Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 лист. 2022 р.)

Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 лист. 2022 р.)

 

Recent Submissions

 • Биба, Н. М. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті розглянуто деякі особливості адвокатури США та України. Грунтовно досліджено правові системи США та України в порівняльному аспекті, оскільки врахування американського досвіду у сфері організації системи влади ...
 • Бака, Е. В. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті досліджується досвід правового регулювання адвокатської таємниці в зарубіжних країнах. Окреслюється низка проблем, пов'язаних зі встановленням меж адвокатської таємниці та відповідальності за її розголошення в ...
 • Свида, О. Г. (Одеса: Фенікс, 2022)
  В статті досліджено роль міжнародних та європейських стандартів страхування професійної відповідальності адвокатури у вітчизняній правовій системі та необхідність їх подальшого запровадження на шляху євроінтеграції України.
 • Кісліцина, І. О. (Одеса: Фенікс, 2022)
  В статті на підставі дослідження міжнародних стандартів адвокатської діяльності, законодавства, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, на прикладі, країни США та в Україні, а також наукових ...
 • Чудімова, А. В. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті досліджено конфіденційність як принцип організації та діяльності адвокатури. Аргументовано, що вказані категорії співвідносяться між собою як загальне й окреме, оскільки, окрім збереження адвокатської таємниці, ...
 • Черненко, А. П. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті проведено аналіз окремих аспектів правової природи дисциплінарної відповідальності адвоката. Зроблено висновок, що українському законодавцеві, необхідно враховуючи досвід іноземних держав, вирішити питання про ...
 • Харковенко, Н. С. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті досліджено правову природу дисциплінарного проступку як підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Розкриваються теоретичні підходи й норми законодавства України щодо дисциплінарного проступку ...
 • Трофімчук, Н. В. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Розглянувши національну та міжнародну практику, в статті, можна дійти висновку, що у відносинах між адвокатами повинні бути присутні такі етичні цінності, як: взаємоповага один до одного, пунктуальність, довіра, співпраця ...
 • Ткаченко, В. А. (Одеса: Фенікс, 2022)
  В статті дослідження присвячено аналізу деонтологічних стандартів професійної діяльності адвоката, закріплених національними та міжнародними актами. Зазначено, що адвокатська етика допомогає фахівцю виховати та системно ...
 • Сунько, Я. Р. (Одеса: Фенікс, 2022)
  В статті сформовано поняття етико-правових вимог при укладенні договору про надання професійної правової допомоги адвокатом та обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України та Правил адвокатської етики.
 • Суйчимезова, В. О. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті розкрито сутність конфлікту інтересів як правового явища. Визначена правова природа конфлікту інтересів під час діяльності адвоката. Надано поняття принципу уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності.
 • Самборська, Ю. О. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Стаття присвячена конфіденційності як одній з гарантій адвокатської діяльності. Досліджується питання предмету, змісту та меж дії адвокатської таємниці в часі і за колом осіб. Виявлені прогалини в досліджуваних питаннях, ...
 • Руднік, Д. С. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню суті адвокатської таємниці та її захисту в Україні. Розкриваються основні проблеми захисту і збереження конфіденційності інформації клієнта.
 • Гаджиєв, А. М. (Одеса: Фенікс, 2022)
  В статті розкрито питання історії адвокатури України, яка є невід'ємною частиною історії України, оскільки без виявлення і врахування досвіду адвокатури, її формування, місця і ролі в суспільному житті.
 • Гриб, О. Ю. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Стаття присвячена питанню щодо визначення ролі і місцю адвокатури у суспільному житті. Зазначено, що адвокатура наділена публічно-правовими функціями, а включення до системи публічної влади недержавних суб'єктів покликано ...
 • Побожна, Д. А. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню питання допустимості та доцільності використання реклами в адвокатській діяльності. Зазначено, що специфіка адвокатської професії та статусу адвокатури в суспільстві накладає певні обмеження, ...
 • Лупу, В. С. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті з'ясовуються основні причини правопорушень в адвокатській професійній діяльності, які пов'язані насамперед із недотриманням правил адвокатської етики, та запропоновані окремі шляхи їх вирішення. Наголошено на ...
 • Левшина, Є. Є. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті розглянуті питання права на свободу слова людини й обмеження цього права під час здійснення нею професійної адвокатської діяльності шляхом спілкування в соціальних мережах, висвітлені позиції представників ...
 • Лапоха, В. В. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Стаття присвячена висвітленню стандартів дисциплінарної відповідальності адвоката. Розкриваються теоретичні підходи й норми законодавства України щодо дисциплінарного проступку адвоката.
 • Курочкіна, А. Є. (Одеса: Фенікс, 2022)
  У статті здійснено аналіз морально-етичних засад адвокатської діяльності, їх сутності та значення у професійній діяльності адвоката. Зазначено, що адвокат за будь-яких обставин повинен зберігати честь і гідність, оскільки ...

View more