Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки

Show simple item record

dc.contributor.advisor Тіщенко Валерій Володимирович
dc.contributor.author Барцицька, Анастасія Анатоліївна
dc.contributor.author Барцицкая, Анастасия Анатольевна
dc.contributor.author Bartsitskaya, Anastasia A.
dc.date.accessioned 2015-09-11T09:57:45Z
dc.date.available 2015-09-11T09:57:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Барцицька А. А. Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Барцицька; кер. роботи В. В. Тіщенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 19 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2108
dc.description Барцицька А. А. Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Барцицька; кер. роботи В. В. Тіщенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2011. – 19 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2011. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних основ формування технологічного підходу у криміналістиці. Визначено історичні передумови, фактори становлення поняття «криміналістична технологія», а також сучасні напрямки криміналістичних досліджень щодо впровадження технології у понятійно-категоріальний апарат криміналістики, формування технологічного підходу до експертної діяльності, процесу розслідування злочинів та дослідження технологій злочинної діяльності. Виокремлено основні сутнісні риси криміналістичної технології та надано авторське визначення її поняття. Обґрунтовано теоретичну та практичну значимість криміналістичної технології як категорії, що входить до понятійно-категоріального апарату криміналістичної науки. Визначено природу технологічного підходу як напрямку дослідження закономірностей щодо реалізації комплексів взаємопов'язаних дій та процедур в практиці злочинної, а також криміналістичної діяльності. Технологічний підхід розглянутий в системі загально-теоретичних, техніко-криміналістичних, тактичних та методичних положень криміналістики. Обґрунтовується доцільність використання комплексу методів щодо його практичної реалізації, а саме: планування, моделювання, програмування та евристичного методу. Технологічний підхід визначено до процесу застосування техніко-криміналістичних засобів, проведення окремих слідчих дій, а також реалізації окремих методик розслідування. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Национальный университет «Одесская юридическая академия». - Одесса, 2011. Диссертация посвящена исследованию теоретических основ формирования технологического подхода в криминалистике. Основная цель работы - определить сущность криминалистических технологий, а также возможность пересмотра и дополнения общетеоретических положений криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики с учетом разработок технологического подхода в теории и практике расследования преступлений. Определены исторические предпосылки и факторы становления понятия «криминалистическая технология», а также современные направления криминалистических исследований по внедрению технологии в понятийно-категориальный аппарат криминалистики, формированию технологического подхода к экспертной деятельности, процессу расследования преступлений и исследованию технологий преступной деятельности. Обозначены подходы к пониманию криминалистической технологии на теоретическом и практическом уровнях как системы теоретических положений о закономерностях функционирования последовательных процессов в экспертной и следственной деятельности. Выделены основные сущностные черты криминалистической технологии как научно обусловленной системы практических действий и процедур, которые подлежат последовательной реализации в процессе проведения экспертной деятельности, применения технико-криминалистических средств, решения тактических и стратегических задач расследования. Основными признаками криминалистической технологии являются: системность, комплексность и последовательность. В системе криминалистики технология определяется как научная категория, которая входит в понятийный аппарат криминалистики, а также рассматривается как эффективное средство решения следственных и экспертных задач. Основные направления исследования технологий определены относительно объектной сферы криминалистики: технологии преступной деятельности и криминалистические технологии. Представлена классификация криминалистических технологий по сфере криминалистической деятельности: экспертная технология и следственная технология. Последняя классифицирована с учетом характера следственной деятельности: технология применения технико-криминалистических средств, технология следственных действий, технология расследования преступлений. Определена сущность технологического подхода как направления исследования закономерностей по реализации комплексов последовательных действий и процедур в практике преступной, а также криминалистической деятельности. Уделяется внимание технологическому подходу к процессу расследования преступлений. Обосновывается целесообразность использования комплекса методов по его практической реализации, а именно: планирования, моделирования, программирования и эвристического метода. Представлены основные направления практического применения следственных технологий в процессе применения технико-криминалистических средств, проведения отдельных следственных действий, а также их комплексов и реализации частных методик расследования преступлений.
dc.description.abstract Candidate of Law thesis specialty 12.00.09 - criminal process and the science of investigation; forensic enquiry; search activities. - National University 'Odesa Academy of Law'. - Odesa, 2011. The thesis researches theoretical grounds of the technological approach formation in the science of investigation. Historical prerequisites and current factors of formation of the notion investigation technologies are defined. Principal essential characteristics of investigation technologies are singled out; the author's notion of investigation technologies is defined. Theoretical and practical significance of investigation technologies as a constituent conceptual category of the science of investigation is grounded. The research defines the nature of the technological approach as a regularity research area in the realization of complex interrelated actions and procedures. The technological approach is considered in the system of general theoretical, technical investigation, tactical and methodological aspects of the science of investigation.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject криміналістична технологія ru_RU
dc.subject технологічний підхід ru_RU
dc.subject технологічний аспект ru_RU
dc.subject технологічний процес ru_RU
dc.subject система криміналістики ru_RU
dc.subject криминалистическая технология ru_RU
dc.subject технологический подход ru_RU
dc.subject технологический аспект ru_RU
dc.subject технологический процесс ru_RU
dc.subject система криминалистики ru_RU
dc.subject investigation technologies ru_RU
dc.subject technological approach ru_RU
dc.subject technological aspect ru_RU
dc.subject technological process ru_RU
dc.subject the system of criminalistics ru_RU
dc.title Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.09
    кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Show simple item record