Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ківалов Сергій Васильович
dc.contributor.author Развадовський, Віктор Йосипович
dc.contributor.author Развадовский, Виктор Иосифович
dc.contributor.author Razvadovsky, Victor J.
dc.date.accessioned 2015-09-03T07:36:34Z
dc.date.available 2015-09-03T07:36:34Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Развадовський В. Й. Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Й. Развадовський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 24 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1985
dc.description Развадовський В. Й. Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Й. Развадовський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 24 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Одеська державна юридична академія. - Одеса, - 1998. В дисертації розглядається поняття адміністративної відповідальності, зміна її призначення в умовах побудови в Україні правової демократичної держави, дається характеристика складу проступків, що посягають на безпеку дорожнього руху , причина умов, що сприяють їх здійсненню, розкривається роль державної автомобільної інспекції в забезпеченні безпеки дорожнього руху, особливості її адміністративно-юрисдикційній діяльності. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. - теория управления, административное право и процесс; финансовое право. — Одесская государственная юридическая академия. - Одесса, - 1998. В диссертации рассматривается понятие административной ответственности, изменение ее назначения в условиях построения в Украине правового демократического государства, дается характеристика составов проступков, посягающих на безопасность дорожного движения, причина условий, способствующих их совершению, раскрывается роль государственной автомобильной инспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, особенности ее административно-юрисдикционной деятельности.
dc.description.abstract The Dissertation for the Degree of Candidate of Law, Speciality Code 12.00.07, Theory of Administration, Administrative Law and Process, Financial Law. - Odessa State Law Academy, - Odessa, 1998. The dissertation examines the concept of administrative responsibility, change of its appointment in the conditions the formation the legal democratic state in Ukraine: it is give the characteristic of composition misdemeanors, which encroach on security of road traffic; reasons of conditions, which assist their accomplishment; it is opened the role of State Automobile inspection in ensuring security of road traffic, especially its administrative jurisdiction activity.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject адміністративна відповідальність ru_RU
dc.subject причинність ru_RU
dc.subject профілактика ru_RU
dc.subject административная ответственность ru_RU
dc.subject причинность ru_RU
dc.subject профилактика ru_RU
dc.subject administrative responsibility ru_RU
dc.subject causality ru_RU
dc.subject prevention ru_RU
dc.title Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право

Show simple item record