Правила адвокатської етики та юридична відповідальність за їх порушення

Show simple item record

dc.contributor.author Фляжнікова, Ярослава Василівна
dc.date.accessioned 2022-09-16T07:05:18Z
dc.date.available 2022-09-16T07:05:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Фляжнікова Я. В. Правила адвокатської етики та юридична відповідальність за їх порушення : дис…доктора філос. / Фляжнікова, Ярослава Василівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2022. – 251 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20672
dc.description Фляжнікова Я. В. Правила адвокатської етики та юридична відповідальність за їх порушення : дис…доктора філос. / Фляжнікова, Ярослава Василівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2022. – 251 с. en_US
dc.description.abstract Адвокатура України пройшла тривалий та складний шлях розвитку, обумовлений в багатьох випадках політичною ідеологією та ставленням держави до завдань адвокатури. Поступове зміцнення адвокатури та її становлення як інституту громадянського суспільства обумовило зміни у всіх сферах її організації та діяльності, у тому числі й оновлення етичних вимог, яким має слідувати адвокат як в своїй професійній, так і позапрофесійній діяльності.
dc.description.abstract Актуальність обраної проблематики обумовлюється дуалістичною природою правил адвокатської етики, які з, одного боку, відрізняються певною стабільністю, а з іншого – мінливістю задля пристосування до сучасних викликів, які постають перед адвокатами. Важливість дотримання адвокатом етичних правил поведінки у взаємовідносинах з клієнтом, колегами, судом, органами, що проводять досудове розслідування, та іншими суб’єктами складно переоцінити. Перш за все, це обумовлюється призначенням інституту адвокатури, який покликаний забезпечувати реалізацію права кожного на професійну правничу допомогу, що можливе за умови довіри клієнтів до адвокатів, поваги до адвокатури з боку суспільства, державних органів, та набуває ефективності завдяки корпоративної єдності адвокатів. Глибинне осмислення цих умов дозволяє дійти висновку про необхідність дотримання адвокатами правил адвокатської етики.
dc.description.abstract Дослідження цієї проблематики не матиме комплексного характеру без аналізу підстав та порядку притягнення адвокатів до відповідальності за порушення етичних стандартів. Проте не варто вважати правила адвокатської етики лише додатковою підставою для застосування до адвокатів негативних заходів впливу, адже вони мають на меті також захист прав адвокатів, виступають орієнтиром поведінки у неоднозначних або неврегульованих законом ситуаціях, що можуть виникнути під час здійснення професійної діяльності.
dc.description.abstract Метою дослідження є розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення правил адвокатської етики, умов та порядку відповідальності за їх порушення.
dc.description.abstract У роботі виокремлено періоди становлення та розвитку ПАЕ в Україні залежно від:
dc.description.abstract 1) дати прийняття документу: а) чинність ПАЕ, прийнятих ВККА при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 р.; б) чинність ПАЕ, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 р.; в) чинність ПАЕ, затверджених звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р.;
dc.description.abstract 2) суб’єкту прийняття ПАЕ: а) їх затвердження органом адвокатського самоврядування при виконавчій гілці влади (з 01.10.1999 р. по 17.11.2012 р.); затвердження повністю незалежним органом адвокатського самоврядування (з 17.11.2012 р. по сьогодення).
dc.description.abstract Встановлено, що факторами, які обумовили внесення змін до ПАЕ є: 1) пристосування до сучасних соціальних викликів (запровадження нового розділу щодо поведінки в мережі Інтернет); 2) зміни національного законодавства (до прикладу, у частині забезпечення єдності термінології); 3) урахування міжнародних стандартів, що обумовлюється процесами глобалізації та євроінтеграції (до прикладу, поширення Кодексу поведінки європейських адвокатів на адвокатів України при здійсненні ними адвокатської діяльності в інших країнах); 4) пошук оптимальних формулювань норм адвокатської етики (до прикладу, заміна терміну «домінантність» на «пріоритет» інтересів клієнта).
dc.description.abstract У результаті порівняння зарубіжного досвіду регулювання правил адвокатської етики та відповідальності за їх порушення (на прикладі Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Австрії тощо) з національним, виокремлено тотожні риси: 1) переважно дуалістичний характер національного правового регулювання (закон та кодекс або правила, що містять перелік етичних засад поведінки); 2) подібний перелік та зміст принципів адвокатської етики; 3) архітектоніка етичних кодексів (преамбула, декілька розділів, що складаються зі статей, прикінцеві положення); 4) закріплення дисциплінарної відповідальності за порушення етичних норм.
dc.description.abstract Відмінностями у регулюванні правил адвокатської етики та відповідальності за їх порушення в Україні та закордоном визначено: 1) характер дисциплінарних стягнень (їх перелік, тривалість застосування); 2) суб’єкти звернення до дисциплінарного органу адвокатури; 3) суб’єкти, що здійснюють дисциплінарне провадження, та виступають інстанцією для оскарження рішення.
dc.description.abstract Обґрунтовано, що порівняно з іншими кодексами адвокатської етики, Правила адвокатської етики в Україні відрізняються деякими перевагами: 1) є більш динамічними, а отже, краще пристосованими до сучасних викликів суспільства; 2) мають детальнішу систему та структуру.
dc.description.abstract Встановлено, що етичні засади діяльності адвоката в Україні характеризуються тим, що вони: 1) мають особливе значення (для адвоката, адвокатури в цілому, клієнтів); 2) є обов’язковими до дотримання всіма адвокатами через їх морально-етичний зміст; 3) тлумачаться на користь ефективності надання професійної правничої допомоги; 4) додатково регулюються роз’ясненнями РАУ та З’їзду адвокатів України; 5) взаємопов’язані між собою.
dc.description.abstract Запропоновано ознаки правил адвокатської етики поділити на загальні та спеціальні.
dc.description.abstract Загальними ознаками є: 1) їх правова регламентація; 2) наявність відповідальності за їх порушення; 3) узгодженість норм ПАЄ між собою, обумовлена єдиною метою їх дії. Спеціальними ознаками є: 1) особлива мета; 2) особлива предметна сфера; 3) особливий суб’єкт застосування; 4) особливий суб’єкт тлумачення; 5) особливий суб’єкт вирішення питання щодо порушення ПАЕ; 6) особливий порядок затвердження, внесення змін та доповнень.
dc.description.abstract Обґрунтовано, що на основі внутрішніх компетентностей адвоката формуються зовнішні. Внутрішніми компетентностями адвоката є правова культура, професійність мовлення, стресостійкість, аналітичне мислення, правова свідомість. Зовнішніми компетентностями є пов’язані із професійними ситуаціями та їх вирішенням (комунікативна компетентність, соціальна компетентність, ситуативна компетентність).
dc.description.abstract Запропоновано передбачити типову форму згоди клієнта на представництво або захист інтересів двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному. Така згода повинна містити: 1) ПІБ особи-клієнта, паспорт та ідентифікаційний код; 2) ПІБ адвоката, якому надається така згоди, номер та дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 3) відомості щодо договору про надання правової допомоги між адвокатом та клієнтом, що дає таку згоду; 4) інформація щодо того, що клієнт ознайомлений зі змістом поняття «конфлікт інтересів» та розуміє його в повному обсязі; 6) згода клієнта на надання правової допомоги адвокатом іншій особі; 7) дата написання згоди; 8) прізвище, ініціали, підпис клієнта. Зазначений документ охарактеризовано як прояв безумовної довіри клієнта до адвоката та впевненості в його високих морально-етичних якостях.
dc.description.abstract Надано авторське визначення поняття «корпоративна єдність адвокатів» як сталий взаємозв’язок всередині адвокатського співтовариства, що обумовлюється незалежністю адвокатури від держави, самоврядністю та однаковими для всіх адвокатів правовими та морально-етичними засадами професії.
dc.description.abstract Досліджено коло проблем, що можуть виникнути під час користування адвокатом мережі Інтернет. Серед них: 1) правові (проблеми недосконалості положень ПАЕ щодо поведінки адвоката в мережі інтернет); 2) морально- етичні (проблеми ідентифікації адвоката, збереження конфіденційності та адвокатської таємниці під час користування соціальними мережами); 3) програмно-технічні (неякісне програмне забезпечення функціонування соціальних мереж та Інтернет-платформ, слабкий Інтернет зв’язок, «слабке» технічне обладнання адвоката або іншого суб’єкта з яким адвокат вступає у комунікацію); 4) виховні (проблеми Інтернет-освіти серед адвокатів, до прикладу, складнощі з реєстрацією в соціальних мережах, оновлення та налаштування програм тощо); 5) організаційні (проблеми вибору мережі або платформи для спілкування, формату спілкування, розподілу ролей під час ведення соціальних мереж в середині адвокатського формування).
dc.description.abstract Визначено критерії для класифікації активності адвоката в мережі Інтернет: 1) вид соціальної мережі, що використовується (Фейсбук, Твіттер, Тумблр, Телеграм, Інстаграм тощо); 2) суб’єкт, який користується мережею: а) індивідуальний (адвокат, адвокатське бюро); б) колективний (адвокатське об’єднання, орган адвокатського самоврядування, комітет НААУ, НААУ); 3) мета використання мережі: а) просвітницька; б) консолідуюча; в) інформаційна тощо.
dc.description.abstract Обґрунтовано, що проблематика дотримання етичного аспекту у професійній поведінці адвоката пов’язана з: неможливістю повністю врегулювати всі аспекти адвокатської діяльності; двостороннім характером відносин між адвокатами та іншими особами (наявність взаємних прав, обов’язків, гарантій діяльності тощо); рівнем психологічної готовності адвоката до виникнення конфліктних ситуацій; колізіями між правилами адвокатської етики та нормами законодавства.
dc.description.abstract Запропоновано авторське визначення поняття «неповага адвоката до суду» як умисне або неумисне діяння, вчинене під час судового процесу, що порушує визначений процесуальним законодавством порядок відправлення правосуддя, або поза судовим процесом, яке знаходить прояв у зневажливому ставленні до судді, колегії суддів, присяжних (-ого), до системи правосуддя в цілому, незалежно від причин такої поведінки.
dc.description.abstract Звернута увагу, що етичні правила поведінки адвоката з іншими суб’єктами мають враховувати зміну характеру такої взаємодії з очного формату на дистанційний, що на сучасному етапі обумовлюється: 1) розвитком комп’ютерних технологій та мережі Інтернет; 2) поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2; 3) воєнним станом в країні, запровадженим Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022.
dc.description.abstract Визначено, що за порушення правил адвокатської етики на правовому рівні закріплено лише дисциплінарну відповідальність. Інші види юридичної відповідальності мають субсидіарний характер, а тому притягнення адвокатів за порушення ПАЕ до інших видів відповідальності не є характерним.
dc.description.abstract Досліджено функції дисциплінарної відповідальності адвоката: 1) превентивна (попередження вчинення дисциплінарних проступків як адвокатом, що вчинив проступок, так і іншими адвокатами; таким чином можна стверджувати про загальну та спеціальну превенцію); 2) інформативна (дисциплінарна палата, приймаючи рішення, обґрунтовує його та тим самим інформує як адвоката щодо якого здійснюється провадження, так і інших адвокатів щодо змісту ПАЕ та помилок, яких можна допустити при застосуванні або тлумаченні положень ПАЕ); 3) регулятивна (врегульовує відносини між сторонами конфлікту та вирішує певну правову, морально- етичну проблему, яка стала підставою подання скарги на дії адвоката); 4) виховна (підвищення рівня правової свідомості адвоката, поваги до ПАЕ та професії адвоката тощо).
dc.description.abstract Запропоновано визначити засади дисциплінарного провадження щодо адвоката: верховенство права, законність, колегіальність, доступність, змагальність, диспозитивність, презумпція невинуватості адвоката, право на оскарження у встановленому законом порядку, розумність строків розгляду скарги).
dc.description.abstract Набула подальшого розвитку ідея щодо розширення переліку видів дисциплінарних стягнень щодо адвокатів шляхом їх поділу на основні та додаткові. Основними є стягнення, визначені ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», додатковими – заборона мати помічників та стажистів протягом певного часу та штраф.
dc.description.abstract За наслідками зроблених в процесі дослідження висновків сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства України в частині правил адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
dc.description.abstract Склад разової ради:
dc.description.abstract Голова ради – Дудченко Валентина Віталіївна, д.ю.н., професор, професор кафедри загальної теорії права та держави Національного університету «Одеська юридична академія».
dc.description.abstract Рецензенти: Кубаєнко Андрій Володимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»; Кравченко (Деменчук) Марина Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».
dc.description.abstract Офіційні опоненти: Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Остафійчук Людмила Аурелівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
dc.description.abstract Захист дисертації відбудеться 25.10.2022 об 12:00 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, зала засідань вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія». Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на сайті - https://www.youtube.com/channel/UC4NtcwoDHRQ6ZyZ10YPfnvQ/videos
dc.description.abstract
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject адвокатська етика en_US
dc.subject юридична відповідальність en_US
dc.subject порушення правил адвокатської етики en_US
dc.subject адвокатська діяльність en_US
dc.subject дисциплінарна відповідальність адвоката
dc.subject дисциплінарне провадження щодо адвоката
dc.subject принципи адвокатської етики
dc.subject принципи адвокатської діяльності
dc.subject адвокатура
dc.subject адвокат
dc.title Правила адвокатської етики та юридична відповідальність за їх порушення en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.089
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.089 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фляжнікової Ярослави Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 2237-10 від 15 вересня 2022 р. "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії"

Show simple item record