Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації

Show simple item record

dc.contributor.advisor Бебик Валерій Михайлович
dc.contributor.author Коломієць, Олег Валерійович
dc.contributor.author Коломиец, Олег Валерьевич
dc.contributor.author Kolomiiets, Oleg V.
dc.date.accessioned 2015-09-28T13:00:45Z
dc.date.available 2015-09-28T13:00:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Коломієць О. В. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / О. В. Коломієць; наук. консультант В. М. Бебик; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – 36 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2187
dc.description Коломієць О. В. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / О. В. Коломієць; наук. консультант В. М. Бебик; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – 36 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку - Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України. - Одеса, 2015. У дисертації на основі залучення широкого кола оригінальних джерел та зарубіжної політологічної літератури систематизовані теоретичні підходи до сутності міжнародної безпеки в сучасних міжнародних відносинах, розглянуто міжнародну безпеку через взаємодію систем цінностей як фундаментальних факторів, що визначають цілі, засоби та методи діяльності держав і політичних сил; удосконалено концептуальні підходи до сутності глобальної безпеки в теорії міжнародних відносин, які характеризуються визнанням пріоритетності захисту національних інтересів з одночасною підтримкою трансформації політичних інститутів. Вперше в українській політичній науці запропоновано оригінальну класифікацію складників системи міжнародної безпеки національного, регіонального та глобального рівнів, завдяки чому можна об'єктивно охарактеризувати загальну безпекову доктрину певної країни, регіону чи міжнародної організації. За результатами проведеного компаративного аналізу безпекової політики провідних міжнародних організацій (ООН, ЄС, НАТО, АСЕАН, АС та СНД) запропонована класифікація їх моделей безпеки. Комплексне дослідження європейських національних складників системи міжнародної безпеки на прикладі досвіду розвинутих європейських суспільств, зокрема, Великобританії, Італії, Німеччини, Французької Республіки, Швейцарії, а також Скандинавських країн (Швеції і Фінляндії) засвідчило, що саме глобальна безпека поєднує регіональні і національні складові. Ґрунтовні наукові дослідження присвячені вивченню особливостей формування, забезпечення та розвитку національної складової міжнародної безпеки провідних країн Азійсько-Тихоокеанського регіону: Індії, Китаю, США та Японії. У дослідженні системно проаналізовано регіональні особливості формування, забезпечення і трансформації безпекових концепцій країн БРІКС на всіх без винятку континентах. З'ясовано особливості національної безпеки Російської Федерації як фундаментального фактора політичної діяльності, доведено, що в умовах сучасного політичного розвитку трансформуються цілі, засоби та методи політичної взаємодії держави і суспільства. Всебічно розглянуто новітні колізії трансформації безпекових концепцій поставторитарних країн на шляху до демократії (Польща, Румунія). Вперше, на основі авторського системного підходу, розроблено ізапропонованометодикуоцінюваннястанунаціональноїсюїадовоїпіобальної безпеки, що дає змогу формалізувати неадекватні, часто суперечливі підходи науковців до дослідження загальних проблем національної безпеки. Автор запропонував відповідні пропозиції для прогнозно-аналітичної діяльності суспільно-політичних інституцій України. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального развития. - Национальный университет «Одесская юридическая академия» МОН Украины. - Одесса, 2015. Актуальность исследования обуславливается рядом новейших угроз в системе международной безопасности, что требует координации совместных усилий государств, международных институтов и мирового сообщества для эффективного противодействия. Как никогда актуализируется необходимость классификации причин, влияющих на состояние нынешней системы международной безопасности. Целью диссертационной работы является анализ концептуальных подходов ученых и специалистов-международников по объяснению природы международной безопасности, ее роли и места в современной системе международных отношений, и на этой основе предложить авторский интегральный подход к феномену безопасности. Научная новизна полученных результатов определяется тем, что диссертационная работа является оригинальным комплексным исследованием доктрины международной безопасности в современных международных отношениях, которое содержит анализ новейших тенденций теории и практики их формирования в условиях государственных трансформаций. В диссертации на основе привлечения широкого круга оригинальных источников и зарубежной политологической литературы систематизированы теоретические подходы к сущности международной безопасности в современных международных отношениях, рассмотрено международную безопасность через взаимодействие систем ценностей как фундаментальных факторов, определяющих цели, средства и методы деятельности государств и политических сил; усовершенствованы концептуальные подходы к сущности глобальной безопасности в теории международных отношений, которые характеризуются признанием приоритетности защиты национальных интересов с одновременной поддержкой трансформации политических институтов. Впервые в украинской политической науке предложено оригинальную классификацию составляющих системы международной безопасности национального, регионального и глобального уровней, благодаря чему можно объективно охарактеризовать общую доктрину безопасности определенной страны, региона или международной организации. По результатам проведенного компаративного анализа политики безопасности ведущих международных организаций (ООН, ЕС, НАТО, АСЕАН, АС и СНГ) предложена классификация их моделей безопасности. Комплексное исследование европейских национальных составляющих системы международной безопасности на примере опыта развитых европейских обществ, в частности, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, а также Скандинавских стран (Швеции и Финляндии) показало, что именно глобальная безопасность объединяет региональные и национальные составляющие. Основательные научные исследования посвящены изучению особенностей формирования, обеспечения и развития национальной составляющей международной безопасности ведущих стран Азиатско- Тихоокеанского региона: Индии, Китая, США и Японии. В исследовании системно проанализированы региональные особенности формирования, обеспечения и трансформации концепций безопасности стран БРИКС на всех без исключения континентах. Выяснены особенности национальной безопасности Российской Федерации как фундаментального фактора политической деятельности, доказано, что в условиях современного политического развития трансформируются цели, средства и методы политического взаимодействия государства и общества. Всесторонне рассмотрены новейшие коллизии трансформации концепций безопасности поставторитарных стран на пути к демократии (Польша, Румыния). Впервые на основе авторского системного подхода разработана и предложена методика оценки состояния национальной составляющей глобальной безопасности, что дает возможность формализовать неадекватные, часто противоречивые подходы ученых к исследованию общих проблем национальной безопасности. Автор предложил соответствующие предложения для прогнозно-аналитической деятельности общественно-политических институтов Украины. Личным вкладом соискателя является применение концептуально нового системного подхода к анализу концепций безопасности ведущих стран мира и международных организаций, определение роли и места государства в системе региональных и глобальных отношений в сфере безопасности. Сформулированные в диссертации научные результаты, выводы, рекомендации и предложения принадлежат лично автору и являются его научным наследием. Диссертация является единолично выполненной работой, в которой диссертантом лично разработаны научные положения, методические подходы и прогностические сценарии дальнейшей эволюции системы международной безопасности в целом.
dc.description.abstract Thesis for obtaining the Doctor's Degree in Political Sciences. - Speciality 23.00.04 - political problems of the international'systems and global development. - National University "Odessa Law Academy" within the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Odessa, 2015. The thesis on the basis of the involvement of a broad range of original sources and foreign political literature systematizes theoretical approaches to the nature of international security in the contemporary international relations, and discusses international security through the interaction of systems of values as fundamental determinants of objectives, means and methods of activity of states and political forces; improves the conceptual approaches to the essence of global security in the international relations theory, which are characterized by the recognition of the priority of national interests with the simultaneous support of the political institutions transformation. For the first time in Ukrainian political science the original classification of the components of the system of international security national, regional and global levels is proposed, so you can objectively characterize the overall security policy doctrine of a particular country, region or international organization. According to the results of comparative policy analysis of the leading international organizations (UN, EU, NATO, ASEAN, AU and CIS) a classification of security models may be proposed. A comprehensive study of the European national components of the international security system based on the experience of developed European countries, particularly great Britain, Italy, Germany, the French Republic, Switzerland, and the Scandinavian countries (Sweden and Finland) showed that global security brings together regional and national components. Thorough research is devoted to the study of the peculiarities of formation, maintenance and development of the national component of the international security of the leading countries of the Asia-Pacific region: India, China, USA and Japan. The study systematically analyzed the regional peculiarities of formation, maintenance and transformation of the security concepts of the BRICS countries on all continents. The thesis clarifies the peculiarities of the national security of the Russian Federation as a fundamental factor of political activity and proves that under the conditions of modern political development the goals, means and methods of political interaction of state and society are transformed. The study gives a comprehensive review to the transformation of the latest concepts security in the post-authoritarian countries on the path to democracy (Poland, Romania). For the first time on the basis of the author's systematic approach the method of assessment of the national component of the global security that allows formalizing inadequate, often contradictory approaches of the scientists to study the general problems of national security is developed and proposed. The author suggested these relevant proposals for forecasting and analytical activity of the social-political institutions of Ukraine.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject міжнародні відносини ru_RU
dc.subject міжнародна безпека ru_RU
dc.subject регіональна безпека ru_RU
dc.subject національна безпека ru_RU
dc.subject глобалізація ru_RU
dc.subject международные отношения ru_RU
dc.subject международная безопасность ru_RU
dc.subject региональная безопасность ru_RU
dc.subject национальная безопасность ru_RU
dc.subject глобализация ru_RU
dc.subject international relations ru_RU
dc.subject international security ru_RU
dc.subject regional security ru_RU
dc.subject national security ru_RU
dc.subject globalization ru_RU
dc.title Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 23.00.04
    політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

Show simple item record