Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України (Том 1)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-10-19T09:13:30Z
dc.date.available 2015-10-19T09:13:30Z
dc.date.issued 2015-05-15
dc.identifier.citation Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; НУ "ОЮА", Півден. регіон. центр НАПрН України ; передм. С. В. Ківалова. - Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - Т. 1. - 765 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-419-215-3
dc.identifier.isbn 978–966–419–216–0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2304
dc.description Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; НУ "ОЮА", Півден. регіон. центр НАПрН України ; передм. С. В. Ківалова. - Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - Т. 1. - 765 с. ru_RU
dc.description.abstract Перший том матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України" відображає результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави і права. Розглядаються актуальні проблеми міжнародного права, права Європейського Союзу і порівняльного правознавства, сучасного конституціоналізму, морської та митної політики держави. Приділено увагу питанням трудового, земельного, аграрного та екологічного права, права соціального забезпечення. Аналізуються проблеми застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у правовій сфері. Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, які цікавляться особливостями правового розвитку сучасної України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject філософські основи права та держави ru_RU
dc.subject загальнотеоретичні дослідження права та держави ru_RU
dc.subject історія держави і права ru_RU
dc.subject політичні основи розвитку держави і права ru_RU
dc.subject соціологічні основи розвитку держави і права ru_RU
dc.subject сучасний конституціоналізм ru_RU
dc.subject міжнародне публічне право ru_RU
dc.subject право ЄС ru_RU
dc.subject порівняльне правознавство ru_RU
dc.subject морська політика ru_RU
dc.subject митна політика ru_RU
dc.subject експортний потенціал України ru_RU
dc.subject інноваційні засади розвитку України ru_RU
dc.subject економічна система України ru_RU
dc.subject трудове право ru_RU
dc.subject право соціального забезпечення ru_RU
dc.subject аграрне право ru_RU
dc.subject аграрное право ru_RU
dc.subject земельне право ru_RU
dc.subject екологічне право ru_RU
dc.subject правова лінгвістика ru_RU
dc.subject правовий переклад ru_RU
dc.subject юридичний дискурс ru_RU
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ru_RU
dc.subject философские основы права и государства ru_RU
dc.subject общетеоретические исследования права и государства ru_RU
dc.subject история государства и права ru_RU
dc.subject политические основы государства и права ru_RU
dc.subject социологические основы государства и права ru_RU
dc.subject современный конституционализм ru_RU
dc.subject международное публичное право ru_RU
dc.subject право ЕС ru_RU
dc.subject сравнительное правоведение ru_RU
dc.subject морская политика ru_RU
dc.subject таможенная политика ru_RU
dc.subject экспортный потенциал Украины ru_RU
dc.subject инновационные основы развития Украины ru_RU
dc.subject экономическая система Украины ru_RU
dc.subject трудовое право ru_RU
dc.subject право социального обеспечения ru_RU
dc.subject аграрное право ru_RU
dc.subject земельное право ru_RU
dc.subject экологическое право ru_RU
dc.subject правовая лингвистика ru_RU
dc.subject правовой перевод ru_RU
dc.subject юридический дискурс ru_RU
dc.subject информационно-коммуникационные технологии ru_RU
dc.subject history of law ru_RU
dc.subject philosophical grounds of law and state ru_RU
dc.subject general theoretical study of law and state ru_RU
dc.subject political foundations of the state and law ru_RU
dc.subject sociological foundations of the state and law ru_RU
dc.subject modern constitutionalism ru_RU
dc.subject Public International Law ru_RU
dc.subject EU law ru_RU
dc.subject comparative law ru_RU
dc.subject maritime policy ru_RU
dc.subject customs policy ru_RU
dc.subject Export potential of Ukraine ru_RU
dc.subject innovative principles of Ukraine ru_RU
dc.subject economic system of Ukraine ru_RU
dc.subject Labor Law ru_RU
dc.subject social security law ru_RU
dc.subject agricultural law ru_RU
dc.subject land law ru_RU
dc.subject environmental law ru_RU
dc.subject Legal Linguistics ru_RU
dc.subject Legal translation ru_RU
dc.subject legal discourse ru_RU
dc.subject Information and Communication Technologies ru_RU
dc.title Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України (Том 1) ru_RU
dc.title.alternative Том 1 ru_RU
dc.type Dataset ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record