S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2016. – Вип. 1. – 114 с.

S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2016. – Вип. 1. – 114 с.

 

Recent Submissions

 • Монолатій, Іван Сергійович; Монолатий, Иван Сергеевич; Monolatiy, Ivan S. (Одеса, 2016)
  У статті досліджуються інституційні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорщини, що стосуються забезпечення прав та потреб етнічних політичних акторів, процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації ...
 • Куц, Галина Михайлівна; Куц, Галина Михайловна; Kuts, Galyna M. (Одеса, 2016)
  В статье обосновывается, что серединность (медиативность) украинской политической культуры не в последнюю очередь вызвана и определена бинарным характером парадигмы «Запад – Восток», в частности, давними разно- гласиями ...
 • Перегуда, Євген Вікторович; Перегуда, Евгений Викторович; Pereguda, Yevgen V. (Одеса, 2016)
  Збереження цілісності українського суспільства потребує моделі мовної політики, базованій на плюралізмі мовних орієнтацій. Стаття побудована на матеріалах до- слідження ідентичності громадян, здійсненого у 2015 р. ...
 • Кривошеїн, Віталій Володимирович; Кривошеин, Виталий Владимирович; Kryvoshein, Vitaliy V. (Одеса, 2016)
  Проведено аналіз концепту «геополітичний ризик» як складової оцінки інвестиційного клімату країни. Продемонстровано, що геополітичний ризик має об’єктивно-суб’єктивну природу. Виокремлено функції ...
 • Проноза, Інна Іванівна; Проноза, Инна Ивановна; Pronoza, Inna I. (Одеса, 2016)
  В статті аналізується сутність феномену «гібридна війна». Розкриваються основні складові війни нового типу. Акцентується увага на комплексному характері явища, його багаторівневій структурі. Звертається увага ...
 • Ярова, Ліліана Вікторівна; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V. (Одеса, 2016)
  У статті аналізуються дані національних доповідей про Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), і на цій основі розглядаються особливості європейської соціальної політи- ки. Виявлено особливість європейської соціальної ...
 • Dvornichenko, Darina Yu.; Дворниченко, Дарина Юрьевна; Дворніченко, Дарина Юріївна (Одеса, 2016)
  У статті аналізуються передумови виникнення та тенденції розвитку викликів безпеці України. Особливу увагу приділено аналізу політичної та дипломатичної боротьби навколо західного кордону України. Визначені ...
 • Поліщук, Ігор Олексійович; Полищук, Игорь Алексеевич; Polishchuk, Ihor O. (Одеса, 2016)
  Розглянуто різноманітні підходи до поняття політичної культури, його структури. Зазначається, що структура поняття «політична культура» в концентрованому вигляді складається з трьох основних змістовних блоків: ...
 • Палінчак, Микола Михайлович; Палинчак, Николай Михайлович; Palinchak, Mykola M. (Одеса, 2016)
  Подано критичний аналіз основних зарубіжних і вітчизняних політологічних, соціологічних та релігієзнавчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності взаємовідносин між державою та церквою, а також ...
 • Надибська, Оксана Ярославівна; Надыбская, Оксана Ярославовна; Nadybska, Oksana Ya. (Одеса, 2016)
  У статті здійснено аналіз політико-правового регулювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні; розглянуто ключові константи філософського розуміння такого регулювання, як політика, право та інформація, а також ...
 • Смола, Лідія Євстахіївна; Смола, Лидия Евстафиевна; Smola, Lidiia E. (Одеса, 2016)
  У статті розглядається поняття «інформаційна війна», «гібридна війна», цілі, способи та методи її ведення. Аналізуються новітні комунікаційні технології як інструменти інформаційної війни: соціальні мережі, блоги та форуми. ...
 • Rostetska, Svitlana I.; Ростецька, Світлана Іванівна; Ростецкая, Светлана Ивановна (Одеса, 2016)
  Классификация типов международных переговоров принято такие критерии, как цели, типа решений, официального статуса, количества сторон. Особенности этих форм политических переговоров, как политические консультации, ...
 • Muzychenko, Ganna V.; Музыченко, Анна Вячеславовна; Музиченко, Ганна В’ячеславівна (Одеса, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню основних кроків на шляху розвитку теорії та практики політичного маркетингу в Україні в контексті світової політичної науки та сучасного політичного процесу в демократичних ...
 • Щудло, Світлана Андріївна; Щудло, Светлана Андреевна; Shchudlo, Svitlana A. (Одеса, 2016)
  Стаття присвячена пошуку резервів підвищення якості вищої освіти. Якість освіти автором розглядається як ступінь відповідності освіти запитам суб’єктів освіти до неї. Проблеми забезпечення бажаної якості освіти автор ...
 • Наумкина, Светлана Михайловна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Naumkina, Svitlana M.; Осипова, Светлана Анатольевна; Осіпова, Світлана Анатоліївна; Osipova, Svitlana A. (Одеса, 2016)
  В статье рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к анализу процесса государствообразования в современном мире. Показано их проявление в реальном политическом пространстве, что позволяет определить ...
 • Маслов, Юрій Костянтинович; Маслов, Юрий Константинович; Maslov, Yuriy K. (Одеса, 2016)
  Розглядаються основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу як найважливіша умова їх подальшої демократизації та вдосконалення системи владних повноважень. Відзначається, ...
 • Тихомирова, Євгенія Борисівна; Тихомирова, Евгения Борисовна; Tykhomyrova, Evheniia B. (Одеса, 2016)
  Розглянуто лобізм і джіар як специфічні явища сучасного комунікаційного політичного простору України. Джіар трактується як діяльність спеціально уповноважених співробітників великих комерційних структур ...
 • Вдовичин, Ігор Ярославович; Вдовичин, Игорь Ярославович; Vdovychyn, Ihor Ya. (Одеса, 2016)
  Проаналізовано концептуальні підходи герменевтичного методу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття. Визначено роль впли- ву, відповідно до герменевтичного підходу, взаємозв’язку ...
 • Андрущенко, Максим Олександрович; Андрущенко, Максим Александрович; Andrushchenko, Maxim O. (Одеса, 2016)
  У статті розглядаються два дослідницькі інструменти вирішення ключової проблеми хронополітики – проблеми ефектів поєднання темпоральних явищ різного масштабу та складності: Стенфордська модель кризи розвитку та «вирва ...
 • Яковлев, Денис Викторович; Яковлев, Денис Вікторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса, 2016)
  В статье представлены основные положения методологии выбора одного политического решения из нескольких альтернатив. Автор полагает, что методология выбора может стать основой для принятия решений в условиях ...

View more