Дисертації: Recent submissions

 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetiana V. (2018-12-14)
  Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, присвяченим вивченню адміністративної юрисдикції України у прибережних водах та державного управління ними. Розроблено авторську концепцію адміністративної ...
 • Кузьма, Вікторія Юріївна; Кузьма, Виктория Юрьевна; Kuzma, Viktoriia Yu. (Одеса, 2018-11-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. Дисертація присвячена аналізу ...
 • Андрейків, Андрій Іванович; Андрейкив, Андрей Иванович; Andreykiv, Andrii I. (Одеса, 2018-11-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. Дисертація присвячена дослідженню ...
 • Прижбило, Олександр Віталійович; Прижбило, Александр Витальевич; Pryzhbylo, Aleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Давидова, Ірина Віталівна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Irina V. (2018-11-10)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне прав і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Заєць, Арина Сергіївна (2018-10-27)
  У роботі надано узагальнену характеристику форм правового виховання, включаючи їх поняття і цілі. Визначено роль і місце форм правового виховання у процесі побудови правової держави в Україні. Проаналізовано сучасні форми ...
 • Васильківська, Вікторія Владиславівна (2018-10-27)
  Дисертацію присвячено особливостям правового регулювання статусу державного службовця у контексті ухвалення Законів України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції» та адаптації інституту державної служби до ...
 • Д'ячков, Дмитро Сергійович (2018-10-26)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань принципів організації та діяльності прокуратури України в умовах її реформування. З’ясовано генезис принципів організації та діяльності прокуратури, визначено основні ...
 • Крусян, Роман Андрійович (2018-10-26)
  Дисертацію присвячено формуванню науково-практичної парадигми реформування системи судоустрою України на основі аналізу досвіду (з моменту становлення України як незалежної, суверенної держави, 1991 р.), сучасних реалій ...
 • Пісов, Максим Петрович (Одеса, 2018-10-25)
  Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці монографічних досліджень національного та інтегративного правопорядків, їхнього взаємозв’язку та особливостей прояву у контексті інтеграції України до Європейського Союзу ...
 • Хряпченко, Валентина Павлівна (2018-10-25)
  Дисертацію присвячено побудові загальнотеоретичних юридичних моделей системи права як лінійного явища, притаманних науковому розумінню в епоху класичної та посткласичної юриспруденції, та побудові різомної моделі галузевої ...
 • Семенька, Олена Миколаївна; Семенька, Елена Николаевна; Semenka, Elena N. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Дмитришина, Тетяна Іванівна; Дмитришина, Татьяна Ивановна; Dmitrishyna, Tetyana I. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Чекіта, Віоланта Геннадіївна; Чекита, Виоланта Геннадьевна; Chekita, Violanta G. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Іліопол, Інна Михайлівна; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna. M. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Гавриш, Наталя Степанівна; Гавриш, Наталья Степановна; Havrysh, Natalia S. (Одеса, 2018-10-06)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет «Одеська ...
 • Рибнікова, Еліна Юріївна; Рыбникова, Элина Юрьевна; Rybnikova, Elina Yu. (2018-10-05)
  Дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням господарсько-правового стимулювання використання ВДЕ в Україні. Аналіз сучасних тенденцій в енергетичному світовому секторі ...
 • Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I. (2018-10-05)
  Дисертація присвячена дослідженню методологічних основ та теоретичних положень правового регулювання відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні. В ній розкриваються доктринальні концепції взаємодії ...
 • Бондаренко, Аліна (2018-07-07)
  Дисертацію присвячено побудові загальнотеоретичної юридичної моделі правозахисної діяльності сучасної держави, виявленню її інституційних засад і сучасних тенденцій розвитку. Акцентовано на філософській, ідеологічній та ...