Фінансовий закон: поняття й ознаки

Show simple item record

dc.contributor.author Дмитрик, О.О.
dc.contributor.author Дмитрик, О.А.
dc.contributor.author Dmytryk, O.A.
dc.date.accessioned 2015-05-14T09:27:24Z
dc.date.available 2015-05-14T09:27:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Дмитрик О. О. Фінансовий закон: поняття та ознаки / О. О. Дмитрик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 99 -109 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/685
dc.description Дмитрик О. О. Фінансовий закон: поняття й ознаки / О.О.Дмитрик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.99 - 109 ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду ознак фінансового закону. До останніх віднесено спря- мування на регулювання відносин у сфері публічної фінансової діяльності; верховенство; прийняття та набуття чинності за особливою процедурою; відбиття нормативного вираження інтересів держави у сфері публічних фінансів; поєднання гнучкості й стабільності; наявність у його змісті чітких, визначених, реалістичних норм щодо мобілізації, розподілу та використання коштів публічних фондів. Статья посвящена рассмотрению признаков финансового закона. К последним отнесены направленность на регулирование отношений в сфере публичной финансовой деятельности, верховенство, принятие и вступление в силу по особой процедуре, отражение нормативного выражения интересов государства в сфере публичных финансов, сочетание гибкости и стабильности, наличие в его содержании четких, определенных, реалистичных норм по поводу мобилизации, распределения и использования средств публичных фондов. The article is devoted characteristics of financial law. The latter making the regulation of relations in the sphere of public finance, the rule in relation to other regulations, adoption and entry into force by a special procedure, reflecting the normative expression of state interests in public finance, the combination of flexibility and stability, the presence of its content clear, defined, realistic standards for mobilization, allocation and use of public funds. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject джерела фінансового права ru_RU
dc.subject фінансовий закон ru_RU
dc.subject ознаки фінансового закону ru_RU
dc.subject источники финансового права ru_RU
dc.subject финансовый закон ru_RU
dc.subject признаки финансового закона ru_RU
dc.subject sources of finance ru_RU
dc.subject financial law ru_RU
dc.subject financial law ru_RU
dc.title Фінансовий закон: поняття й ознаки ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record