Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи

Show simple item record

dc.contributor.author Чернат, В. А.
dc.contributor.author Чернат, В. А.
dc.contributor.author Chernat, V. A.
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2016-05-05T13:36:29Z
dc.date.available 2016-05-05T13:36:29Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Чернат В. А. Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи / В. А. Чернат // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 260-265. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4660
dc.description Чернат В. А. Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи / В. А. Чернат // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 260-265. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject рятування здоров'я та життя фізичної особи ru_RU
dc.subject Цивільний кодекс України ru_RU
dc.subject реальна загроза ru_RU
dc.subject зобов'язання ru_RU
dc.subject суб'єктний склад ru_RU
dc.subject спасения здоровья и жизни физического лица ru_RU
dc.subject Гражданский кодекс Украины ru_RU
dc.subject реальная угроза ru_RU
dc.subject обязательства ru_RU
dc.subject субъектный состав ru_RU
dc.subject rescue health and life of an individual ru_RU
dc.subject The Civil Code of Ukraine ru_RU
dc.subject real threat ru_RU
dc.subject obligation ru_RU
dc.subject subjective structure ru_RU
dc.title Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record