Протидія законній діяльності працівника право­ охоронного органу: теоретико-правова характеристика

Show simple item record

dc.contributor.author Охріменко, І. М.
dc.contributor.author Охріменко, С. С.
dc.contributor.author Охрименко, И. М.
dc.contributor.author Охрименко, С. С.
dc.contributor.author Okhrimenko, I. M.
dc.contributor.author Okhrimenko, S. S.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-12T09:34:21Z
dc.date.available 2016-12-12T09:34:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Охріменко І. М., Охріменко С. С. Протидія законній діяльності працівника право­ охоронного органу: теоретико-правова характеристика / І. М. Охріменко, С. С. Охріменко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 165-172. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6530
dc.description Охріменко І. М., Охріменко С. С. Протидія законній діяльності працівника право­ охоронного органу: теоретико-правова характеристика / І. М. Охріменко, С. С. Охріменко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 165-172. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено характеристиці явища протидії законній діяльності працівника пра­воохоронного органу, що розкривається через призму положень нормативно-правової бази та специфіки поведінкових проявів самого фахівця. Досліджуються форми протидії професійній діяльності правоохоронця з боку зацікавлених осіб. Висловлюється думка, що превентивні заходи впливу з боку держави (уповноважених органів) мають здійснюватися з позицій поєднання аспектів переконання та примусу. Наводяться авторські рекомендації щодо розв'язання певних суперечностей нормативно-правового й організаційного харак­теру, які можуть виникати в професійній діяльності суб'єктів правоохоронної діяльності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject протидія законній діяльності ru_RU
dc.subject правоохоронна діяльність ru_RU
dc.subject працівник правоохоронного органу ru_RU
dc.subject втручання в законну діяльність ru_RU
dc.subject перешкоджання виконанню службових обов'язків ru_RU
dc.subject засоби правового захисту ru_RU
dc.subject превентивні заходи впливу ru_RU
dc.subject переконання ru_RU
dc.subject примус ru_RU
dc.subject противодействие законной деятельности ru_RU
dc.subject правоохранительная деятельность ru_RU
dc.subject работник правоохранительного органа ru_RU
dc.subject вмешательство в законную деятельность ru_RU
dc.subject препятствование выполнению служебных обязанностей ru_RU
dc.subject средства правовой защиты ru_RU
dc.subject превентивные меры воздействия ru_RU
dc.subject убеждение ru_RU
dc.subject принуждение ru_RU
dc.subject legitimate opposition activities ru_RU
dc.subject law enforcement ru_RU
dc.subject law enforcement officer ru_RU
dc.subject interference in the legitimate activities obstructing official duties ru_RU
dc.subject remedies ru_RU
dc.subject preventive measures of influence ru_RU
dc.subject persuasion ru_RU
dc.subject coercion ru_RU
dc.title Протидія законній діяльності працівника право­ охоронного органу: теоретико-правова характеристика ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record