий в функционировании правовых знаков разных правовых систем, возможности и мерам их сближения и взаимодействия.
dc.description.abstract Thesis for the Candidate of Law degree, speciality 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. - National university «Odesa Law Academy», Odesa, 2013. In dissertation for the first time in domestic jurisprudence the problems of application of semiotic approach in comparatively-legal cognition are fully analyzed, conceptual bases of such application are developed. The language form of realization of law, that causes application of semiotic ideas in legal cognition, is considered. The basic components of semiotic analysis of law are identified and it offers to apply conception of structural semiotics at the researches of legal signs and their constructions. The obligatory priority of Semiotic analysis of the subject of comparatively- legal research and possibilities of its usage with other methodological approaches are distinguished. The comparative analysis of legal reality through the sign systems provides internal research of the legal systems and determination of their connections with other sign systems, that, undoubtedly, allows to expose the law fully. The directions of comparatively-legal researches that need to use semiotic approach most of all are considered. They include: identification of common and special HI perception of legal signs in different legal systems, the issue of unification and harmonization of law, classification of legal phenomena in comparative law, translation of legal texts, diachronic comparative analysis. The approbation of application of semiotic approach is carried out on the example of concrete comparatively-legal researches. Application of this methodological approach allowed to avoid errors, wrong equations, synonymy and homonymy, to define difference in functioning of legal signs in different legal systems clearly, to define possibilities and measures of their approximation.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject порівняльно-правове пізнання ru_RU
dc.subject семіотика ru_RU
dc.subject семіотичний підхід ru_RU
dc.subject правовий знак ru_RU
dc.subject означаюче ru_RU
dc.subject означуване ru_RU
dc.subject код правової системи ru_RU
dc.subject сравнительно-правовое познание ru_RU
dc.subject семиотика ru_RU
dc.subject семиотический подход ru_RU
dc.subject правовой знак ru_RU
dc.subject означающее ru_RU
dc.subject обозначаемое ru_RU
dc.subject код правовой системы ru_RU
dc.subject comparatively-legal cognition ru_RU
dc.subject semiotics ru_RU
dc.subject semiotic approach ru_RU
dc.subject legal sign ru_RU
dc.subject signifier ru_RU
dc.subject signified ru_RU
dc.subject code of the legal system ru_RU
dc.title Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Show simple item record