Феномен жіночого політичного лідерства та його особливості в Латинській Америці

Show simple item record

dc.contributor.author Богданова, Т. Є .
dc.contributor.author Богданова, Т. Е.
dc.contributor.author Bohdanova, T. Ye.
dc.contributor.author Шпаковська, Ю. А.
dc.contributor.author Шпаковская, Ю. А.
dc.contributor.author Shpakovska, Yu. A.
dc.date.accessioned 2017-03-20T07:43:52Z
dc.date.available 2017-03-20T07:43:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Богданова Т. Є. Феномен жіночого політичного лідерства та його особливості в Латинській Америці / Т. Є. Богданова, Ю. А. Шпаковська // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 2. – С. 80-84. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7319
dc.description Богданова Т. Є. Феномен жіночого політичного лідерства та його особливості в Латинській Америці / Т. Є. Богданова, Ю. А. Шпаковська // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 2. – С. 80-84. ru_RU
dc.description.abstract Розглядаються характерні риси політичного лідерства та його типологія. Вивчаються біологічні, психологічні й соціальні відмінності жінок – політичних лідерів від чоловіків-політиків, а також персональні, соціальні та символічні складники лідерства. Визначаються особливості жіночого політичного лідерства в країнах Латинської Америки та фактори його формування. Проводиться класифікація жінок-президентів регіону відповідно до біографії й стилю управління. Виділяються три групи лідерів: президенти, які прийшли до влади на хвилі демократизації, будучи дружинами відомих політичних діячів своїх країн; жінки, які змогли досягти цього завдяки персональним якостям і високій працездатності, а їх кандидатури запропонували попередні глави країн (чоловіки); особливий аргентинський тип жіночого політичного лідерства. Особлива увага приділяється Мішель Бачелет, Кристині Фернандес де Кіршнер, Ділмі Руссефф – пре- зидентам найбільших і найвпливовіших країн регіону: Чилі, Аргентини та Бразилії відповідно. ru_RU
dc.description.abstract Рассматриваются характерные черты политического лидерства и его типология. Изучаются биологические, психологические и социальные отличия женщин – политических лидеров от мужчин-политиков, а также персональные, социальные и символические составляющие лидерства. Определяются особенности женского политического лидерства в странах Латинской Америки и факторы его формирования. Проводится классификация женщин-президентов региона в соответствии с биографией и стилем управления. Выделяются три группы лидеров: президенты, которые пришли к власти на волне демократизации, будучи женами известных политических деятелей своих стран; женщины, которые смогли достичь этого благодаря персональным качествам и высокой трудоспособности, а их кандидатуры предложили предыдущие главы стран (мужчины); особенный аргентинский тип женского политического лидерства. Особое внимание уделяется Мишель Бачелет, Кристине Фернандес де Киршнер, Дилме Руссефф – президентам самых больших и самых влиятельных стран региона: Чили, Аргентины и Бразилии соответственно. ru
dc.description.abstract The characteristic features of political leadership and its typology. Study the biological, psychological and social dif- ferences between women – political leaders from male politicians, as well as personal, social and symbolic leadership components. Defined characteristics of women’s political leadership in Latin America and the factors of its formation. A classification of women presidents in the region, in accordance with the biography and management style. There are three groups of leaders: presidents who came to power on a wave of democratization, as wives of political figures in their countries; women who were able to achieve this because of personal qualities and a high capacity for work and their candidates have offered previous heads of state (male); Argentine special type of women’s political leadership. Particular attention is paid to Michelle Bachelet, Cristina Fernandez de Kirchner, Dilma Rousseff – the presidents of the largest and most influential countries in the region: Chile, Argentina and Brazil respectively. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject жіноче політичне лідерство ru_RU
dc.subject Латинська Америка ru_RU
dc.subject жінки-президенти ru_RU
dc.subject Мішель Бачелет ru_RU
dc.subject Кристина Фернандес де Кіршнер ru_RU
dc.subject Ділма Руссефф ru_RU
dc.subject женское политическое лидерство ru_RU
dc.subject Латинская Америка ru_RU
dc.subject женщины-президенты ru_RU
dc.subject Мишель Бачелет ru_RU
dc.subject Кристина Фернандес де Киршнер ru_RU
dc.subject Дилма Руссефф ru_RU
dc.subject female political leadership ru_RU
dc.subject Latin America ru_RU
dc.subject female presidents ru_RU
dc.subject Michelle Bachelet ru_RU
dc.subject Cristina Fernandez de Kirchner ru_RU
dc.subject Dilma Rousseff ru_RU
dc.title Феномен жіночого політичного лідерства та його особливості в Латинській Америці ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record