Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Переверза, Ірина Михайлівна
dc.date.accessioned 2016-06-18T12:48:29Z
dc.date.available 2016-06-18T12:48:29Z
dc.date.issued 2016-07-18
dc.identifier.citation Переверза І.М. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Переверза Ірина Михайлівна. - Одеса, 2016. - 240 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5316
dc.description Переверза І.М. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Переверза Ірина Михайлівна. - Одеса, 2016. - 240 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертацію присвячено комплексному загальнотеоретичному дослідженню підходів щодо моделювання адвокатської діяльності. Доведено, що завдяки залученню методу правового моделювання можна систематизувати знання про адвокатуру у конкретні правові моделі, провести їх типологізацію та синтезувати нові якісні висновки про розвиток і функціонування цього інституту. Визначено суб’єктний, інституціональній та функціональний підходи до моделювання інституту адвокатури та адвокатської діяльності. Суб’єктний підхід дозволяє охарактеризувати статусні моделі надання правової допомоги, які поділяються на родинну та професійно-договірну моделі адвокатської діяльності, та моделі допуску іноземних адвокатів, що включають забороняючу, обмежуючу і вільну моделі. Інституціональний підхід дозволяє розкрити сутність моделей розвитку адвокатури як соціально-правового інституту, що включають ізоляційну, етатичну, комерційну та соціальну моделі; моделей організації адвокатської професії, які об’єднують однорівневу і багаторівневу моделі; моделей організації адвокатського самоврядування, які поділяються на модель єдиної організації адвокатського самоврядування та модель кількох професійних адвокатських організацій. Функціональний підхід дозволяє визначити моделі професійної спеціалізації адвокатів за функціями, за інстанціями, за інститутами; дослідити моделі адвокатської монополії на надання правової допомоги, а саме: модель абсолютної монополії, модель обмеженої монополії, модель вільного ринку правових послуг; визначити моделі безоплатної правової допомоги: модель Judicare, модель офісу державних захисників (Public Defenders), модель Ex officio, контрактну модель, модель Рro bono, модель юридичних клінік, змішану модель. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация посвящена комплексному общетеоретическому исследованию подходов к моделированию адвокатской деятельности. Использовано субъектный, институциональный и функциональный подходы к моделированию института адвокатуры и адвокатской деятельности для исследования важных составляющих объекта исследования. В рамках субъектного похода определены статусные модели предоставления правовой помощи и модели допуска иностранных адвокатов. В зависимости от статуса субъектов предоставления правовой помощи статусные модели включают родственную модель и профессионально-договорную модель адвокатской деятельности. Отмечено, что статусные модели адвокатуры распространяются также на гендерную адвокатуру. Определено, что модели допуска иностранных адвокатов включают запрещающую, ограничивающую и свободную модели, в зависимости от допуска иностранных адвокатов к оказанию правовых услуг на территории принимающего государства. В рамках институционального подхода раскрыта сущность моделей развития адвокатуры как социально-правового института, моделей организации адвокатской профессии, моделей организации адвокатского самоуправления. Модели развития адвокатуры как социально-правового института включают изоляционную, этатическую, коммерческую и социальную модели адвокатской деятельности, в зависимости от значения института адвокатуры в политической и социальной системе государства. Исследована структура адвокатской профессии в историко-правовом срезе, что позволило определить модели организации адвокатской профессии, которые объединяют одноуровневую и многоуровневую модели, в зависимости от количества в государстве юридических профессий, входящих в состав адвокатуры. Указано, что модели организации адвокатского самоуправления объединяют модель единой организации адвокатского самоуправления и модель нескольких профессиональных адвокатских организаций, в зависимости от количества профессиональных адвокатских организаций в государстве, которым принадлежит право регулирования адвокатской деятельности. В рамках функционального подхода определены модели профессиональной специализации адвокатов, модели адвокатской монополии на предоставление правовой помощи, модели бесплатной правовой помощи. Модели профессиональной специализации адвокатов в зависимости от профессиональной специализации адвокатской деятельности делятся по функциям, инстанциям и институтам. Модели профессиональной специализации адвокатов по функциям включают: модель предоставления бесплатной правовой помощи, модель предоставления правовых услуг государственным органам, модель юридического сопровождения предприятий, модель защиты общественных интересов, модель участия во внесудебном разрешении споров; по инстанциям: модель оказания правовой помощи в низших судах государства, модель оказания правовой помощи в высших судах государства, модель оказания правовой помощи в наднациональных судах; по институтам – отраслевая специализация. Исследованы модели адвокатской монополии на предоставление правовой помощи, а именно: модель абсолютной монополии, модель ограниченной монополии, модель свободного рынка правовых услуг, в зависимости от наличия у адвокатов исключительного фактического и юридического права на представительство в судах и на оказание юридических консультаций. Охарактеризованы модели бесплатной правовой помощи: модель Judicare, модель офиса государственных защитников (Public Defenders), модель Ex officio, контрактная модель, модель Рro bono, модель юридических клиник, смешанная модель.
dc.description.abstract Dissertation is devoted to a complex of general theoretical research of approaches to modeling the advocacy. The subjective, institutional and functional approaches are used for modeling the institution of Bar and advocacy in order to determine the important components of the research object. Within the framework of the subjective approach the status models of legal aid and models of the admission of foreign lawyers are defined. Depending on the status of the subjects of legal aid the status models include the family model and professional contract model of advocacy. It is noted that the status models of the Bar also apply to the gender advocacy. Determined that models of the admission of foreign lawyers include banning, restriction and free models, depending on the admission of foreign lawyers to provide legal services on the territory of the receiving state. The essence of models of development of the Bar as a social and legal institution, models of organization of the legal profession and models of organization of lawyer’s self-management is disclosed within the framework of the institutional approach. The models of development of the Bar as a social and legal institution include the isolation, etatical, commercial and social models of advocacy, depending on the value of the institution of the Bar in the political and social system of the state. The structure of the legal profession is studied in the historical and legal cut, which made possible to determine the models of organization of the legal profession. It combines the single-level and multilevel models, depending on the number of the legal professions classified as members of the Bar in the state. It is indicated that models of organization of lawyer self-management combine the model of unified organization of lawyer self-management and the model of several professional organizations of lawyers, depending on the number of professional lawyers organizations in the country which have the right to regulate the advocacy. Models of professional specialization of lawyers, models of the advocacy monopoly on the provision of legal aid, models of free legal assistance were identified within the framework of the functional approach. Models of professional specialization of lawyers depending on the professional expertise of advocacy are divided by functions, instances and institutions. Models of professional specialization of lawyers by functions include: the model of provision of free legal assistance, the model of legal services to government agencies, the model of legal support of enterprises, the model of protection of the public interest, the model of the extra-judicial resolution of disputes. Models of professional specialization of lawyers by chain of instances include: the model of provision of legal assistance in the lower courts of the state, the model of provision of legal assistance in the higher courts of the state, the model of providing legal assistance in supranational courts. Models of professional specialization of lawyers by chain of institutions include the branch specialization. The models of the advocacy monopoly in providing the legal aid are investigated as follows: absolute monopoly model, the model of a limited monopoly, free market model of legal services, – which depends on the availability of lawyer’s exceptional factual and legal right to represent in the courts and to provide the legal advice. The models of free legal assistance are characterized as follows: the Judicare model, the Public Defenders model, the Ex officio model, the contract model, the Rro bono model, the model of legal clinics, the mixed model.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject інститут адвокатури ru_RU
dc.subject адвокатська діяльність ru_RU
dc.subject метод правового моделювання ru_RU
dc.subject підходи до моделювання інституту адвокатури ru_RU
dc.subject моделі адвокатської діяльності ru_RU
dc.subject институт адвокатуры ru_RU
dc.subject адвокатская деятельность ru_RU
dc.subject метод правового моделирования ru_RU
dc.subject подходы к моделированию института адвокатуры ru_RU
dc.subject модели адвокатской деятельности ru_RU
dc.subject institute of the Bar ru_RU
dc.subject advocacy ru_RU
dc.subject the method of legal modeling ru_RU
dc.subject approaches to modeling the institution of the Bar ru_RU
dc.subject models of advocacy ru_RU
dc.title Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності ru_RU
dc.title.alternative ди. к.ю.н. : 12.00.07 ru_RU
dc.type Thesis ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право

Show simple item record