Browsing Праці науковців університету by Title

Browsing Праці науковців університету by Title

Sort by: Order: Results:

 • Крусян, Анжелика Романовна; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusyan, Аnjelika R. (2005)
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011)
  Автор зазначає, що зони дії адміністративної юрисдикції України у відкритому морі необхідно визначити, як: частини відкритого моря поза межами «зон національної юрисдикції» (у їх складі «Район»); частини відкритого моря у ...
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O. (2014)
  У статті досліджено поняття наукового плагіату, закріплене у Законі України «Про вищу освіту». Розкрито наслідки виявлення наукового плагіату у дисертаціях на здобуття наукового ступеня. Визначено питання, які ...
 • Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V.; Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2013-06-20)
  Монография посвящена философско-правовым аспектам аксиосферы права, которая предстает в качестве структурного компонента права и выражается в виде центрированной системы правовых ценностей и иерархизированной системы ...
 • Михайленко Дмитро Григорович; Mychailenko D.G. (Одеса: Юридична література, 2008)
 • Фальковський, Андрій Олександрович; Фальковский, Андрей Александрович; Falkovskiy, Andrey O. (2011)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У роботі аналізується процес ...
 • Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Salej, Marina I. (2012)
  Стаття присвячена постановці проблем дослідження цінностей у конституційному праві України, аналізу існуючих у вітчізняній та закордонній конституційно-правовій думці поглядів на природу цінностей у конституційному праві ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012-09-28)
  Дисертацію присвячено філософсько-правовим аспектам аксіосфери права, що постає як система цінностей правової сфери. У роботі запропоновано розглядати аксіосферу права як компонент структури права, що діє на рівні з догмою ...
 • Оборотов, Юрий Николаевич; Оборотов, Юрій Миколайович; Oborotov, Jurij (2012)
  The article describes the characteristics of the methodological function of general theoretical jurisprudence. Author shows the connection of the general theoretical jurisprudence and legal philosophy in the ...
 • Никитченко, Е. Е.; Нікітченко, Є. Є.; Nikitchenko, E. E. (Одеса : НУ "ОЮА", 2015)
 • Полянский, Юрий Евгеньевич; Полянський, Юрій Євгенович; Poljanskij, Jurij (2012)
  The article studies the legal status of the High Council of Justice as an independent collegial body responsible for the formation of highly professional judicial manpower in Ukraine, reveals the nature of its ...
 • Кіян, Тетяна Миколаївна; Киян, Татьяна Николаевна; Kіyan, Tetyana M. (Миколаїв : Іліон, 2012)
 • Туляков Вячеслав Олексійович; Туляков Вячеслав Алексеевич; Tulyakov V. A. (2012)
  Розглянуто проблему необхідності наукового забезпечення формування балансу між інтересами злочинця, потерпілого, третіх осіб та держави як основного елемента сучасної кримінальної політики. Зроблено висновок про ...
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Богуцький, Павло Петрович; Джураєва, Олена Олексіївна; Кравченко, Сергій Петрович; Колесніченко, Вадим Васильович; Кормич, Анатолій Іванович; Мельничук, Ольга Степанівна; Оборотов, Ігор Гариславович; Тароєва, Влада Володимирівна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Юдін, Зореслав Михайлович; Галицький, Ігор Володимирович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Андрюшко, Ірина Ярославівна; Антошина, Ірина Володимирівнана; Арнаутова, Людмила Петрівна; Горобець, Костянтин Валерійович; Ковбасюк, Степан Валерійович; Кубинець, Василь Васильович; Личко, Валерія Сергіївна; Новікова, Наталія Анатоліївна; Осадча, Оксана Геннадіївна; Рязанов, Михайло Юрійович; Федоров, Валентин Андрійовичич (Фенікс, 2012)
 • Наконечний Андрій Богданович; Наконечный Андрей Богданович; Nakonechnyj Andrej (2014)
 • Смирнов Максим Іванович; Смирнов Максим Иванович; Smirnov Maksim I. (2004)
 • Смирнов Максим Іванович; Смирнов Максим Иванович; Smirnov Maksim I. (2004)
  У даній статті розглядаються актуальні питання удосконалювання інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах, зокрема, почата спроба вирішити питання про процесуальне положення і повноваження представників ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню кримінально-процесуального статусу заявника як учасника кримінального провадження. Указано на невичерпність прав заявника тими, що вказані у ст. 60 КПК України. Для вдосконалення ...
 • Мішіна, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V. (Одеса: Юрид. л-ра, 2014)
  Стаття присвячена аналізу актуальних проблем викладання муніципального права України та пріоритетів, які можуть стояти перед авторами відповідних навчально-методичних матеріалів. Сформульовано висновки й перспективи подальших ...