Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика

Show simple item record

dc.contributor.advisor Додін Євген Васильович
dc.contributor.author Калаянов, Дмитро Петрович
dc.contributor.author Калаянов, Дмитрий Петрович
dc.contributor.author Kalayanov, Dmytro P.
dc.date.accessioned 2015-09-09T08:41:07Z
dc.date.available 2015-09-09T08:41:07Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Калаянов Д. П. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. П. Калаянов; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2081
dc.description Калаянов Д. П. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. П. Калаянов; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська державна юридична академія, 1998. В дисертації аналізується призначення, суть та принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, дається характеристика складів проступків, підвідомчих міліції, розкриваються способи їх кваліфікації, заходи і методи доказування, а також організація їх профілактики. Підсумки дослідження відображені у п'яти наукових публікаціях. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; банковское право. -Одесская государственная юридическая академия, 1998. В диссертации анализируются назначение, сущность и принципы административно-юрисдикционной деятельности милиции, дается характеристика составов проступков, подведомственных милиции, раскрываются способы их квалификации, приёмы и методы доказывания, а также организация их профилактики. Результаты исследования отражены в пяти научных публикациях.
dc.description.abstract The dissertation in order to qualify for the Candidate Degree in Science of Law in Ukraine by speciality 12.00.07 - The Theory of Public Administration; Administrative of Law and Process; Financial Law; Banking Law. - Odessa State Academy of Law, Odessa, Ukraine, 1998 The Dissertation is analyzed the appointment, essence and principals of administrative jurisdiction activity of militia; it is given the characteristic, of composition misdemeanors, which subordinate to militia; it is opened the modes of their qualification, the ways and methods of their proof, as well as the organization of their prevention.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject адміністративна юрисдикція ru_RU
dc.subject кваліфікація ru_RU
dc.subject профілактика ru_RU
dc.subject проступки ru_RU
dc.subject административная юрисдикция ru_RU
dc.subject квалификация ru_RU
dc.subject профилактика ru_RU
dc.subject administrative jurisdiction ru_RU
dc.subject qualification ru_RU
dc.subject prevention ru_RU
dc.title Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право

Show simple item record