Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин

Show simple item record

dc.contributor.author Онищук, Н. Ю.
dc.contributor.author Онищук, Н. Ю.
dc.contributor.author Onyshchuk, N. Y
dc.date.accessioned 2015-12-28T09:34:31Z
dc.date.available 2015-12-28T09:34:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Онищук Н. Ю. Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин / Н.Ю.Онищук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.121 - 129 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3239
dc.description Онищук Н. Ю. Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин / Н.Ю. Онищук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.121 - 129 ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду проблеми відповідальності за порушення фінансового законодавства. Однією з основних причин дискусійності проблеми фінансово-правової відповідальності є певна новизна цього інституту. Характер фінансових санкцій має суттєві особливості, порівняно з санкціями за порушення кримінального та адміністративного законодавства. Однак фінансова відповідальність повинна охоплювати наслідки всіх порушень фінансового законодавства (яке, крім податкового, включає також і бюджетне, валютне і т.д.). У такому векторі фінансову відповідальність можна розглядати як певну теоретичну родову конструкцію, яка має свої діючі видові прояви —податкову і бюджетну. В статье рассматривается проблема ответственности за нарушение финансового законодательства. Одной из основных причин дискуссионности проблемы финансово-правовой ответственности является определенная новизна этого института. Характер финансовых санкций имеет существенные особенности по сравнению с санкциями за нарушение уголовного и административного законодательства. Однако финансовая ответственность должна охватывать последствия всех нарушений финансового законодательства (которое, кроме налогового, включает также и бюджетное, валютное и т.д.). В таком векторе финансовую ответственность можно рассматривать как теоретическую родовую конструкцию, которая имеет свои действующие видовые проявления — налоговую и бюджетную. The article is devoted to the problem of responsibility for violation of financial legislation. One of the main reasons of controversial character of the problem of financial responsibility is a certain novelty of this phenomenon. The nature of financial sanctions has significant features compared to sanctions for violation of criminal and administrative legislation. However, financial responsibility has to cover the consequences of violations of financial legislation (which, in addition to tax, includes budgetary, currency legislation, etc.). In this vector financial responsibility may be considered as a generic theoretical construction that has its specific valid displays — tax and budgetary responsibility ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject порушення фінансового законодавства ru_RU
dc.subject фінансова відповідальність ru_RU
dc.subject податкова відповідальність ru_RU
dc.subject бюджетна відповідальність ru_RU
dc.subject ответственность ru_RU
dc.subject нарушение финансового законодательства ru_RU
dc.subject финансовая ответственность ru_RU
dc.subject налоговая ответственность ru_RU
dc.subject бюджетная ответственность ru_RU
dc.subject responsibility ru_RU
dc.subject violation of financial legislation ru_RU
dc.subject financial responsibility ru_RU
dc.subject tax liability ru_RU
dc.subject budgetary responsibility ru_RU
dc.subject відповідальність ru_RU
dc.title Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record