Періодичні видання

Періодичні видання

 

Пункты данного раздела

Последние добавления

 • Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I. (2015)
  Стаття присвячена дослідженнюукладення договору про заснування акціонерного товариства, його право­вої природи, його співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Також належну увагу приділено питанням ...
 • Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, Владислава Александровна; Goncharenko, Vladislava O. (2015)
  У статті досліджується проблематика виконання договірних зобов’язань, виражених у іноземній валю­ті, за цивільним законодавством України. Особлива увага приділяється аналізу законодавчої бази з цього ...
 • Вороніна, Надія Вікторівна; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiya V. (2015)
  В статті розглянуто поняття та еволюцію інституту «надзвичайного стану». Проаналізовано Міжнародний пакт «Про громадянські та політичні права» та Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» щодо прав та свобод ...
 • Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Natalia V. (2015)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню підстав обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів та правозастосовної практики, ...
 • Цвігун, Дмитро Петрович; Цвигун, Дмитрий Петрович; Tsvigun, Dmitrо P. (2015)
  В статті проаналізовано можливість і умови субсидіарного застосування норм цивільного права до суміжних відносин. Зроблено спробу окреслити коло суміжних відносин виходячи з положень чинного законодавства і ре­алій ...
 • Пожоджук, Роман Васильович; Пожоджук, Роман Васильевич; Pozhodzhuk, Roman V. (2015)
  В статті розглядаються проблемні питання та теоретичні підходи до визначення правового статусу фізичної особи­споживача електричної енергії через приєднану мережу. На основі проведеного дослідження пропонуєть­ся внесення ...
 • Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, Александр Владимирович; Melnik, Аlexandr V. (2015)
  У статті досліджується історично­правовий розвиток інституту усиновлення, проводиться аналіз поступової еволюції мети усиновлення. Вказується на принциповий зв’язок мети усиновлення на конкретному історичному етапі зі ...
 • Лешанич, Леся Вікторівна; Лешанич, Леся Викторовна; Leshanych, Lesya V. (2015)
  Дитяча безпритульність являється досить актуальною проблемою сьогодення. Договір про патронат має досить давню історію існування. Відомо, що історія нашої країни розвивалась дуже динамічно і українські землі на ...
 • Кривов’яз, Ольга Миколаївна; Кривовяз, Ольга Николаевна; Kryvoviaz, Olga M. (2015)
  Стаття присвячена розгляду правочину та можливості віднесення його до джерел цивільного права України. У статті розглядаються питання правової природи правочину як джерела цивільного права та наведена аргумен­тація чому ...
 • Зінов’єв, Кирило Сергійович; Зиновьев, Кирилл Сергеевич; Zinoviev, Kyryl S. (2015)
  У статті досліджено доктринальні та законодавчий підходи до визначення люстрації та проведено класи­фікацію існуючих люстраційних моделей за рядом критеріїв. Проаналізовано вітчизняну й закордонну наукову літературу.
 • Громова, Олена Олегівна; Громова, Елена Олеговна; Gromova, Olena O. (2015)
  В статті проведений аналіз засобів забезпечення виконання кредитного договору за законодавством України. Визначено, що для кредитного договору найбільш прийнятними є наступні засоби забезпечення: ...
 • Бурова, Лариса Ігорівна; Буровая, Лариса Игоревна; Burova, Larisa I. (2015)
  В даній статті розглянуто поняття медіації як способу альтернативного врегулювання спору. Висвітлено пи­тання медіаційної угоди як завершальної стадії примирливої процедури. Розглянуто предмет і сторони медіацій­ної угоди. ...
 • Балюк, Юлія Олексіївна; Балюк, Юлия Алексеевна; Baluk, Julia O. (2015)
  У статті досліджуються спосіб припинення відносин спільної власності фізичних осіб шляхом поділу та виді­лення частки у житловому об’єкті нерухомості. Окрема увага приділяється обмеженням здійснення права поділу будинку, квартири
 • Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharitonov, Tatiana E. (2015)
  У статті досліджується правове регулювання відносин у сфері здійснення прав на чужі земельні ділянки за законодавством України. Проаналізовані проблеми та перспективи правового регулювання даних відносин. ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Василиевна; Kryvenko, Yulia V. (2015)
  Враховуючи підвищений інтерес до волонтерської діяльності проаналізовані основні аспекти відносно по­няття, загальних засад, підстав, напрямків та впровадження волонтерської діяльності. Чинне законодавство сто­совно ...
 • Краснов, Єгор Володимирович; Краснов, Егор Владимирович; Krasnov, Yegor V. (2015)
  Досліджено перелік основних трудових прав, закріплений у проекті Трудового кодексу України. Звертається увага на позитивні моменти спроби нормативного закріплення переліку основних трудових прав працівників. Висловлено ...
 • Єсіпова, Любов Олександрівна; Есипова, Любовь Александровна; Yesipova, Lyubov O. (2015)
  В своїй статті автор дає правове визначення поняттям «шкода» та «збитки», у їх широкому розумінні, а також обґрунтовує відмінності між цими пов’язаними, але не тотожними поняттями. Досліджує категорію «юридичні ...
 • Деревнин, Владимир Сергеевич; Деревнін, Володимир Сергійович; Derevnіn, Volodymyr S. (2015)
  В статье рассматривается правовое регулирование несостоятельности физических лиц (граждан) в Украине и за рубежом. При этом собственные теоретические изыскания и предложения автора основываются на комп­лексном анализе ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Irina V. (2015)
  В статті проаналізовані підходи науковців до визначення поняття «правочин», визначена власна позиція з даного питання. Також розглянуті загальні ознаки правочинів, які виділяють їх від інших юридичних фактів та ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S. (2015)
  В статті аналізуються погляди вчених з різних сфер знань – філософів, лінгвістів та юристів – щодо визначення поняття класифікація та підстав поділу на класи, ряди, групи. Надається авторське бачення правової класифікації.

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS