Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12 by Title

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (2016)
  У дванадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Грицишин, В. П.; Grytsyshyn, V. P. (2016)
  У статті здійснюється релігієзнавчий аналіз антропології православної теології доби постмодерну. Аналіз антропологічних учень представників православної теології початку XXI століття є особливо актуальним, оскільки ...
 • Петриковская, Е. С.; Петриківська, О. С.; Petrikovskaya, О. S. (2016)
  В статье рассматриваются антропологические аспекты философского наследия известного русского философа А.Ф. Лосева, которые до сих пор не становились предметом специального анализа. Предложена новая ...
 • Качмар, О. В.; Качмар, А. В.; Kachmar, O. V. (2016)
  У статті вербальна агресія розглядається як негативізуюча мовна поведінка, що реалізується в деструктивних формах. Агресивні комунікативні стратегії реалізуються за допомогою різноманітних мовних засобів, ...
 • Семко, Я. С.; Semko, J. S. (2016)
  В статье рассмотрены современные понятия красоты и гламура как неизменные детерминанты рекламы в рамках социально-философского анализа. Уточняется сущность понятий «красота» и «гламур», выявляются особенности ...
 • Іванова, Н. В.; Иванова, Н. В.; Ivanova, N. V. (2016)
  У статті досліджується проблема гуманітарного мислення в процесі розвитку наукових уявлень про природничо-наукове та гуманітарне пізнання. Показано, що гуманітарне мислення є як умовою пізнання внутрішнього ...
 • Ярошовець, Т. І.; Ярошовец, Т. И.; Yaroshovets, T. I. (2016)
  У статті розглянуто діалектику сакрального та профанного в культурологічному контексті. Встановлено співвідношення процесів сакралізації й десакралізації. Проаналізовано етичні й естетичні максими містичного досвіду та їх ...
 • Шахно, Ю. Л.; Shakhno, Yu. L. (2016)
  У статті проаналізовано витоки тоталітарної та індивідуальної детермінант людської сутності, що перебувають у діалектичному взаємозв’язку та обумовлюють проектування соціальної реальності. Застосування цього ...
 • Матюшко, Б. К.; Matiushko, B. K. (2016)
  У статті розглядається застосування ідей засновника емпіріокритицизму Ріхарада Авенаріуса основним представником філософії позитивізму в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Володимиром Вікторовичем Лесевичем ...
 • Щербина, А. М.; Scherbina, A. M. (2016)
  В статье обосновывается возможность развития нового направления социально-гуманитарного знания – философско-антропологического и философско-культурологического исследования сферы метарегуляции в экзистенциальном, ...
 • Петренко, Д. В.; Petrenko, D. V. (2016)
  Статья посвящена рассмотрению философско-антропологических концепций репрезентации истории. Предлагается пересмотр устоявшихся методологий исследования кинорепрезентаций при помощи формулирования принципа ...
 • Вдовиченко, Є. В.; Вдовиченко, Е. В.; Vdovychenko, E. V. (2016)
  У статті розглядається одна з найбільш актуальних проблем української вищої освіти – корупція. Звертається увага на негативні наслідки, породжувані цим явищем. Сфокусовано погляд на необхідності проведення класифікації ...
 • Лещенко, А. М.; Leshchenko, А. M. (2016)
  У статті визначається роль релігійного резонансу в процесі сприйняття людиною твору християнського сакрального мистецтва. Розкривається значення його основної функції релігійно-резонансного цілепокладання, яка ...
 • Шкіль, С. О.; Шкиль, С. А.; Shkil, S. O. (2016)
  У статті здійснюється релігієзнавчий аналіз актуальних для України положень «Гаванської декларації», досліджується реакція представників УГКЦ, УПЦ КП та УПЦ МП на цей документ. Виявлено, що спільна заява папи Франциска ...
 • Філяніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M.; Іванова, К. А.; Иванова, К. А.; Ivanova, K. A. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню питання про те, яким чином звернення до метафор доповнює раціоналістичну аргументацію щодо необхідності розширення горизонтів розуміння природи та сприяє активізації й оптимізації ...
 • Березінець, І. В.; Березинец, И. В.; Berezinets, I. V. (2016)
  У статті викладено погляди українського філософа, логіка, психолога кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Г. Челпанова щодо відродження метафізики як власне філософії та її основного розділу. Розглянуто погляди вченого на ...
 • Христокін, Г. В.; Христокин, Г. В.; Khrystokin, G. V. (2016)
  Метою дослідження є аналіз основних методів теологічного дискурсу грецької патристики, їх взаємодії між собою, зв’язку з досвідом, одкровенням, з теорією та практикою патристики. Встановлено, що для православної ...
 • Барати, Муса; Бараті, Муса; Barati, Musa (2016)
  Одной из важнейших проблем развивающихся стран в настоящее время является миграция сельского населения в города. В статье предпринята попытка выявить основные причины миграции сельского населения в города в ...
 • Кичкирук, Т. В.; Kychkyruk, T. V. (2016)
  У статті розглядається нелінійна модель особистості в контексті глобалізованого світогляду. Пропонується нова (синергетична) модель особистості – інноваційна людина, метою життя якої стає самоосвіта, ...
 • Шиндаулова, Р. Б.; Shindaulova, R. B. (2016)
  В статье исследуются методологические аспекты феномена «ноогуманистическая мировоззренческая культура» с позиций современной философии образования, исходя из факта, что поиск стратегий развития образования, соразмерных ...