Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року)

Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року)

 

Недавние добавления

 • Янишин , М. Б.; Yanishin, M. B. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті вважає, що міжнародно-правова практика, незважаючи на наявність значної кількості труднощів, що виникають під час імплементації державами норм міжнародного права у національне законодавство, ...
 • Якубовская , Н. А.; Якубовська, Н. А.; Yakubovskaya, N. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что в доктрине международного права в ближайшее время появится однозначность относительно содержания международного права развития (МПР). В любом случае, дискуссии о МПР и его месте в системе ...
 • Шкраба , Ю. В.; Shkraba, Yu. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті робить висновок, що Комісія міжнародного права ООН відіграє доволі важливу роль у здійснюється прогресивного розвитку міжнародного права. У цілому діяльність Комісії міжнародного права оцінюється досить ...
 • Шинкарук , Т. Р.; Shynkaruk, T. R. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті питання торгівлі людьми, є актуальною сьогодні тому, що в сучасну епоху глобалізації все більшої гостроти набуває питання транскордонної міграції. Перш за все тому, що це явище дало початок ще одному ...
 • Шилов, В. В.; Shilov, V. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что на основе «жёстких» для современной России нормативно-правовых актов, несомненно, стоят на повестке дня в РФ, так как все заявления о «борьбе с коррупцией», реформирования системы «образования» ...
 • Шепетенко , Л. А.; Sheptenko, L. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті вважає, що неурядові організації діють у сфері, що представляє міжнародний інтерес, який не пов’язаний з інтересом окремої особи, групи осіб чи ситуації у конкретній державі. Засновниками цих ...
 • Шарафутдинова , А. А.; Шарафутдінова , А. А.; Sharafutdinova, A. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Провозгласив себя демократическим, правовым и социальным государством, Украина тем самым взяла обязательство придержи- ваться требований международного содружества относительно равноправия граждан, в том числе по ...
 • Черепіна , С. О.; Черепина, С. О.; Cherepina, S. O. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті робить висновок, що міжнародно-правові санкції (МПС) – це правомірні примусові заходи, які застосовують суб’єкти міжнародного права для припинення міжнародного правопорушення, відновлення прав потерпілих ...
 • Тимец , М. В.; Тімець, М. В.; Timets, M. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Необходимость выделения нации – субъекта международного права, по мнению автора статьи, продиктовано объективными требованиями динамики трансграничных процессов. Наделение нации правами соответствующего субъекта ...
 • Таранина, О. В.; Taranina, O. V.; Тараніна, О. В. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Международные нормы в области прав и свобод человека, по мнению автора, принято называть международными стандартами. Под этим термином ученые и практики подразумевают разнородные источники международного права (такие ...
 • Сыроед , Т. Л.; Сироїд, Т. Л.; Syroed, T. L. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что закрепление принципа недискриминации в уставах международных органов уголовной юрисдикции является частным проявлением общей тенденции гуманизации международного права и призвано содействовать ...
 • Супрун , О. В.; Suprun, O. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Повноцінний захист права кожного на доступ до Інтернету з необхідністю, на думку автора статті, потребує його закріплення в багатосторонніх міжнародних договорах. При цьому важливо не лише зафіксувати це право, але і ...
 • Сторчак, Н. А.; Storchak, N. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Підсумовуючи аналіз положень міжнародних актів щодо правил призначення покарання у виді позбавлення волі, автор зазначає наступне. Застосування покарання у виді позбавлення волі (ув’язнення, тюремне ув’язнення) у ...
 • Скоров , В. В.; Skorov, V. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Введение института двойного гражданства, по мнению автора статьи, с одной стороны является гарантией интересов государства, с другой стороны, оно становится важной гарантией для соотечественников – приобретая гражданство ...
 • Синкевич, Р. І.; Синкевич, С. И.; Sinkevich, S. I. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті, бурхливий розвиток суміжних галузей в міжнародному праві, призведе до накопичення масштабного масиву корисної інформації, що дасть змогу більш конкретно та більш обгрунтованіше визначити правовий ...
 • Сердюк , М. К.; Serdyuk, M. K. (Одеса : Фенікс, 2012)
  По мнению автора статьи, сегодня особенной актуальности приобретает положение о субъектах международной аренды и их регулировании. Так, если участником международной аренды должны быть только государства, то возникает ...
 • Семків , С. Р.; Семкив, С. Р.; Semkiv, S. R. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті, судовий прецедент - таке рішення державного судового органу, що приймається за зразок при розгляді аналогічних справ у майбутньому. В усьому світі зміст і значення судового прецеденту полягає в ...
 • Славинская , И. А.; Славінська, І. А.; Slavinskaya, I. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  В практическом плане, по мнению автора статьи, наиболее остро стоит проблема гармонизации международного и внутреннего права. Гармонизация содействует совершенствованию внутреннего права и обеспечивает ...
 • Севостьянова , Н. І.; Севостьянова , Н. И.; Sevostyanova, N. І. (Одеса : Фенікс, 2012)
  В ходы праці над статтею автор дійшов висновку, що матеріально–правове регулювання відносин власності неможливе без належного забезпечення судовими органами реалізації процесуальних гарантій судового контролю, до якого ...
 • Сахно, Р. І.; Сахно, Р. И.; Sahno, R. I. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті у роботі, підсумовуючи дослідження, зазначає, що вирішення питань, наведених у тезах доповіді, поряд із запровадженням нового процесуального закону, на нашу думку, дасть змогу змінити на краще нині існуючу в ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS