Одеський лінгвістичний вісник

Одеський лінгвістичний вісник

 

Збірник наукових праць що видається з 2013 р. У 2014 році, починаючи з Випуску 4, видання перетворено в науково-практичний журнал і отримало ISSN 2312-3192. З Вип. 4 видання розміщується в розділі "Періодичні видання" нашого архіву.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Завальська, Л. В.; Завальская, Л. В.; Zavalska, L. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню політичних текстів, що функціонують у двомовному інформаційному середовищі. Визначено особливості перекладу політичних текстів, з’ясовано специфіку перекладу проблемних аспектів та мовних ...
 • Романченко, А. П.; Romanchenko, A. P. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті схарактеризовано вставлені одиниці, їхню структуру, семантику і функції. Зроблено акцент на комунікативний потенціал цих конструкцій у науковому лінгвістичному дискурсі.
 • Порожнюк, А. Л.; Porozhniuk, A. L.; Мостова, Л. Б.; Мостовая, Л. Б.; Mostova, L. B. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті досліджується твір раннього періоду творчості Тараса Шевченка. Стаття висвітлює художньо-стильову специфіку романтичних балад поета.
 • Петлюченко, Н. В.; Petlyuchenko, N. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  В настоящей статье рассматриваются универсальные и специфические черты исторических харизматических личностей Германии и Украины, которые представ- лены в форме дискурсивных портретов и учитывают исторические, ...
 • Намачинська, Г.; Намачинская, Г.; Namachynska, H. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті проаналізовано особливості функціонування лексико-семантичних україніз- мів, що позначають назви будівель та речей побуту, у творах Т. Шевченка та М. Гого- ля. Досліджений матеріал може стати базою словника ...
 • Монахова, Т. В.; Monakhova, T. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті розглянуто співвідношення народницької, модерністської та постмодер- ністської стратегій текстотворення з трьома типами репрезентативних систем: візуальною, аудіальною і кінестетичною. Висунуто гіпотезу ...
 • Матиенко, А. В.; Матієнко, А. В.; Matienko, A. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Статья посвящена исследованию влияния классической риторики на развитие современной лингвистической науки. Рассмотрение основных этапов речевого цикла, изложенных в античной риторике – инвенции, ...
 • Мамич, М. В.; Mamich, M. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Cтаття присвячена вивченню прагматики інформаційно-стилістичного змісту жур- нальних публікацій про постать та мовотворчість Тараса Шевченка. У зв’язку з цим представлено основні теми-мотиви його поезій, що ...
 • Ладиженська, С. Ю.; Ладыженская, С. Ю.; Ladigenskaya, S.U. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Дослідження присвячено аналізу модифікацій сегментних одиниць – голосних – в англійському зв’язному мовленні. Доведено, що на характер зв’язку голосних впливає тип голосних, які входять до сполучення, та ...
 • Кутуза, Н. В.; Kutuza, N. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті розглянуто феномен впливу, специфіку емоції як субстрату впливу, описано низку формул рекламного впливу загалом і сугестивні схеми / формули кожного жанру реклами зокрема. Запропоновано узагальнені формули впливу ...
 • Кушина, Н. І.; Кушина, Н. И.; Kushyna, Nadiya (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті висвітлено перекладацьку діяльність однієї з найталановитіших сучасних перекладачів Віри Річ, спадщина якої дала можливість розширити межі англомовної україніани. Особливу увагу зосереджено на аналізі ...
 • Крупеньова, Т. І.; Крупенёва, Т. И.; Krupenyova, T. I. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті досліджуються семантико-стилістичні особливості лінгвокультурних одиниць у творах Т. Г. Шевченка та їхня роль в інтелектуалізації української літературної мови ХІХ століття.
 • Кравченко, Н. О.; Кравченко, Н. А.; Kravchenko, N. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Стаття присвячена порівняльному вивченню мелодійних характеристик усних англомовних текстів проповіді та молитви. Виявлено інтегральні та дистинктивні мелодійні параметри досліджуваних текстів. Превалювання спільних ...
 • Ковалевська, Т. Ю.; Ковалевская, Т. Ю.; Kovalevska, T. Y. (Одеса : Гельветика, 2014)
  В статті здійснено оглядовий аналіз сучасних наукових напрямів, орієнтованих на дослідження вербальної сугестії. Висвітлено потенціал нейролінгвістичного про- грамування в зазначеному аспекті.
 • Ковалевська, А. В.; Ковалевская, А. В.; Kovalevska, A. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті проаналізовано та систематизовано алгоритми реалізації мовної сугес- тивності політичних рекламних слоганів з огляду на їхні іманентні впливові потенції, що стало основою для створення метамоделі реалізації ...
 • Климентова, О. В.; Климентова, Е. В.; Klymentova, O. V. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Адекватним об’єктом лінгвістичного аналізу в контексті окресленої проблеми виступають молитви. Було з'ясовано, що феномен гармонізувальної дії молитовного акту зумовлюється психо-екологічністю лінгво-сугестивного ...
 • Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiseliova, A. A. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Статтю присвячено вивченню впливу мови сучасних українських ЗМК на формування національної самосвідомості. На підставі експериментальних методик доводиться провідна роль української мови у національній самоідентифікації ...
 • Хурані, О. О.; Хурани, О. О.; Khurani, О. О. (Одеса : Гельветика, 2014)
  В роботі здійсненна спроба оцінити ступень офіційності / неофіційності спілкування за допомогою інтонації. Встановлено роль соціальних факторів, які впливають на характер відносин у міжособовій комунікації.
 • Хрустик, Н. М.; Хрустык, Н. М.; Khrustyk, N. M. (Одеса : Гельветика, 2014)
  У статті йдеться про можливості «Інверсійного словника-індекса «Словника мови Шевченка» як джерела наукового дослідження Шевченкового слова, мови епохи, в яку поет жив, та самої постаті митця.
 • Хамедова, О. А.; Khamedova, O. A.; Новикова, Ю. М.; Новикова, Ю. Н.; Novykova, Y. M. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Стаття продовжує студії, присвячені дослідженню творчості Б. Антоненка- Давидовича, зокрема рецептивної стратегії письменника в автобіографічних творах в аспекті художнього засвоєння поезії Т. Шевченка. ...

View more