Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність

Show simple item record

dc.contributor.author Сурай, Д. Ю.
dc.contributor.author Suray, D. Y.
dc.date.accessioned 2016-05-25T10:55:36Z
dc.date.available 2016-05-25T10:55:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Сурай Д. Ю. Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність / Д. Ю. Сурай // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 399-405. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4919
dc.description Сурай Д. Ю. Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність / Д. Ю. Сурай // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 399-405. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду договору як способу набуття права власності за римським правом. Детально розглянуто такі форми фактичної передачі речі при укладені договору, як манципація (mancipatio), уступка права (in jure cessio) та традиція (traditio). У статті висловлена точка зору про те, що римські юристи спробували зафіксувати не тільки факт, а й момент, коли набувач почав володіти річчю. Розглянуто також і момент виникнення права власності за договором за діючим законодавством України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject договір ru_RU
dc.subject право власності ru_RU
dc.subject фактична передача речі ru_RU
dc.subject спосіб набуття права власності ru_RU
dc.subject набувач ru_RU
dc.subject момент виникнення забов’язань ru_RU
dc.subject договор ru_RU
dc.subject право собственности ru_RU
dc.subject фактическая передача вещи ru_RU
dc.subject способ приобретения права собственности ru_RU
dc.subject приобретатель ru_RU
dc.subject момент возникновения обязательств ru_RU
dc.subject agreement ru_RU
dc.subject the right to property ru_RU
dc.subject actual transfer of a thing ru_RU
dc.subject the method of acquisition of the right to property ru_RU
dc.subject acquirer ru_RU
dc.subject moment of origin of obligations ru_RU
dc.title Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record