Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст)

Show simple item record

dc.contributor.author Оборотов, Ю. М.
dc.contributor.author Завальнюк, В. В.
dc.contributor.author Мельничук, О. С.
dc.contributor.author Горобець, К. В.
dc.contributor.author Хижняк, Ю. В.
dc.contributor.author Оборотов, Ю. Н.
dc.contributor.author Горобец, К. В.
dc.contributor.author Oborotov, Yu. M.
dc.contributor.author Zavalniuk, V. V.
dc.contributor.author Melnychuk, O. S.
dc.contributor.author Gorobets, K. V.
dc.contributor.author Khyzhniak, Yu. V.
dc.date.accessioned 2017-03-24T13:41:15Z
dc.date.available 2017-03-24T13:41:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Оборотов Ю. М., Завальнюк В. В., Мельничук О. С., Горобець К. В., Хижняк Ю. В. Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст) / Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, О. С. Мельничук, К. В. Горобець, Ю. В. Хижняк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 25-69. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7378
dc.description Оборотов Ю. М., Завальнюк В. В., Мельничук О. С., Горобець К. В., Хижняк Ю. В. Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст) / Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, О. С. Мельничук, К. В. Горобець, Ю. В. Хижняк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 25-69. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядається проблема цілісності міського права крізь призму формуван- ня міської правової системи. Міська правова система — це зумовлена особливос- тями та закономірностями розвитку конкретного міста ціннісно-нормативна цілісність юридичних феноменів та процесів, які інституціоналізуються у правовому житті городян і використовуються жителями міста та муніципаль- ними органами для досягнення приватних і публічних цілей та забезпечення сталого розвитку міської системи. Показано, що правова система міста Києва формується під значним впливом виконання цим містом столичних функцій, що зумовило специфіку розвитку нормативних засад його правової системи. Специфіка міського права сучасного Львова багато в чому формується під впливом культурного фактора. Етнонаціональна політика є одним із пріоритет- них напрямів розвитку міського права Одеси. Вона знаходить своє вираження на рівні нормативних, індивідуальних, програмних та декларативних актів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject системний підхід ru_RU
dc.subject правова система ru_RU
dc.subject правова система міста ru_RU
dc.subject міська правова система ru_RU
dc.subject правова система Києва ru_RU
dc.subject правова система Львова ru_RU
dc.subject правова система Одеси ru_RU
dc.subject системный подход ru_RU
dc.subject правовая система ru_RU
dc.subject правовая система города ru_RU
dc.subject городская правовая система ru_RU
dc.subject правовая система Киева ru_RU
dc.subject правовая система Львова ru_RU
dc.subject правовая система Одессы ru_RU
dc.subject system approach ru_RU
dc.subject legal system ru_RU
dc.subject legal system of the city ru_RU
dc.subject urban legal system ru_RU
dc.subject legal system of Kyiv ru_RU
dc.subject legal system of Lviv ru_RU
dc.subject legal system of Odesa ru_RU
dc.title Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record