Посмотр Ківалов Сергій Васильович по названию

Посмотр Ківалов Сергій Васильович по названию

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharitonova, Tetyana Ye.; Слесаренок, С. Ф.; Слесаренок, С. Ф.; Slesarenok, S. F.; Юрескул, Вікторія Олександрівна; Юрескул, Виктория Александровна; Yureskul, Viktoriia O. (2018)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Committee on Legal Affairs and Human Rights, 2013-01-07)
  States Parties bear the “primary responsibility” for ensuring the European Convention on Human Rights is applied effectively at national level, alongside the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers. ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (2007)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Юридична література, 2014)
  Одним із найбільш негативних чинників, що зумовлюють низький стан оперативності та якості розгляду спорів в адміністративних судах, а також недостатньо ефективний судовий захист прав і свобод громадян, є розмитість ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Юридична література, 2014)
  У статті проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності та поняття «адміністративний позов» як категорії адміністративного права. Увагу акцентовано на трьох підходах щодо визначення змістовного навантаження ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergej (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  In the article there are analyzed different approaches to the definition of the essence and term of the “administrative law suit” as the administrative law category. The attention is accented on three approaches in the ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy (Одеса : Юридична література, 2010)
  Стаття присвячена розгляду питань щодо визначення сутності, правової природи, особливостей і правового регулювання відносин, які виникають при проходженні служби в органах прокуратури. Особливу увагу приділено розмежуванню ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M.; Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Yelenich, Svitlana I. (2016)
  Покажчик продовжує серію «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» і присвячений науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у сфері ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergey (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню та аналізу сучасної судової практики у справах про арешт суден з врахуванням особливостей системи правового регулювання даного інституту морського права як на національному, так і на міжнародному ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса, 2013)
  В статье рассматриваются базовые принципы построения таких описаний системы образования, которые могут быть верифицированы. Основным средством формирования верифицированных описаний отдельных состояний системы ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (2011)
  Стаття присвячена дослідженню проблем реформування кримінально-процесуального законодавства України. Виділено концептуальні напрямки реформування кримінально-процесуального права із урахуванням міжнародних та європейських ...
 • Ківалов, Сергій Васильович (Одеса : Юридична література, 2011)
  Виборчий спір належить до групи публічно-правових спорів і характеризується особливостями предмета, суб’єктного складу та передбаченими законодавством способами розгляду і вирішення. Специфіка зовнішнього вираження виборчого ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Фенікс, 2014)
  Видання підготовлено до 60-річчя з дня народження видатного вченого-правознавця і політичного діяча, талановитого педагога і організатора, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних н ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Юридична література, 2011)
  Стаття присвячена питанням впливу міжнародного кримінального правосуддя на світовий порядок. Досліджується діяльність Нюрнберзького військового трибуналу як найбільшого судового процесу XX століття, значення його вироку і ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V. (2012)
  У статті розглядаються деякі правові проблеми, що впливають на життєздатність системи Конвенції про захист прав людини і основних свобод, в контексті структурних/системних недоліків (дисфункцій) в національних правових ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Юридична література, 2014)
  Статтю присвячено формуванню основоположних засад досудового регулювання публічно- правових спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів. Окреслено систему принципів досудового врегулювання ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, S. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  Статтю присвячено формуванню основоположних засад досудового врегулювання публічно-правових спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів. Окреслено систему принципів досудового врегулювання ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса, 2012)
  В статті розглядаються проблеми правового та наукового статусу баз даних у дослідженнях системи освіти. Зроблено висновки щодо можливостей та обмежень використання банків та баз даних при аналізі дискретних станів процесу ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergey V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-05)