Актуальні проблеми філософії та соціології

Актуальні проблеми філософії та соціології

 

Иллюстрация

Науковий фаховий журнал

ISSN:2410-3071

Рік заснування: 2016

Мета: розгляд актуальних питань філософії та соціології як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу і світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22205-12105Р від 08.07.2016 р.

Професійна реєстрація: журнал внесено до Переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.03.2010 р № 1-05/2 (Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9)).

Періодичність: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Наступні номери журналу можна переглянути за адресою http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS

Детальніше ...

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ясна, І. М.; Yasna, I. M. (Одеса, 2022)
  У статті запропоновано застосувати метафоричну опозицію «легкість-важкість» для характеристики історичних типів суспільств: від традиційних (аграрних та доіндустріальних) до сучасних (індустріальних та постіндустріальних). ...
 • Рогова, Олена Георгіївна; Рогова, О. Г.; Rohova, Olena H.; Рєзніков, С. І.; Рєзніков, Сергій Іванович; Rieznikov, Serhii I. (Одеса, 2022)
  У статті розглянуто актуальну низку проблем повернення до базової школи ціннісно-етичної освіти, яке має відбутись у новому 2022–2023 навчальному році в умовах реформування освіти за концепцією Нової української школи. ...
 • Попович, Яна Максимівна; Попович, Я. М.; Popovych, Yana M.; Popovych, Ya. M.; Smolyakova, L. Yu.; Смолякова, Л. Ю. (Одеса, 2022)
  The article explores the regional specificity of identity orientations in the socio-political dimension in Ukrainian society. It has been proved that in the modern socio- political dimension of Ukrainian society, the ...
 • Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, С. С.; Bulbeniuk, Svitlana S. (Одеса, 2022)
  У статті представлений авторський погляд на розуміння природи новітніх автократій крізь призму аналізу низки ключових політологічних концептів:«Електоральна демократія vs електоральна автократія»; «Модернізація vs ...
 • Кудінов, Ігор Олексійович; Kudinov, Ihor O.; Кудінов, І. О.; Kudinov, I. О.; Serheieva, K. М.; Сергеєва, К. М.; Клименко, А. О.; Klymenko, A. О. (Одеса, 2022)
  Features of social and institutional readiness of residents of apartment buildings (condominiums) for reforms of centralized hot water supply in Ukraine are analyzed. The paper represents results of social survey ...
 • Сінельнікова, Марія Василівна; Сінельнікова, М. В.; Sinelnikova, Mariia V. (Одеса, 2022)
  В статті розглядається феномен ресентименту, який колись використав Ніцше для викриття потенційно руйнівних (саморуйнівних) сил всередині людини та культури. Закцентовано, що сьогодні даний феномен перетворився на ...
 • Коперльос, Руслана Юріївна; Koperlos, Ruslana Yu.; Коперльос, Р. Ю. (Одеса, 2022)
  Поява ідеї розгляду нелінійності особистості в сучасному науковому дискурсі зумовлена переходом науки від класичного до некласичного і постнекласичного етапів її розвитку. Парадигмальні зрушення, що вимагають змістовно-смислової ...
 • Мараєва, Уляна Миколаївна‬; Maraieva, Uliana M.; Мараєва, У. М.; Долішняк, В. Ю.; Dolishniak, V. Yu. (Одеса, 2022)
  Історія гуманізму пройшла довгий шлях розвитку від її становлення у стародавньому світі, класичних її ідеалів в епоху Відродження до трансформації основних уявлень щодо призначення людини у сучасному світі. Гуманізм ...
 • Козій, І. В.; Козій, Іван Володимирович; Kozii, Ivan V. (Одеса, 2022)
  У статті аналізуються ключові погляди українського християнського філософа Т. Галущинського крізь призму його відношення до проблеми боротьби стрижневих засад християнства з основоположними постулатами радянської ...
 • Столярова, А. Ю.; Stoliarova, A. Yu. (Одеса, 2022)
  Статтю присвячено визначенню політичної компетентності громадян як однієї із умов демократизації. Акцентовано увагу на тому, що демократизація, окрім іншого, передбачає розширення простору політичної участі ...
 • Дмитрієв, В. В.; Дмитрієв, Вадим Вадимович; Dmytriiev, Vadym V. (Одеса, 2022)
  Статтю присвячено визначенню сутності процесу формування політичної ідентичності в умовах суспільних трансформацій в Україні. Відзначено, що дослідження політичної ідентичності характеризується ...
 • Походєєва, Віолета Євгенівна; Походєєва, В. Є.; Pokhodieieva, Violeta Ye. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається роль інститутів громадянського суспільства та масмедіа як провідних інститутів у запобіганні корупції в Україні. У роботі обґрунтовано актуальність участі масмедіа та громадянського суспільства у ...
 • Куницький, Микола Прокопович; Куницький, М. П.; Kunytskyi, Mykola P. (Одеса, 2021)
  Визнання наявності у сучасному світі декількох моделей демократії є необхідною, але недостатньою основою для аналізу й оцінки демократичного розвитку в тій чи іншій країні, групі країн. Одна і та сама модель може бути ...
 • Кропивко, В. В.; Кропівко, Вікторія Віталіївна; Kropivko, Viktoriia V. (Одеса, 2021)
  У статті визначено політичну рекламістику та пропаганду як технології впливу на громадську думку. Акцентовано увагу на тому, що громадська думка впливає на визнання легітимності влади, визначає результати електоральних ...
 • Дмитрієв, В. В.; Дмитрієв, Вадим Вадимович; Dmytriiev, Vadym V. (Одеса, 2021)
  У сучасному світі важко переоцінити роль комунікацій. Їх вплив поширюється на усі соціальні простори, вони визначають напрямки розвитку політичних та економічних відносин. Комунікаційний вимір присутній у взаємодії між ...
 • Воробйов, В. А.; Воробйов, Віталій Анатолійович; Vorobiov, Vitalii A. (Одеса, 2021)
  У статті досліджується процес політичного представництва у перехідному суспільстві. Наголос зроблено на визначенні специфіки партійної діяльності у процесі політичного представництва. Акцентовано увагу на дилемі ...
 • Чаплик, М. М.; Чаплик, Микола Миколайович; Chaplyk, Mykola M. (Одеса, 2021)
  Статтю присвячено розгляду явища соціальної мобільності, яка відбувається внаслідок заняття протиправною діяльністю. Проаналізовано певні аспекти, згідно з якими кримінальні практики виступають каналами соціальної ...
 • Rus-Poltavskaya, A. V.; Рус-Полтавська, А. В. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається проблема кризи системи цінностей в умовах радикальних соціально-економічних перетворень. Автор описує роль системи цінностей у житті суспільства. Наведено причини та наслідки процесу атомізації ...
 • Кузьмук, О. М.; Кузьмук, Ольга Миколаївна; Kuzmuk, Olha M.; Любчук, В. В.; Liubchuk, V. V.; Опейда, Людмила Миколаївна; Опейда, Л. М.; Opeida, Liudmyla M. (Одеса, 2021)
  Стаття присвячена вивченню особливостей запровадження дистанційної форми навчання у закладі вищої освіти. Представлені результати онлайн опитування студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. ...
 • Чаркіна, Т. І.; Charkina, T. I. (Одеса, 2021)
  У статті розглядаються проблеми дослідження інформаційної культури як складової частини загальної культури суспільства. Визначено, що інформаційна культура пов’язана зі становленням інформаційного суспільства, головну ...

View more