Організаційно-правові основи становлення та розвитку державної митної служби в Україні

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ківалов Сергій Васильович
dc.contributor.author Гаверський, Віталій Валерійович
dc.contributor.author Гаверский, Виталий Валерьевич
dc.contributor.author Gaverskiy, Vitaliy V.
dc.date.accessioned 2015-09-03T07:22:20Z
dc.date.available 2015-09-03T07:22:20Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Гаверський В. В. Організаційно-правові основи становлення та розвитку державної митної служби в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Гаверський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1983
dc.description Гаверський В. В. Організаційно-правові основи становлення та розвитку державної митної служби в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Гаверський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; банківське право. — Одеська державна юридична академія, Одеса, 1998. В дисертації аналізується процес виникнення та розвиток митної служби в Україні. Державна митна служба розглядається як один із видів державної служби, із властивою їй специфікою та формами вияву, а також як система державних органів, які здійснюють митну справу. Автором подані рекомендації, спрямовані на модернізацію та підвищення ефективності митної служби. Підсумки дослідження відображені в навчальному посібнику (практикумі) та трьох наукових публікаціях. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; банковское право. - Одесская государственная юридическая академия, Одесса, 1998. В диссертации анализируется процесс возникновения и развития таможенной службы в Украине. Государственная таможенная служба рассматривается как один из видов государственной службы со свойственной ей спецификой и формами проявления, а также как система государственных органов, осуществляющих таможенное дело. Автором представлены рекомендации, направленные на модернизацию и повышение эффективности таможенной службы. Итоги исследования отображены в учебном пособии (практикуме) и трех научных публикациях.
dc.description.abstract Thesis for a Candidate of Law's degree by specialized 12.00.07 - The Theory of management; Administrative Law and procedure; Financial Law; Banking Law. - Odessa State Academy of Law, Odessa, 1998. The dissertation analyses the procedure of origin and development of a State Customs Service in Ukraine. In the research the State Customs Service is examined as a sort of state service, with the specific character and forms of display which are peculiar to it and as a system of state bodies carried out a customs affairs. Author has worked recommendation for updating and for increasing of customs service efficiency. The results of research have been reflected in 3 scientific publications.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject митна служба ru_RU
dc.subject митна справа ru_RU
dc.subject митне право ru_RU
dc.subject проходження служби в митних органах ru_RU
dc.subject митне законодавство ru_RU
dc.subject таможенная служба ru_RU
dc.subject таможенное дело ru_RU
dc.subject таможенное право ru_RU
dc.subject прохождение службы в таможенных органах ru_RU
dc.subject таможенное законодательство ru_RU
dc.subject customs service ru_RU
dc.subject customs affairs ru_RU
dc.subject Customs law ru_RU
dc.subject period in service of customs bodies ru_RU
dc.subject customs legislation ru_RU
dc.title Організаційно-правові основи становлення та розвитку державної митної служби в Україні ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право

Show simple item record